25 - - 24 Mei 1954. te ’s-Gravenhage. 5 Ingevolge het bepaalde in artikel 21 der statuten delen wij Uw vergadering mede, dat wij de balans der maatschappij per 31 December 1953 en de verlies- en winst rekening over het op genoemde datum geëindigde dertigste boekjaar hebben onder zocht, waarbij wij ons hebben doen bijstaan door het Accountantskantoor Moret en De Jong als deskundige, welk kantoor de verantwoordingsstukken heeft accoord bevonden. Naar aanleiding van het ingestelde onderzoek stellen wij U voor genoemde stuk ken, waarmede wij ons geheel kunnen verenigen, goed te keuren en overeenkomstig het voorstel van de Gedelegeerde Commissarissen een bedrag van 24.244,15 toe te voegen aan de reserve voor belastingen en het dividend over 1953 te bepalen op 6 pCt. De Raad van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang”, Aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloot de 28e Juli 1954 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en met het winstsaldo te handelen overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1953 aldus samengesteld: Ir L. J. M. Feber, W. F. Wijthoff, Dr Ir F. Bakker Schut, B. W. Schippers en W. B. Bruyns. Namens hem, L. J. M. FEBER, Voorzitter. W. F. WIJTHOFF, Lid-Secretaris. VERSLAG DER N.V. STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 339