24 II. KAPITAALDIENST. 18 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 40.370,11 Transport ƒ87.198,68 30.220,15 5.550,21 92.748,89 32.404,98 15.460,77 27.091,11 130.086,35 737,30 29.642,57 846,68 6.071,80 929,21 1.775,89 c. 35.266,53 ƒ2.279.943,89 Inkomsten. I. Inkomsten „Grondbedrijf 1909". 2.426,38 Transporteren 40.370,11 1. 2. 3. 4. Artikel VIII. Kosten en uitgaven exploitatie bouwter reinen in het saneringsplan Van Boecop- straat." 19,09 8,21 778,87 c. Exploitatielasten „Steenvoorde” 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Door derden uitgevoerde werken Voor de samenstelling van het op dit artikel geboekte bedrag van 19.306.765,82 moge worden verwezen naar de rekening van het „Grondbedrijf 1909” en de toe lichting daarop. Artikel X. Uitkering aan de Gemeente wegens ontvang sten terzake van niet in het „Grondbedrijf 1909" ingebrachte eigendommen. (zie de specificatie bij artikel IX van de Baten) 218.998,11 2. 3. 4. 5. 6. Artikel VI. Kosten en uitgaven exploitatie aandelenbe zit in de N. V. Ockenburgh. Het op dit artikel geboekte bedrag ad 92.748,89 bestaat uit: 1Kapitaalslasten 2. Door de Gemeente te dragen aan deel in het nadelige exploitatie saldo 14.991,37 6.012,20 5.348,13 1.153,58 324,90 1.031,39 2,06 0,65 5.819,21 220,42 5.588,— 5.837,80 94,39 60,— 79,61 d. Exploitatie „Meer en Bos" 1. Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Diverse kosten 5. Materiaalkosten 6. Onderhoudskosten 7. Door derden uitgevoerde werken 3.543,41 1.941,55 815,20 465,41 26.997,99 28.088,10 11,— De op dit artikel verantwoorde som ad 6.071,80 is als volgt samengesteld: Kapitaalslasten Algemene kosten Onderhoudskosten Grondlasten Het over de jaren 1951 en 1952 door de Gemeente gedragen aandeel in het nadelige exploitatie-saldo van de N.V. Ockenburgh is door deze vennootschap terug gegeven. Deze bedragen, benevens het saldo over het jaar 1953, zijn thans gereserveerd en belegd in het Fi- nancierings- en Beleggingsfonds der Gemeente. Artikel VIL Kosten en uitgaven exploitatie bouwterrei nen in het saneringsplan „Keizerstraat- West". Het op dit artikel geboekte bedrag ad 29.642,57 is samengesteld als volgt: 1Personeelslasten Sociale lasten Algemene kosten Kapitaalslasten Materiaalkosten Storting erfpachtsfonds en grond lasten terreinen in het saneringsplan West I. gedeelte A., uit te keren aan het Gemeenschappelijk Fonds ingevolge artikel 29 van het woningbesluit II. gedeelte B., uit te keren aan de Gemeente e. Exploitatielasten van industriegebouwen 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Diverse kosten 5. Onderhoudskosten 6. Vergoeding wegens gebruik van grond b. Uitgaven ten laste van de sportterreinen „Groenendael” Onderhoudskosten Artikel XI. Uitkering aan de Gemeente wegens: a. Batig saldo van het „Grondbedrijf 1909” (verschil tussen art. I van Baten en Lasten), 2.242.901,47 b. Batig saldo terzake van de exploitatie bouw- Keizerstraat- (verschil tussen artikel VII van Baten en Lasten). Batig saldo terzake van de exploitatie reclame objecten (aandeel Gemeente; verschil tussen artikel V van Baten en Lasten) Artikel IX. Kosten terzake van niet in het „Grondbe drijf 1909" ingebrachte eigendommen. Op dit artikel zijn de navolgende kosten geboekt tot een bedrag van 130.086,35. a. Uitgaven ten laste van eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd: 1Personeelslasten 2. Sociale lasten 3. Algemene kosten 4. Onderhoudskosten 5. Straatbelasting 7.707,80 2.507,54 7.111,42 20.269,60 347,37 - 37.943,73

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 320