27 7 796 m 5 Kaaimuren. (In onderhoud 31 800 m). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De borstweringen van de brug Marlotlaan, uitko mende op de Leidsestraatweg, werden verlaagd. Van de brug Willem-III-straat (L) werden de houten onder- en bovenbedekking, benevens de stalen binten, vernieuwd. 9 742 584 m3 7 466 235 4 193 862 2 895 216 2 932 392 1 109 m 852 m 5 270 m 565 m (In onderhoud ±1 1500m.) Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Algemeen. In eigen beheer werden 12 000 m3 machinaal ge baggerd, terwijl met de hand 6 500 m3 werden ge baggerd. Afvoerkanaal. Omtrent de exploitatie en onderhoud van de werken van het Afvoerkanaal valt het volgende mede te delen. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroegen in Januari Februari Maart April Mei Beschoeiingen en walglooiingen. (In onderhoud 52 100 m beschoeiingen en 13 200 m walglooiing). Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. De houten voetschoeiing rondom de vijver op het Pinksterbloemplein werd vernieuwd. De houten voetschoeiing met steenglooiing aan de Koningskade tussen de Wassenaarseweg en de Benoor- denhoutseweg werd vervangen door een gewapend betonschoeiing met steenglooiing. Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. de Hemsterhuisstraat. Het verbeteren van de paarden- paden in de Pompstations- en Wassenaarseweg. Het verbeteren van het zogenaamde Zwartepad, lo pende van de Gevers Deynootweg af in de richting Ruigenhoek. Het aanbrengen van parkeerplaatsen in het midden pad van de Kijkduinsestraat (L), de Paviljoensgracht nabij het standbeeld van Spinoza, het Abrikozen- i plein (inhammen), het voetpad om de Bataaf, de Utrechtse straat en de Noordwal nabij de Prinsestraat. Overzicht van asfalteringswerkzaamheden. De bij de ten uitvoerbrenging van bovengenoemde werken gemaakte vierkante meters hebben bedragen: Het rioolnet, dat op 1 Januari 1953 een lengte had van 743 164 m, waarvan 8 240 m begaanbaar, onder ging de volgende uitbreiding: a. riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouwplannen) b. riolen in straten waar geen riolen lagen riolen in bouwplannen de vernieuwde riolen in uitbreiding Totaal De totale lengte bedroeg op 31 December 1953: 743 164 7 796 750 960 m, waarvan 8 306 m be gaanbaar waren. De zeefinrichting was gedurende het badseizoen in bedrijf. Bruggen. (In onderhoud 191) Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Het houten onder- en bovendek van de brug Boek- horststraat werd vernieuwd, terwijl het noordelijke landhoofd werd hersteld. De houten noodbrug over de Benoordenhoutsesloot in de Koningskade werd gedeeltelijk vernieuwd. De balustraden van de bruggen Calandplein, Leegh- waterplein en Boekhortsstraat werden vernieuwd. De houten onder- en bovenbedekking, alsmede de stalen binten van de brug Haagweg (L), nabij de Gevers Deynootstraat (L) werden vernieuwd. Totaal 27 230 289 m’ Dit is gemiddeld 5 446 057 m3 per maand, of gemid deld 1 249 061 m3 per week, of gemiddeld 180 333 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 13 233 750 m3, welke in de maanden Januari, Februari, Maart, April en Mei kunstmatig zijn opgebracht. Hier van waren voor rekening van de Gemeente 12 933 750 m3 en de resterende 300 000 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Januari tot en met 31 Mei werden de natuurlijke lozingen verhinderd, wegens hoge zeestanden bij 21 getijden, wegens lage boezemstanden bij 132 getijden. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met 30 Sep tember bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 23 986 36 397 34 786 16 300 286 4 350 Asf. grof 6 183 7 442 410 11 735 3 713 7 791 Asf. beton beton fijn 64 3 312 Asf. mac. Gebr. asfalt (rijw.) Gebr. asfalt (voetp.) 846 6312 Uitbreiding verw. in gesl. wegdek idem steenbestr. in gesl. wegdek onderh. w.o. vernieuwing asfalt vem. trambochten ...11 061 werkz. kabels (bedrijven) hvoln o r»rlo1 in n I aanbr. 47 100 5 700 1 894 Afrasteringen en balustrades. Havens, vaarten en sloten. Remmingwerken. oppervl. behandeling 7 233 kantstenen kleeflaag keilagen halfpenetratie Riolering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 347