HOOFDSTUK IV. 25 Laatstgenoemd bedrag werd ingevolge artikel 43a van de Rekeningvoorschriften overgebracht naar de kapitaaldienst van 1953 en vervolgens aan gewend tot vermindering van het bedrag der nog niet afgeschreven geaccumuleerde begrotingstekorten over de jaren 1941 t./m. 1947. Volgens de door de Gemeenteontvanger ingezon den rekening over 1952 van de gemeente ’s-Graven- hage bedroegen in dat jaar: Een overzicht van de door de Gemeente verstrekte geldleningen en voorschotten is opgenomen in een afzonderlijke publicatie. Gewone leningen op schuldbekentenis, aangegaan voor conversie (A), consolidatie van vlottende schuld (B) en woningbouw (C). Obligatieleningen voor doel A of C werden niet aangegaan. c B B B C C C B C B B B B Het totale bedrag van de vaste schuld op 31 Decem ber 1953 (Rijksvoorschotten voor Woningbouw enz. inbegrepen) bedroeg 475.036.727,804,per inwoner). In 1953 was het hoogste bedrag der vlottende schuld 19.630.000,het laagste bedrag 1.130.000, het hoogste rentepercentage 314, het laagste V2. Op 31 December 1953 bedroeg de vlottende schuld 19.630.000,Hiervan was geleend met één dag opzegging 17.130.000,voor een bepaald tijdvak 2.500.000,—. Een overzicht der gemeenteschulden is afzonderlijk gepubliceerd. Volgens de door de Gemeenteraad vastgestelde be groting voor het dienstjaar 1954 zijn de geraamde bedragen als volgt: gewone dienst. Obligatieleningen, aangegaan voor conversie (A), consolidatie van vlottende schuld (B) of woning bouw (C): zie volgende kolom bovenaan. Hierbij kan worden opgemerkt, dat in het geraam de bedrag voor uitgaven van de gewone dienst 914.371,is begrepen voor „Onvoorziene uit gaven”. Gewone leningen op schuldbekentenis voor doel A werden niet aangegaan. Een overzicht van de gewaarborgde leningen is op genomen in een afzonderlijke publicatie. Doel. FINANCIËN. 1 5.000.000 3'/2 40 B gewone dienst. 1.229.832,12 Doel. jaren). 2.382.674,70 3.612.506,82 3.717.744,97 105.238,15 saldo. nihil nihil ontvangsten uitgaven de uitgaven de inkomsten de uitgaven de inkomsten het nadelig saldo (kassaldo) kapitaaldienst. Rekening 1952. Het werkelijke batig saldo van de gewone dienst 1952 bedraagt derhalve f 191.762.121,94 190.532.289,82 Geldleningen Gemeente. Rente percentage. Rente percentage. 25 20 6 20 40 40 40 20 40 40 40 40 40 Datum Raadsbesluit. Datum Raads besluit. 17- 1-1953 27- 4-1953 15- 6-1953 15- 6-1953 27- 4-1953 27- 4-1953 11- 5-1953 11- 5-1953 20- 7-1953 20- 7-1953 20- 7-1953 7- 9-1953 7- 9-1953 kapitaaldienst. 250.282.453,88 250.282.453,88 nihil 1.229.832,12 4 3'/2 2% 3'/2 3’/« 33/4 33/4 4 3’/4 33/4 33/4 33/4 33/4 Koers in pCt. i 21- 9-1953 I pro resto Het nadelig kassaldo over 1952 bedraagt dus De achterstallige uitgaven, die op de dienst 1952 betrekking hebben, bedragen In de gemeenterekening over 1952 zijn ver schillende achterstallige inkomsten als „nog te verhalen” aangemerkt. Deze inkomsten be dragen blijkens de bij die rekening gevoegde staat (na aftrek van een aantal posten, voor namelijk bestaande uit achterstallige school gelden, die, in de onzekerheid of zij wel ten volle kunnen worden ingevorderd, bij de becij fering van het netto-saldo buiten aanmerking blijven) 338.714.612,08 338.714.612,08 Begroting 1954. ƒ222.712.126,— 222.712.126,— 100 100 100 100 100 100 100 100 100'/2 100 >/2 1003/4 101 101 Bedrag der lening in gld. Gemeenteschulden. Bedrag der lening in gld. Loop tijd (in jaren). 100 ,L?°P- Koers in PCt. en voorschotten, verstrekt door de Geldleningen onder waarborg van de Gemeente. 1.000.000,— 2.000.000,— 1.000.000,— 2.000.000,— 2.000.000,— I 2.000.000,— 2.000.000,— 1 110.000,— 3.000.000,— 1.000.000,— I 2.000.000,— 500.000,— 500.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 32