a. c. e. i. 1 DIENST VAN GEMEENTEWERKEN VAN ’S-GRAVENHAGE VERSLAG OVER HET JAAR 1953. I. ORGANISATIE. In de organisatie van de dienst kwam in de loop van het verslagjaar geen wijziging. Technische ambtenaren Administratieve ambtenaren Mannelijke werklieden Vrouwelijke werklieden Jeugdige werklieden II. PERSONEELS- EN ARBEIDS- AANGELEGENHEDEN 1953. A. Overzicht personeelssterkte per 31 December. III. WATERBOUWKUNDE - NIEUWBOUW Opruimingswerken Voormalige bebouwing. Gereed kwamen het slopen en opruimen van de resten van de be bouwing in Bezuidenhout B Ien het slopen en opruimen van de resten van de R.K.- kerk aan de Bezuidenhoutseweg. Een aanvang werd gemaakt met het slopen en opruimen van de resten van de be bouwing in Bezuidenhout B II het slopen en opruimen van de resten van de be bouwing in Bezuidenhout B IIIen het slopen van funderingen in de Anna van Bueren- straat ten behoeve van het onderstation van het G.E.B.') B. Toelichting. In de totalen per 31 December 1953 zijn opgenomen: Bij de tijdelijke technische ambtenaren: 2 vrouwen; bij de vaste administratieve ambtenaren: 37 vrouwen, waarvan 5 gehuwd; bij de tijdelijke administratieve ambtenaren: 14 vrou wen, waarvan 3 gehuwd; bij de administratieve ambtenaren op arbeidsovereen komst naar burgerlijk recht: 2 vrouwen, waarvan 1 gehuwd. In 1953 werden herdacht: bij de ambtenaren: 7 40-jarige jubilea en 4 25-jarige jubilea; bij de werklieden: 3 40-jarige jubilea en 6 25-jarige jubilea. Sport- en speelterreinen. Een aanvang werd gemaakt met de aanleg van het Sportcentrum „De Escamp”. De uitvoering geschiedt in DUW2-verband. Straten, pleinen, wegen, voetpaden, enz. Gereed kwamen: uitbreidingsplan Morgenstond VI. De oppervlakte van dit plan bedraagt 25 ha; de lengte van de riolering 4 920 m'de oppervlakte van de aangebrachte bestrating 28 600 m2 en van de na de bebouwing aan te brengen bestrating 29 000 m2; b. de bouw van een koelwatergemaal aan de Beeklaan ten behoeve van het G.E.B.; uitbreidingsplan Fruitweg; Oppervlakte plan 12 ha; lengte riolering 2 033 m'; oppervlakte aangebrachte bestrating 23 590 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 7 210 m2; d. het maken van de Beekduiker in de Goudenregen- straat; de bouw van een brug over de Korte Laak in de Loevesteinlaan; de verlenging van de Meppelweg, Hengelolaan en Melis Stokelaan (Morgenstond IV en V). Lengte riolering 1 525 m'; oppervlakte asfaltweg 3 050 m2, bestrating 6 100 m2; g. wederopbouwplan Stokroosplein I. Oppervlakte plan 3 ha; lengte riolering 258 m'; oppervlakte aangebrachte bestrating 2 440 m2; na de bebouwing aan te brengen bestrating 1 380 m2; h. stratenplan Zeekant I. Oppervlakte plan 1,5 ha; lengte riolering 270 m'; oppervlakte aangebrachte bestrating 9 470 m2; het maken van een duiker tussen de Benschoplaan en de Maartensdijklaan; lengte 130 m'; j. het wijzigen van het Westhovenplein; k. de aanleg van de Erasmusweg in Moerwijk III, in clusief het aanbrengen van een gewapend betonnen oevervoorziening langs de Korte Laak en het maken van een voetbrug over de Korte Laak bij de Aagje Dekenlaan; lengte riolering 785 m'; oppervlakte aangebrachte bestrating 15 295 m2, geasfalteerd pad 2 070 m2; na de bebouwing aan te brengen bestra ting 385 m2; 1 Tijdelijk Los Totaal Vast 1952 1953 1952 1953 1953 1952 1953 230 215 244 304 1 538 1 137 1 656 Totaal 1 064 276 144 611 33 304 155 646 32 52 30 99 10 39 42 29 105 10 29 6 4 176 6 52 9 4 234 17 40 334 178 886 49 91 355 188 985 59 69 1) Gemeentelijk Electriciteits-Bedrüf. 2) Dienst Uitvoering Werken. 1952 BIJLAGE 27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 343