woningbouw I HOOFDSTUK V. I 1 hoofdcommissaris. Maart 1953 (bijl. 116) 26 Bij Raadsbesluit van 14 December 1953 (bijl. 681) werd de Precarioverordening zodanig gewijzigd, dat alleen voor het innemen van grond tot het laten staan van een motorrijtuig op in het bijzonder daartoe in gerichte parkeerplaatsen een recht kan worden ge heven. De overige ter zake geldende rechten kwamen te vervallen, evenals de Verordeningen regelende het bedrag en de grondslagen en de invordering der belasting voor het stationneren met rijtuigen en mo torrijtuigen te ’s-Gravenhage. Het personeel der Gemeentepolitie bestond op 31 December 1953 uit 1 510 mannelijke en 52 vrou welijke ambtenaren. Hiervan waren 2 ambtenaren niet in werkelijke dienst (1 in militaire dienst, 1 lang durig ziek). De indeling van het personeel was als volgt: Secretariaat. 3 inspecteurs, 1 brigadier en 2 administratieve ambtenaren. Dienst Beheer. 1 commissaris, 1 hoofdinspecteur, 1 inspecteur, 1 adjudant, 2 brigadiers, 48 (hoofd)agenten en 1 ad- spirant-agent. Voorts 60 administratieve en 60 tech nische (hoofd) ambten aren (huishoudelijk personeel inbegrepen). Dienst Geüniformeerde Politie. 2 commissarissen, 7 hoofdinspecteurs, 30 inspec teurs, 20 adjudanten, 90 brigadiers, 855 (hoofd)- agenten en 3 adspirant-agenten. Voorts 3 administra tieve en 2 technische ambtenaren. Dienst personeel. 1 commissaris, 2 hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs, 9 adjudanten, 21 brigadiers, 11 (hoofd)agenten en 45 adspirant-agenten. Voorts 7 administratieve en 2 technische ambtenaren. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. Bij Raadsbesluit van 27 April 1953 (afgekondigd op 28 April 1953) is toegevoegd: hoofdstuk X, bevat tende de artt. 266 en 267. Bij Raadsbesluit van 27 April 1953 is gewijzigd art. 119 en bij Raadsbesluit van 19 October 1953 art. 30a. In het verslagjaar zijn de volgende besluiten ge nomen betreffende de plaatselijke belastingen en als belasting geregelde heffingen. Bij Raadsbesluit van 26 Januari 1953 (bijl. 19) werd vastgesteld de Verordening betreffende de rang schikking van de gemeente ’s-Gravenhage voor de heffing der personele belasting. Hierbij werd in verband met de voortschrijdende bebouwing de grens tussen het 2e- en 3e-klassegebied der Gemeente een gedeelte van voor- 2e klasse werd overge- gewijzigd, waarbij opnieuw malig Loosduinen naar de bracht. Bij Raadsbesluit van 23 werd de bij Raadsbesluit van 24 November 1952 (bijl. 629) vastgestelde Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering ener be lasting op de honden op één punt gewijzigd. Deze wijziging was van formele aard en had betrekking op een verhoging van de aanslag bij navordering van te weinig geheven belasting. M lp. Aangaan van kasgeldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1953 (26 Januari); Uitvoering „Financieringsregeling 1950” (23 Februari); Verlening garantie aan de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleu ters ter zake van een te sluiten geldlening (13 April); Benoeming schatters bij de Gemeentelijke Hypo theekbank enz. (13 April); Verlening garantie aan de vereniging „De Sophia- stichting” ter zake van een te sluiten geldlening voor herbouw Zeehospitium te Kijkduin (1 Juni); Verlening garantie aan de Vereniging voor Volks huisvesting „Nutswoningen” ter zake van een te slui ten geldlening (1 Juni); Benoeming leden commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf (15 Juni); Geldlening aan de vereniging „Haagse Bond van Volkstuinders” (10 Augustus); Tijdelijk uitlenen van kasgelden in 1954 XI6 No vember); Aangaan van kasgeldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1954 (16 November); Uitgifte van anticipatiebiljetten in 1954 (14 De cember); Geldleningen en garantieverlening aan de Haagse Woningstichting „Braamstraat” voor de bouw van middenstandswoningen (14 December). p i* Politie. Algemene Politieverordening. Belastingen. Verschillende financiële besluiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 33