25 te- I BALANS. 51.260,90 a. Activa. 24.244,15 VERLIES- EN WINSTREKENING. b. Passiva. 500.000,— waarop 60 pCt. gestort. 1952. 1953. 12.989,85 11.997,19 Per saldo betaald 12.274,65 11.429,24 62.000,— 46.829,04 transporteren 2 26.761,50 24.499,40 Interest. Betaald: hypotheken 400.000.— 674.485,— 13.490 2.967,73 5.858,54 a. Lasten. Grondlasten. Grondbelasting Straatbelasting Delflands Sluisgeld Ontvangen: hypotheken diversen De aanvullende aanslag Vennootschapsbelasting 1953 is vermoedelijk 7.040,75; het restant der reserve ad 41.702,80 is beschikbaar voor dekking van de latente belastingverplichtingen. 1951 1952 1953 1952. 1953. 114.607,90 ƒ114.615,40 1953. 10.847,31 4.540,56 830,10 418,76 567,95 202,64 512,56 715,20 1.336,74 10.163,01 gereserveerd ten laste van verlies- en winstrekening 1953 Saldo einde boekjaar48.743,55 b. Baten. Huuropbrengst. Gebouwde eigendommen. Saldo begin boekjaar Afschrijving 2 pCt. van de boekwaarde Saldo einde boekjaar660.995, af: Reserve te vorde ren huren einde boekjaar De hypotheken hebben een rentevoet van 3% pCt. Reserve voor belastingen. Saldo begin boekjaar Bijboeking ten laste voordelig saldo per ultimo 1952 Aandelenkapitaal. De aandeelhouders zijn: Gemeente ’s-Gravenhage N.V. Mij. Laan van Meerdervoort bij: Reserve te vorde ren huren begin boekjaar 1952. 10.847,31 4.540,56 830,11 16.217,98 16.217,97 transport betaald in 1953: vennootschapsbelasting 5.796,— 13.977,— 6.988,50 4.431,86 51.260,90 Hypotheken o/g Eerste hypo theken op panden: Acacias traat/ Beukstraat/ Elsstraat 150.000,— ƒ25.000,— 125.000,— Sneeuwbal straat 4 t./m. 56 63.000,— 1.000,— Sneeuwbal straat 61 t./m. 131 114.900,— 1.300,— 113.600,— 327.900,— 27.300 300.600,— 300,— 300,— 114.507,90 114.615,40 200,— 300,— 114.807,90 114.915,40 Kas en Kassiers. Postchèque- en Girodienst Gem. Woningdienst, rekening-courant N.V. Mij. Laan van Meerdervoort, rekening-courant VERSLAG DER N.V. „STEDELÏJK BELANG”. Afgelost in 1953 100.000.— 149,19 saldo 31 Dec. 1952 Saldo 31 Dec. 195 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 336