i B. r' Gesloten wegdekken (oppervlakte behandeling). Voor het in betere conditie houden van de bestaande wegdekken, werd op verschillende plaatsen een opper vlaktebehandeling toegepast. Het geheel hiervan be droeg 11 583 m2. Aanbrengen van asfalt op steenbestrating. Geheel nieuw voor ’s-Gravenhage is het aanbrengen vaneen asfaltdeklaagoverde bestaande steenbestrating. Deze werkwijze werd bij wijze van proef toegepast in de Fruitweg 2 530 m2, de Jan Blankenstraat 1 274 m2 en de Stuijvesantstraat (ged.) 2 880 m2. Stormschade. De stormramp op 1 Februari 1953, welke ons land zo zwaar heeft getroffen, richtte ook te onzent mate- rieële schade aan. Onder andere werd de bestrating in de Strandweg over een vrij grote oppervlakte wegge vaagd. Door de inzetting van eigen straatmakersploe- gen en het inschakelen van een aannemer, kon nog voor de opening van het badseizoen de schade worden her steld. Diverse werkzaamheden met betrekking tot bestratingen. Onder deze rubriek valt het volgende te vermelden. Het aanleggen van drie proefvakken in het Nassau- plein, elk groot 200 m2, waarvan één bestaande uit Iprokeien, systeem Schokbeton, op de hoek van de Laan Copes van Cattenburch, één uit klmkerbeton- blokken, systeem Meteor, en één van betonklinker- keiende laatste beide liggen in het Nassauplein nabij de Javastraat. Het op aanwijzing van de verkeerspolitie aanbrengen van tegelmarkeringen in de trottoirs, ter aanduiding van een stopverbod op hoeken van straten. Het nemen van een proef op de Haagweg (L) met het instraten van keien met gebitumeerd zand. Het thermisch ruw maken van door afslijting glad geworden en daardoor voor het verkeer gevaar ople verende keien, op diverse plaatsen in de stad. Het verbeteren van de toegangspaden in de tuin van het Koninklijk Paleis. Het verstraten van een gedeelte van de terreinen en opslagplaatsen op de Groente- en Fruitmarkt. Het herstellen van schoolplaatsen ten behoeve van het Openbaar en Christelijk onderwijs. Het herstellen van de rijwielbewaarplaatsen in de Oost- en Westduinen. Het herstellen van een gedeelte van de klinkerbe- strating en het aanleggen van een geteerd voetpad naar de aula op de begraafplaats „Westduin”. Het aanbrengen van een tegelbestrating ten behoeve van het Verkeersonderwijs in de tuin van de school in Toepassing van gebroken asfaltplakken. Dit materiaal, van versleten asfaltdeklagen afkom stig, een tot voor kort vrijwel waardeloos geacht pro duct, heeft aanvankelijk bewezen met succes te kunnen worden gebruikt voor gepenetreerde voet- en rijwiel paden. Naar aanleiding van de practische ervaringen met dit materiaal opgedaan, zijn thans ook de rijwegen in de Ereprijsweg 322 m2, De Savornin Lohmanlaan 655 m2, de Godetiaweg 944 m2, de Loevesteinlaan 2 765 m2 en het parkeerterrein voor Madurodam uit dit mate riaal samengesteld. Asfaltmacadam uitbreiding Uitbreiding van dit in secundaire wegen voor toe passing in aanmerking komende materiaal had plaats in de Geysterenweg 1 680 m2, de Guntersteinweg 1 300 m2, de Middachtenweg 800 m2, de Medlerstraat 500 m2, het Heeswijkplein 3 000 m2, de Cannenburglaan 6 500 m2, de Rijnauwenstraat 900 m2, de Dovenetelweg 1 050 m2, de Lupineweg 1 100 m2, de Akkerwindestraat 600 m2 en de Prof. B. M. Teldersweg 14 600 m2. Asfaltmacadam onderhoud Het onderhouden van de asfaltmacadamwegen vond regelmatig plaats. Oppervlaktebehandeling werd onder andere toegepast in de Van Hogenhoucklaan, Floris Grijp- en Van Hoytemastraat. Bestrating in kalkmortel. Gezien de gunstige resultaten, welke deze werkme thode opleverde, werd op grotere schaal met de uit voering van bestratingswerken in mortel voortgegaan. Tot de belangrijkste voorbeelden behoren de Haag weg (L) tussen Kamperfoelie- en Kijkduinsestraat (L), met welk werk in 1953 werd begonnen, en de Strandweg tussen de golfbrekers 43 en 44 en tussen de Noordzijde en de Zeekant. In totaal werd 38 955 m2 straatwerk in mortel gezet. Gesloten wegdekken (vervanging steenbestrating). Door verwijdering van de steenbestrating en vervanging hiervan door asfaltbeton, werden de vol gende belangrijke verkeerswegen of gedeelten daarvan van een gesloten wegdek voorzien: de Jacob Catslaan 4 500 m2, de Johan de Wittlaan 5 518 m2, de Tolweg 1 250 m2, de Kneuterdijk 3 700 m2, de Kalvermarkt 1 600 m2, de Wagenstraat (b.d. Wagenbrug) 1 285 m2, Huijgensplein 2 088 m2 en de Stationsweg 1 900 m2, de Weimarstraat 7 500 m2 en de Kempstraat 5 900 m2. Een nieuwe vorm van gesloten wegdek werd uitge voerd in de Alexanderstraat tussen Javastraat en brug Mauritskade en het hierbij aansluitende Plein 1813, waar de oude niet gefundeerde klinkerbestrating werd vervangen door klinkerbestrating in trasmortel op een betonfundering. Gesloten wegdekken (onderhoud) In de volgende straten werd na verwijdering van de oude deklaag een nieuwe wegbedekking aangelegd. Loosduinseweg en -kade 12 500 m2, Benoordenhout- seweg 7 980 m2, Laan van Meerdervoort 1 600 m2, v. d. Vennestraat 1 000 m2, Hobbemaplein 175 m2, Koningsplein 1 200 m2, Boorlaan 2 300 m2, Laan van Nieuw Oost-Indië (w.o. weg door het Haagse Bos) 4 000 m2 en de Van Ostadestraat 800 m2. 4 j 2*7 VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 346