I 'I 24 24 KAPITAALDIENST. f. f B. BALANS. f Baten. kk B. „Grondbedrijf 1909”. A. Toelichting op de rekening over 1953. GEWONE DIENST. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Memorie 21.808,— Te verhogen met 10.220.346,88 6.958,98 1.619,15 Totaal toegestaan 38.458,— V ƒ2.242.901,47 Aan de Gemeente uit te keren batig saldo De inkomsten en uitgaven belopen in totaal .ƒ19.306.765,82 533.951,65 495.493,65 Beschikbaar. Verbruikt. Af te voeren. Te verhogen. Over te brengen. 572.940,41 1.988.296’36 3.600,— 38.458,— 569.340,41 2.696.778,80 11.327.238,94 97.084,03 10.715.840,53 1.988.296,36 142.285 96.067,01 Te hoog geraamd (te verlagen met) f 46.217,99 II. 50.000,— 68.500,— 12.190,— s» 8.040,— 698.730,— In 1953 is uitgegeven 24 25 J, De uitgaven zonder de uitkeringsrekeningen bedragen voor: kosten van aanleg aflossing bij te schrijven rente straataanleg Zeekant in mindering komen de ontvangsten diversen Nadelig saldo aan het Grondbedrijf te ver strekken I. „Aflossing" en „Bij te schrijven rente". Op de begroting voor 1953 is hiervoor uit getrokken Werkelijk benodigd voor: aflossing bij te schrijven rente Afgevoerd kan worden Over te brengen naar de dienst 1954 ƒ1.988.296,36 ƒ2.039.162,40 50.866,04 I II III IV 96.067,01 476.873,40 533.951,65 10.220.346,88 46.217,99 50.866,04 Niet geraamd Afgedragen z.g „Vrij-kapitaal” ƒ2.516.035,80 476.873,40 65.997,— 30.070,01 50,— 841,50 15.758,50 50,— 841,50 f Te verhogen met Samenvatting. 6.958,98 1.619,15 15.758,50 n 366.873,40 30.070,01 65.997,— 110.000,— III. Overige uitgaven. a. Diversen, was geraamd Uitkering aan de Gewone Dienst: b. wegens afschrijving op hypothecair crediet Toegestaan: c. Raadsbesluit 14 December 1953 (bijl. 619) d. Idem e. Idem 495.493^65 10.220.346,88 Wat de Baten betreft, gaf de op ƒ4.708.000, geraamde post „Erfpachten” een opbrengst van f 4.693.896,60. De post „Vergoeding wegens gebruik grond” beliep in totaal 1.026.128,66. De op ƒ275.000,— geraamde post „Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen” gaf een opbrengst van ƒ289.660,76. De post „Overige inkomsten” begroot op 58.399,gaf een opbrengst van ƒ72.158,02, in welke opbrengst o.a. begrepen zijn: rente van grootboekinschrijvingen in zake door de Staat gevorderde eigendommen (ad 2.090,52) de opbrengst van de ten bate van het Grondbedrijf komende reclameverhuringen (ƒ7.358,56) en het batige saldo van de exploitatie van de opstallen op voormalige erfpachtsrechten(ƒ39.804,94). In de boekwaarde van de „Uitgegeven terreinen” is thans nog slechts begrepen één door de Staat in eigen dom gevorderd erfpachtsperceel, waarvan het bedrag der inschrijving in het grootboek ƒ4.410,beliep. Over de aankoop van dat perceel wordt met het Rijk onder handeld. Van de rekening „waardeverschillen” is een gedeelte ad 1.292.650,64 aangewezen tot dekking van het taxatieverlies op het aandelenbezit der Gemeente in de N.V. Bouwgrond Mij. „Ockenburgh”. De reserves van het Grondbedrijf, in totaal uitma kende een bedrag van 11.510.312,12 bestaan uit het „Reservefonds van het Grondbedrijf” (gevormd uit winst bij verkopen, bijzondere reserveringen e.d.), thans belopende 3.478.304,75 en de zogenaamde „Be- IV. Uitkering aan de Gemeente in verband met wijzi ging van de Beheersverordening. stemmingsreserves”, bedoeld in