26 Passief. I Onkosten. Nog te betalen kosten op 31 December 1953. Interest. Rente van beleggingen over 1953. Saldo verlies. Saldo verlies over 1953. Saldo van Exploitatie-rekening. Verlies op de exploitatie over 1953. Huren en pachten. Vooruit ontvangen huur op 31 December 1953. Onkosten. Op 31 December vooruitbetaalde kosten. Huren en pachten. Op 31 December 1953 te vorderen huursom. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. Gemeente ’s-Gravenhage in rekening-courant Saldo van het door de Vennootschap te vorderen be drag in rekening-courant op 31 December 1953. Interest. Op 31 December 1953 te vorderen en te verrekenen rente. Actief. Gronden „Ockenburgh" c.a. De boekwaarde der eigendommen bleef in het boek jaar 1953 ongewijzigd. Ten aanzien van de in de balans vermelde oppervlak te 129.01.14 ha zij voorts opgemerkt, dat hierbij buiten beschouwing is gebleven een oppervlakte van 47.729 m2, waarvan de waarde op nihil is gesteld, aangezien laatst bedoelde percelen, als bestemd voor openbare straat, door de eigenaren van aangrenzende grond reeds be taald zijn geworden. Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap be draagt ƒ600.000,verdeeld in 5 aandelen, elk groot 120.000,en is geheel geplaatst en volgestort. Balans en Verlies- en Winstrekening vastgesteld, ge lijk in dit verslag opgenomen, door de Algemene Ver gadering van Aandeelhouders op 20 December 1954. Vorenstaande Balans en Verlies- en Winstrekening goedgekeurd door de Raad van Beheer in zijn vergade ring van 30 Juni 1954. Subsidie herbebossing. Toegekende nog niet uitgegeven bedragen voor her bebossing. Ongedekte verliezen. Op deze rekening is verantwoord het verlies op de exploitatie over de jaren 1951 (ad ƒ9.079,76), 1952 (ad f7.299,73 en 1953 (ad6.937,76). Inschrijving Grootboek 1946. Van de destijds geblokkeerde rekening werd voor 14.000,ingeschreven op de 3 pCt. Grootboekschuld 1946. Effecten. Nominale waarde ad 10.700,obligaties Neder land 1947. Waarborgsom. Onder dit hoofd is geboekt een ingevolge, een met Delfland aangegane overeenkomst, gestorte waarborg som, bestaande uit een inschrijving op het Grootboek N.W.S. De Secretaris van de Raad van Beheer, M. VAN DER FEEN. VERSLAG VAN DE N.V. „OCKENBURGH”. de verlies- A. Balans. B. Verlies- 3 Toelichting op de balans en en winstrekening. en winstrekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 342