27 42 7 Over het gehele zeestrand tussen de grenzen van de gemeenten Monster en Wassenaar heeft door de storm van 1 Februari een tijdelijke verdere verlaging plaats gevonden, welke zich echter in de loop van het jaar weer bijna herstelde. De toestand tussen de hoofden 41 en 43 bleef echter nog ongunstig. De door de storm van 1 Februari aangerichte schade aan afrasteringen en trappen in de Oost- en Westduinen werd hersteld. Openbare schoolgebouwen, welke in bruikleen zijn verstrekt aan Besturen van Bijzondere scholen en waarvan de instandhouding van de gebouwen (zogenaamde bijzonder onderhoud) door Ge meentewerken wordt uitgevoerd 40 83 11 1 1 8 2 BOUWKUNDIGE WERKEN, de objecten in beheer VII. Bij Gemeentewerken zijn in beheer en/of onderhoud: 207 openbare schoolgebouwen, te weten voor Voorbereidend Gewoon Lager Onderwijs Gewoon Lager Onderwijs Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Centrale School voor Machineschrijven Visserij- en Zeevaartschool Visserij-avondschool voor jongens Handelsdagschool Hogere Burgerscholen Lycea Gymnasium Middelbare Technische School voor Werktuig bouwkunde en Electrotechniek Museum voor het Onderwijs 382 openbare gebouwen, gebouwen-complexen en andere objecten van bouwkundige aard, te weten 122 gebouwen, niet gebruikt voor de publieke dienst, bijvoorbeeld Oude Alexanderkazerne, Laan Copes van Cattenburch; Oude Frederikskazerne, Frederikstraat; Kasteel „De Binckhorst”, Binckhorstlaan. Diverse voormalige openbare schoolgebouwen, onder andere die in gebruik bijde Kleermakers- vakschool, Waalstraat; Kappersvakschool, Bak kerstraat; Luchtvaarttechnische school, Zeezwa- luwhof; Rijkswerkplaatsen, Nieuwe Schoolstraat; School voor Winkelpersoneel, De Gheynstraat/ Teylerstraat; Sociale Raad, Prinsestraat; Thee- schenkerij Westbroekpark. Voormalig Gemeentemuseum, Korte Vijverberg 7 Oranje-Nassau-Museum, Prinsegracht 113; Gewestelijk Arbeidsbureau, Prinsegracht; Juliana Kinderbewaarplaatsen, Doggersbankstr. en Hoefkade 101, enz. enz. 52 Politiegebouwen, inclusief 4 verplaatsbare post huizen en 3 gebouwtjes voor verdwaalde kinderen op het strand 23 Gebouwen van de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Belangen; 28 Gebouwen Gemeentewerken, inclusief 4 dienst woningen en 2 gebouwencomplexen en de dienst woningen aan de Zeesluis en Binnensluis (achter Hoofdrioolgemaal Morsestraat) 21 Rioolgemalen, inclusief de daarbij behorende dienstwoningen 24 Gebouwen van de Stichting „Centraal Badbeheer”, inclusief de zweminrichting „Zuiderpark” en 8 dienstwoningen 10 Secretariegebouwen, inclusief ambtswoning Bur gemeester en 7 conciërgewoningen; 21 Brand weergebouwen, inclusief 16 dienstwoningen 9 Brugwachthuizen; 23 Gebouwen als bijvoorbeeld: Oud-Archief, Rijs- wijkseplein; Gemeentelijk Bouw- en Woningtoe zicht, Mauritskade; Gebouwen en overkappingen c.a. Algemene Groente- en Fruitmarkt en idem Havendienst te ScheveningenAlgemene Begraaf plaatsen; Gemeentemuseum, Stadhouderslaan; Bredius-Museum, Prinsegracht; Koninklijk Con servatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt. 44 Monumenten; 5 Torens. Het plan voor de bouw van een kantoorgebouw voor de Dienst aan het Groenewegje-Zieken kwam gereed; overgegaan werd tot het slopen van enige aan het Zie ken staande panden, in verband met het verleggen van de hoofdingangspoort van het Groenewegje naar eerst genoemde straat. Op de zolderverdieping van het bij de Dienst als kantoorgebouw in gebruik zijnde pand aan de Bierkade 4 werd een toilet gebouwd, terwijl in een dito pand aan het Huygenspark 24 een kamer voor de bedrijfsarts werd ingericht. De eerste verdieping van het voormalige gebouw van de Gemeentelijke Credietbank aan het Lamgroen hoek Nieuwe Havendwarsstraat werd ten behoeve van de Dienst verbouwd en ingericht voor tekenzaal van de Hoofdafdeling Bouwkunde. In het bij de Dienst als kantoorgebouw ten behoeve van de Hoofdafdeling Waterbouwkunde in gebruik zijnde pand aan de Wagenstraat 119 werd een portiers loge gebouwd. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 1 1 Zeestrand. 3 11 1 1 1 1 Specificatie van en/of onderhoud. Gebouwen c.a. ten behoeve van de dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 349