27 c. Paardenpaden Wijze van tot standkomen van het gemaakte straatwerk. Totaal 797 639 m2 3 Specificatie van het gemaakte straatwerk. Uitgevoerd werd in keibestrating (w.o. 6 676 m2 in mortel) oude keikoten Scoriaebricks (w.o. 5 583 m2 in mortel) Waalklinkers 57 cm (w.o. 9 698 m2 in mortel) Idem 10 cm (w.o. 7 732 m2 in mortel) kleinplaveisel betontegels Rijnklinkers Ironbricks Waalklinkers (trottoir) 94 718 m2 639 472 170 268 181 225 67 009 229.951 115 929 m2 12 588 18 386 Aanbrengen sierbestrating. Op het Plein 1813 werd een, voor onze stad unieke, sierbestrating aangebracht. Ook werd een sierbestrating gelegd in de Nieuwe Uitleg voor het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Zandwinning. Bepaald ongunstig was de weersgesteldheid voor de zandwinning in het Afvoerkanaal (het z.g. zanddepot). Hieruit kon, in tegenstelling met andere jaren, geen hoeveelheid zand van enige betekenis worden be trokken. Ter compensatie hiervan werd voornamelijk het duingebied aan de Duivelandsestraat gebruikt. Het totale zandverbruik bedroeg 81 000 m3, te weten 45 655 m3 uit het domeingebied, 1 524 m3 uit het zand depot en 33 821 m3 nog bruikbaar zand afgevoerd van in uitvoering zijnde werken. Bestrating in bouwplannen. Met het uit te voeren straatwerk in de bouwplannen „Moerwijk” en „Morgenstond” en dat voor het Stad- houdersplantsoen werd regelmatig voortgegaan. 2 250 000 906 000 403 800 269 300 3 700 36 400 19000 624 000 72 000 b. Trottoirs, voet- en rijwielpaden Waalklinkers Rijnklinkers Ironbricks betontegels (w.o. 7 507 m2 in rijwiel paden) klinkertegels ongeteerde voetpaden geteerde voetpaden (w.o. 1 207 m2 gietasfalt) gebroken asfalt (voetpaden) banden en koplagen 2 094 343 3 201 101 838 230 382 49 921 UI 285 798 49 825 19 900 14 799 Door straatmakers in dienst van de Gemeente en in die van aannemers werden respectievelijk 797 639 m2 (714 629) m2 en 144 534 (134 498) m' straatwerk ge maakt. Het aantal gemaakte meters straatwerk bedroeg voor gemeentelijke straatmakers in „Groot Werk” (incl. leerlingen) 475 277 (514 850) m2 113 757 1 17 971m'. Idem in „Klein Werk” 62 884 (61 279) m2 552 (385) m'. De aannemers brachten 259 478 (138 500) m2 30 225 (16 142) m' tot stand. De tussen haakjes geplaatste getallen geven de pres taties in 1952 aan. Het onderhoud van straatwerken geschiedde groten deels in eigen beheer. Weersomstandigheden. De in 1953 voor bestratingswerk overwegend zeer gunstige weersomstandigheden brachten mede, dat de werkzaamheden regelmatig konden worden uitgevoerd. Een langdurige vorstperiode deed zich niet voor. Materiaalverbruik (onderhouden verwisseling). Voor het onderhouden en zo nodig vernieuwen van de steenbestrating werden verbruikt Waalklinkers klinkerkeien; betontegels 30/30; keien 13/20; verkeersstenen keien 12/14 en klein formaat. Afgevoerd uit de bestrating werden Ironbricks; Rijnklinkers; koperslakkeien. Het overschot aan keien, afkomstig door de asfal- tering van diverse straten, werd naar behoefte gebroken en tot keislag verwerkt, hetwelk werd gebezigd voor het aanbrengen van het bovendek in de nieuwe bouw plannen. Straatmakersformatie. In de formatie kwam geen wijziging van betekenis. Daar afvloeiing en aanstelling niet geheel gelijke tred hielden, liep het aantal straatmakers enigszins terug. Ondanks gunstiger arbeidsvoorwaarden blijft het een probleem bruikbare krachten voor het straatmakersvak aan te trekken. Bovendien werden 22 105 m' band gelegd; 75 089 m' band herlegd; 2 644 m' Iv. koplaag gezet; 135 m' 2v. koplaag gezet; 26 m' 3v. koplaag gezet; 34 972 m' betonplank ge- en herzet; 9 563 m' band in mortel gelegd. Totaal 3 582 025 m2 18 889 m2 VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 345