25 3 z.g. N.O.R.per 31 December 1953 ad ƒ48.800, waarover in bepaalde omstandigheden belasting kan zijn verschuldigd. In verband met een en ander is het winstsaldo, voor zover dit niet voor uitdeling is bestemd, aan de Reserve voor belastingen toegevoegd. Na ruime reservering voor belastingen sluit de verlies- en winstrekening met een voordelig saldo van 18.000,zodat wij U kunnen adviseren het dividend over dit boekjaar te bepalen op 6 pCt. De gedelegeerde commissarissen. F. BAKKER SCHUT. B. W. SCHIPPERS. Wij brengen onder Uw aandacht, dat de gebouw de eigendommen in de balans voorkomen met 660.995,terwijl de fiscale waarde slechts 453.262,04 bedraagt; als gevolg hiervan zullen bij verkoop van objecten boven de fiscale waarde hogere belastingaanslagen worden ontvangen dan op grond van de in de verlies- en winstrekening tot uitdrukking komende resultaten zou mogen worden verwacht. Bovendien is een bedrag belastingvrij gebleven (de VERSLAG DER N.V. ..STEDELIJK BELANG”. 1) N.O.R. Nieuwe Overgangs Reserve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 337