I I I VERSLAG OVER HET JAAR 1953. te ’s-Gravenhage. Mijne Heren, 1 Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” Koophandel niet was gebleken, werden de gewijzigde statuten, bij akte op 21 December 1953 voor notaris W. B. Bruyns verleden, definitief vastgesteld. De exploitatie van het huizenbezit vond normaal voortgang en de huren kwamen regelmatig binnen, zodat hierin geen noemenswaardige achterstand is. Gedurende het verslagjaar vonden geen aan- of verkopen plaats. De indertijd door ons verstrekte hypothecaire geld lening op een pand aan de Benoordenhoutseweg werd op 11 December 1953 afgelost; de rente hiervan ad 416 pCt. werd tot dat tijdstip voldaan. In de loop van het jaar werd op de hypotheken o/g een bedrag van 27.300,afgelost, waardoor het saldo per ultimo December pro resto 300.600, bedroeg. Ook thans werd weer 2 pCt. der boekwaarde van het huizenbezit afgeschreven, zodat de gebouwde eigendommen nog te boek staan voor 660.995, Bij de cijfers der jaarrekeningen kan verder de volgende toelichting worden gegeven. Ingevolge het bepaalde bij artikel 21 der statuten hebben wij de eer U verslag uit te brengen omtrent de gang van zaken der vennootschap over het 30ste boekjaar. In de op 2 November 1953 gehouden Algemene Vergadering van aandeelhouders werd in de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer Ir P. Bakker Schut, voorzien door de verkiezing met algemene stemmen van de heer Dr Ir F. Bakker Schut tot commissaris onzer Maatschappij. Inmiddels werd ge noemde heer door Uw College tot gedelegeerd lid benoemd. Tevens werd in deze vergadering met algemene stemmen besloten tot voortzetting der vennootschap voor onbepaalde tijd met ingang van 1 Januari 1954; een statutenwijziging, welke in verband hiermede noodzakelijk bleek, werd eveneens met algemene stemmen goedgekeurd. Nadat de Minister van Justitie bij beschikking van 10 December 1953, le afdeling B, no. 2057 had medegedeeld, dat hem van bezwaren, als bedoeld in artikel 45d van het Wetboek van N.V, MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN „STEDELIJK BELANG" TE 'S-GRAVENHAGE. BIJLAGE 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 335