BÈI BI iM Bi 27 h r g- IV. WATERBOUWKUNDE - UTILITEITSBOUW. Stadhuisbouw. 462 235 136 5 194 Totaal 5 709 233 m- 2 Park Overvoorde. In het park Overvoorde werden de bunkers uit de bezettingstijd, welke geen nieuwe bestemming hadden gekregen, opgeruimd (rond 2 500 m3 beton). Stratenplan rondom het nieuwe Stadhuis. Het stratenplan om het werkgedeelte van het nieuwe Stadhuis, inclusief de plantsoenaanleg, kwam gereed; bestraat oppervlak 35 000 m2. De afbouw van het werkgedeelte van het nieuwe Stadhuis en de daarbij behorende installaties kwamen gereed, zodat dit gedeelte in de loop van het jaar in gebruik is genomen. Een begin werd gemaakt met de voorbereiding van het representatieve deel van het Stadhuis. 22 033 m2 1 132 076 319 565 10 761 42.181 34 954 1 770 2 740 426 V. WATERBOUWKUNDE - CENTRALE RIOLERING. Rioolwaterzuivering. De voorbereiding van de plannen voor de zuivering van het rioolwater in ’s-Gravenhage werd voortgezet. Genoemde oppervlakte is als volgt te specificeren: a. Rijwegen beton(w.o. 2028 m2 gewapend beton) -asfaltbeton (grof en fijn) asfaltmacadam (w.o. 9 560 m2 teerslak) idem (Nacovia) geteerde grindwegen grind-, koolas- en puinwegen houtbestrating stampasfalt gebroken asfalt (rijwegen) keien op fundering keien in asfalt kei bestrating in zand bestrating met koper- en ijzerslak- keien bestrating met kotenkeien bestrating met Scoriaebricks (w.o. 61 723 m2 in mortel) Waalklinkers op fundering bestrating met Waalklinkers 5-7 cm (w.o. 38 120 m2 in mortel)2 246 490 bestrating met klinkerkeien 10 cm (w.o. 43 171 m2 in mortel) bestrating met Waalklinkers 7 cm in zand met voegvulling VI. WATERBOUWKUNDE - BEHEER EN ONDERHOUD. Overzicht van het beheer. De oppervlakte van de bestrating met inbegrip van de in beheer zijnde grindwegen, schelpenpaden, enz. bedroeg op 31 December 1953: 9.049.168 m2 Deze oppervlakte vermeerderde in 1953 door de aanleg van nieuwe straten of straat gedeelten respectievelijk aan rijwegen met trottoirs met door weder aanbrengen van in de jaren 19401945 uitgebroken bestrating met door bestratingen achter de rooilijn met door rooilijn- en situatiewijzigingen met door overname van particuliere grond met 190 010 65 570 Werken ten behoeve van de uitbreiding van het vermogen van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf. Het nieuwe ketelhuis II ten behoeve van de productie- eenheden 10 en 11 kwam gereed en werd in gebruik genomen. Begonnen werd met het ontgraven van de bouwput en het slopen van oude funderingen voor het bouwen van Ketelhuis III ten behoeve van de productie-een- heden 12 en 13. De uitmonding van koelwaterafvoerkanaal 2 werd voorzien van een stroomscherm, waardoor de hinder, welke de scheepvaart van het uitstromende water on dervond, werd opgeheven. Begonnen werd met het maken van nieuwe koel- waterafvoerkanalen, in verband met de nieuw te maken productie-eenheden 12 en 13. h ,c 493 887 26.086 3 253 11.373 2 647 14 653 15 949 12 017 6 683 1 074 295 De totale oppervlakte op 31 December 1953 bedroeg9.310.146 m2 l. wederopbouwplan Afvoerkanaal II. Oppervlakte plan 12 ha; lengte riolering 1 564 m'; oppervlakte asfaltwegen 4 651 m2; oppervlakte aan gebrachte bestrating 4 450 m2, in 1954 uit te voeren asfaltering 4 100 m2; na de bebouwing aan te bren gen bestrating 8 050 m2; m. het wijzigen van de Boekelostraat. Een aanvang werd gemaakt met a. wederopbouwplan Afvoerkanaal I b. stratenplan Meer en Bos; c. wederopbouwplan Stokroosplein II d. uitbreidingsplan Bouwlust 1, deel B; e. het verlengen van de Erasmusweg in Morgenstond VI; stratenplan Zeekant II het verbreden van de Binckhorstlaan tussen Laak- weg en Trekvlietplein, en h. uitbreidingsplan Bouwlust I, deel C. VERSLAG GEMEENTEWERKEN voetpaden. Straten, pleinen, wegen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 344