de artt. 49 en 50 van de Beheersverordening, namelijk het „Reservefonds van de Uitgegeven terreinen”, thans 3.794.337,34 bedra gende en het „Erfpachtsfonds”, met een saldo van ƒ4.237.670,03. Sedert de Raad in zijn vergadering van 23 December 1935, bijlage no. 667, besloot de in de Beheersverorde ning voorgeschreven jaarlijkse stortingen in de twee laatstgenoemde fondsen achterwege te laten, vindt de toeneming van deze fondsen uitsluitend plaats uit de opbrengst van de belegging. Tenslotte zij nog opgemerkt dat door de toepassing van de krachtens Raadsbesluit van 18 Januari 1954 (bijlage no. 557) vastgestelde gewijzigde Beheersver ordening, het bedrag van het z.g. Vrij-kapitaal uit de balans is verdwenen. Dit bedrag is nu begrepen in de totale som van de schuld. f 10.220.346,88 30.070,01 65.997,— 500.000,— De rekening van het Grondbedrijf 1909 over het jaar 1953 geeft de volgende uitkomst. Het batige saldo der „Uitgegeven terreinen”, in de oorspronkelijke begro ting geraamd op ƒ2.810.262,—, ingevolge Raadsbesluit van 1 Maart 1954 (Bijlage no. 116) verhoogd tot f 3.198.260,— bedroeg 3.179.128,36. Na aanwending van een bedrag ad 936.226,89 tot dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen” blijft als „aan de Gemeente uit te keren batig saldo” een som over van 2,242.901,47. Uitgegeven werd a b c d e wegens uitkeringen in ver band met verkopen aan der den Transport f 2.138.256,33 Ten laste van de kapitaalsdienst komt: een gedeelte van de bij te schrijven rente op „Gronden” bij te schrijven aflossing een aandeel van de algemene kosten ten laste van de verkochte terreinen wegens afschrijving op een hypothecair crediet wordt aan de Reserve ontleend „Straataanleg" Was geraamd op Overdracht restant credieten van de dienst 1952 op die van 1953 (Raadsbesluit 29 Juni 1953, bijl. 304) Toegestaan krachtens: Raadsbesluit 23 Februari 1953 (bijl. 61) Raadsbesluit 1 Juni 1953 (bijl. 219) Raadsbesluit 20 Juli 1953 (bijl. 361) Raadsbesluit 10 Augustus 1953 (bijl. 404) Raadsbesluit 1 Maart 1954 (bijl. 116) 110.000,— „1.767.305,80 508.723,52 142.285,— 2.516.035,80 Lasten. Wat de lasten aangaat, zij opgemerkt dat de post „Leningsrente” oorspronkelijk was begroot op ƒ2.381.500,—, terwijl voor „Rente Vrij kapitaal der Gemeente 405.687,was geraamd. In verband met de wijziging in de Beheersverordening, waartoe de raad in zijn vergadering van 18 Januari 1954 besloot, waar door o.m. het „z.g. Vrij kapitaal der Gemeente” aan het Financierings- en Beleggingsfonds werd afgedragen en voor eenzelfde bedrag kapitaal van de Gemeente werd opgenomen, is thans een totaal aan Leningsrente van 2.791.517,77 verantwoord. De gereserveerde rente wegens nog ten laste te brengen aanlegkosten en kosten van eigendomsverkrijging begroot op 896.200,— bedroeg 843.844,13. De overige lasten beliepen in totaal 308.225,81. Op de post grondlasten werd een bedrag van 5.430,94 gereserveerd voor de nog in te brengen gronden in Morgenstond. Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de resultaten van de Gewone Dienst. Totaal der exploitatiebaten (zonder de uitkerings rekeningen) 6.081.844,04 Totaal der exploitatielasten met inbegrip van de rente en de aflossing 3.943.587,71 Transporteren f 2.138.256,33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 325