24 24 26 27 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF BATEN. Uitgegeven terreinen. Bouwterreinen. Gronden. Totaal. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. Uitgegeven terreinen. LASTEN. 4.693.896,60 4.693.896,60 i. 6.288,70 8.679,42 7.058,76 22.026,88 5.430,94 88.931*67 72.984*26 2. 6,- 5, J, 3. 4.168*— 936.226,89 287.899,74 648.327,15 s, 2.199.234,05 343.107,76 249.175,96 2.791.517,77 J» 134.809,— c. 2.684,— 4.433*17 4.008*91 s» 7.122.716,07 5.917.823,32 755.206,34 449.686,41 755.206,34 5.917.823,32 7.122.716,07 12.027,28 3.930’20 J, J, 81.389,97 26.596J4 10.876,27 3.554’O7 23.69o’oi 1.619*15 58.486,42 19.112,47 IV. Rekening over 1953 van het „Grondbedrijf 1909". Gewone dienst. J» 354.517,56 3.696^— J, J, J, 55 65.997,— 2.684,— J> J, JJ Gezien: De directeur, J. P. VAN DER PLOEG. J, J, J» De administrateur, M. DE BRUYN. J, 5, 55 55 55 55 55 34.657,80 297,84 Gezien De hoofddirecteur, F. BAKKER SCHUT. 21.707,41 212,60 11.946,65 31,20 1.003,74 54,04 640.619,96 366.467,73 3.580,20 15.460,77 289.660,76 640.619,96 366.467,73 3.580,20 15.460,77 127.744,83 61,— 2.787*61 41.895*46 2,— 8.510,60 1.153*81 13.573,54 3.696*,— 6.958,98 69,— 8.510,60 2.787,61 1.153,81 59.637,— 843.844,13 2.857,— 30.070,01 1.619,15 30.000*— 100^— 65,21 2.062^33 9.799’83 2.243,27 375,36 47.655,26 200,— 7.367,88 91,— 4.359,10 375,36 66.317,08 65.997,— 30.070,01 6.958,98 1.619,15 936.226,89 2.242.901,47 936.226,89 2.242.901,4' 1Erfpachten 2. Vergoeding wegens gebruik van grond: Stichting „Centraal Woningbeheer” Voor in aanbouw zijnde Gemeentewoningen Complex Oostenrijkse woningen Complex Industriegebouwen e.d 3. Opbrengst van verhuurde of verpachte eigendommen 4. Overige inkomsten: a. Recognitiën b. Verbeurde waarborgsommen c. Boeten d. Rente onbetaalde koopsommen e. Diversen 5. Uitkering uit het saldo van de „Uitgegeven terreinen”, tot 100,— 7.302,67 91,— 53,50 8.861*99 449.686,41 Zakelijke lasten: a. Kosten van onderhoud b. Grond-, waterschaps- en polderlasten f 29.226,86 Gereserveerd voor nog in te brengen eigen dommen 354.517,57 2.857,— 23.690,01 1.619,15 21.557*92 gedeeltelijke dekking van rente op „Gronden” en „Bouw terreinen” 6. Uitkering van de Kapitaaldienst a. wegens bij te schrijven rente b. wegens bij te schrijven aflossing c. wegens ten laste van die dienst gebrachte kosten d. wegens afschrijving op hypothecair crediet (Reserve) c. Assurantie Personeelslasten a. Salarissen b. Lonen c. Sociale lasten Specifieke lasten van het bedrijf: a. Provisie b. Kosten van taxatie c. Opmetingskosten d. Reclame- en advertentiekosten e. Diversen f. Nadelig saldo spoorwegaansluitingen g. Inning- en administratiekosten 4. Kapitaalslasten a. Leningsrente b. Gereserveerde rente wegens nog ten laste te brengen aanlegkosten en kosten van eigendomsverkrijging Afschrijving verbouwing Torenstraat d. Aflossing 5. Afschrijving dubieuze debiteuren 6. Reserve voor oninbare posten 7. Beheerskosten der Gemeente 8. Batig saldo der „Uitgegeven Terreinen”, waarvan te be stemmen tot gedeeltelijke dekking van rente op „Gronden” en „Bouwterreinen” Aan de Gemeente uit te keren batig saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 326