I II 27 Totaal 28 199 937 nP 6 Onder de geloosde hoeveelheden waren begrepen 11 197 500 m3, welke in genoemd tijdvak kunstmatig werden opgebracht, geheel voor rekening van de Ge meente. Gedurende deze periode werd de natuurlijke lozing verhinderd: wegens hoge zeestanden bij 42 getijden en wegens lage boezemstanden bij 50 getijden. In het geheel werden in 1953 geloosd 91 915 029 m3. Evenals vorig jaar werden de gewone onderhouds werken uitgevoerd. Het herstellen van de door de storm op 1 Februari weggeslagen gedeelten steenglooiing van het Afvoerkanaal kwam gereed. De in eigen beheer uitgevoerde onderhoudswerken bestonden uit het in orde houden van de kanaalboorden en boezem en van de hoofden in zee, alsmede de beide sluizen met toebehoren. 9 792 873 m3 9 449 454 8 957 610 halve het gedeeltelijk vernieuwen van remmingwerken en schadevaringen, alsmede het herstellen van steen glooiingen, welke werkzaamheden onderhands werden aanbesteed. De door de storm van 1 Februari weggeslagen ge deelten steenglooiing aan de N.O. en Z.W. kop aan de ingang Binnenvoorhaven werden hersteld. Overigens bestonden de werken uit het in orde hou den van de bestratingen, glooiingen en draadafraste- ringen (totaal 6 700 m' lengte); het herstellen van gebroken kettingen en beugels der remmingwerken en het herstellen van verzakte gedeel ten steenglooiingen en het opruimen van stuifzand. Van de schutsluis werden 2 schuiven vernieuwd, de gebroken kettingen hersteld en het drijfvuil in en vóór de sluis, alsmede dat uit de havens, verwijderd. In dit jaar hadden door de schutsluis in totaal 2 293 schuttingen plaats. Beekbemaling. De beekbemaling had plaats in eigen beheer. In het geheel werd op 222 dagen gemalen voor de verversing van het water in de vijvers van het Vredes paleis, in de Kazernesloot en in de Hofvijvervoor het verversen van het water in de Segbroekpolder werd op 46 dagen gemalen. Voor de Stichting Sport- en Speelterreinen werd op 20 dagen gemalenvoor het park Meer en Bos werd op 1 dag gemalen. Voor rekening van de Nieuwe ’s-Gravenhaagse Ijsbaan werd op 20 dagen gemalen. Juni Juli Augustus September Vissershavens met schutsluis. Betreffende het baggerwerk valt het volgende op te merken. Met het op diepte houden van de havens werd voortgegaan volgens bestek no. 7, dienst 1950, door de N.V. Bagger Maatschappij Bos en Kalis te Sliedrecht. In dit jaar werden in het geheel gebaggerd 153 147 m3 en wel 23 012 m3 in de ingang Binnenvoorhaven en 130 135 m3 in de beide Binnenhavens met doorvaart. Het baggermateriaal bestond uit één baggermolen, één sleepboot en twee onderlossers. Door het Rijk werden dit jaar in en vóór de Buiten haven 73 040 m3 gezogen en 22 167 m3 gebaggerd. Het gewone onderhoud van de werken, alsook dat van de dienstgebouwen, had in eigen beheer plaats, be- ll Het gewone onderhoud geschiedde in eigen beheer. Aantal openbare waterplaatsen 127, waarvan 2 met aangebouwde toiletinrichtingen, welke alleen geduren de het zomerzeizoen waren geopend. De navolgende percelen werderi gesloopt Bezuidenhoutseweg 79; Laan Copes van Cattenburch 2123; Nieuwe Haven 134, 136, 138, 170; Casuarie- straat 38a; De Lierstraat 31, en koetshuis op buiten plaats Overvoorde. De bunker, staande op de hoek BalsemienlaanDe Savornin Lohmanlaan en de schuilloopgraven langs de Balsemienlaan werden opgeruimd. De zogenaamde gezonken waterboom in de Trek- vliet tegenover de Boerhavestraat werd verwijderd. Het gewone onderhoud van de afrasteringen, in totaal 10 800 m'lengte, de betontrappen en de helm- beplanting tussen de afrasteringen daar ter plaatse, als mede die aan de strandboulevard, werden in eigen be heer uitgevoerd, behalve de duinbeplanting op het duin- beloop in de Westduinen; deze werd door het Hoog heemraadschap Delfland onderhouden voor rekening van de Gemeente. In totaal waren bij de Gemeente in onderhoud 113 000 m3 helmbeplanting. Totaal 36 484 803 m3 of gemiddeld 299 056 m3 per etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 17 250 000 m3, welke in de maanden Juni, Juli, Augus tus en September kunstmatig werden opgebracht. Hier van waren voor rekening van de Gemeente 14 407 500 m3 en de resterende 2 842 500 m3 voor rekening van Delfland. Gedurende de periode van 1 Juni tot en met 30 Sep tember werd de natuurlijke lozing verhinderd: wegens hoge zeestanden bij 70 getijden en wegens lage boezem standen bij 18 getijden. De reuk van het spuiwater was in de zomer enkele weken niet gunstig te noemen. Gedurende de periode van 1 October tot en met 31 December bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in: October November December 12 457 314 m3 8 259 336 7 837 011 7 931 142 VERSLAG GEMEENTEWERKEN Openbare waterplaatsen. Sloopwerken. Oost- en Westduinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 348