27 Dienst Justitiële Politie. 3 commissarissen, 7 hoofdinspecteurs, 12 inspec teurs, 12 adjudanten, 29 brigadiers en 148 (hoofd-) agenten. Voorts 5 administratieve en 2 technische ambtenaren. Afdeling V.I.D. 1 commissaris, 3 hoofdinspecteurs, 3 inspecteurs, 2 adjudanten, 5 brigadiers en 28 (hoofd)agenten. Voorts 5 administratieve ambtenaren. Dienstgebouwen. Op 31 December 1953 had de Politie de volgende percelen in gebruik: Laan Copes van Cattenburch nos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 31a, 336 (beneden), 41, 47, 49 en 51; Alexanderplein nos. 3, 10, 12, 13, 14, 15,15a, 15b (hoofdgebouw en arrestantenbewaarplaats), 16/17,18, 19, 20 en 21; Buitenhof nos. 19 en 23, Van der Vennestraat no. 85, Willem III straat (L.) no. 6, Archimedesstraat no. 1, Laan van Poot no. 161, Duinstraat no. 23, Gevers Deynootweg no. 103, De Mildestraat no. 1, Bezuidenhoutseweg no. 33 en Huygenspark no. 60; Teylerstraat no. 126 (gymnastieklokaal); garages Borneostraat, Daendelsstraat en Ooievaar laan; post huizen Mr P. Droogleever-Fortuynweg, Staatsspoor, Hollandse Spoor en Kijkduin. Voorts waren in gebruik: schietterreinen in de duinen aan de Laan van Poot; sportterrein Zuider- park; terrein aan de Leidsestraatweg voor een rijdend posthuis en een weide aan de Benoordenhoutseweg voor de paarden van de Bereden Brigade. Mortorsurveillance Uitvoerende Dienst. Gedurende het verslagjaar werd in de 4 districten van deze afdeling dienst gedaan met 14 surveillance jeeps, terwijl bij de Stafbrigade 3 jeeps waren inge deeld. Met deze jeeps, voor welker bezetting gemiddeld 135 personeelsleden nodig waren, werd hoofdzakelijk gesurveilleerd en in 23 662 gevallen assistentie ver leend. Van het totale aantal processen-verbaal (onder verdeeld in 23 759 „gewone” en 11 183 oproepingen processen-verbaal) werden er 11 758 door het jeep- personeel opgemaakt. Voorts werden 6 191 personen aan de diverse bu reaux opgeroepen om aan te tonen, dat het aan hun voertuig of rijwiel geconstateerde „lichte gebrek” ver holpen was. Verkeerspolitie. Op 31 December 1953 telde de afdeling 148 per soneelsleden; de dienst werd verricht met 1 perso nenauto en 4 stationscars, 5 motoren met zijspan, 28 solomotoren en 6 jeeps. Tot de werkzaamheden behoorden het handhaven van en het uitoefenen van controle op de naleving van de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeers reglement, de Wet Openbare Vervoermiddelen, de Wet Autovervoer Personen, de Rijtijdenwet, het Rij tijdenbesluit, alsmede de Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage, meer in het bijzonder de hoofd stukken I, II en XV. De Afdeling Verkeerspolitie was bovendien belast met de behandeling van de verkeersongevallen, de controle op auto- en rijwielbewakers, de regeling van het verkeer, de rij- en parkeerregeling bij bijzondere gebeurtenissen en het verhoren van personen naar aanleiding van in andere gemeenten opgemaakte pro cessen-verbaal. In het verslagjaar werden 3 676 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 3 030 door het surveillerende personeel. Terzake van aanrijdingen, binnen de Gemeente werden 3 138 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werden 536 processen-verbaal van verhoor behandeld in verband met aanrijdingen buiten de Gemeente. Tevens werden 519 processen-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Wet Autovervoer Per sonen en 326 processen-verbaal wegens overtreding van de Rijtijdenwet en het Rijtijdenbesluit. In 1 085 gevallen werden bestuurders van motor rijtuigen in de gelegenheid gesteld de bij de controle gebleken gebreken te herstellen of papieren te tonen. Tegen 262 personen, die niet aan de oproeping gevolg gaven, werd alsnog proces-verbaal opgemaakt. In 1 860 gevallen had technische controle van voer tuigen plaats. Hiervoor werden 165 motorrijtuigen naar het bureau der Verkeerspolitie gebracht. In 1 937 gevallen werd uitgerukt voor ernstige ver keersongevallen. Voor begeleidingen (optochten, officiële personen, bijzondere transporten e.d.) werd 1 645 maal uitge rukt, terwijl voor het regelen van aan- en afrijden en parkeren bij recepties en wedstrijden 1 122 maal assistentie werd verleend. Voor de verkeersexamens, die aan scholieren van lagere scholen werden afgenomen en waaraan 3 661 leerlingen voor het theoretische en 2 021 leerlingen voor het practische gedeelte deelnamen, slaagden er 2 347 voor eerstgenoemd en 1 946 voor laatstge noemd gedeelte. Bereden Politie. Gedurende het verslagjaar beschikte de Bereden Brigade over 30 paarden en telde zij gemiddeld 26 manschappen. De ruiters verleenden in hoofdzaak assistentie bij het begeleiden van optochten en bij afzettingen en feestelijkheden op de openbare straat; tevens werd gesurveilleerd in bos en duin en in de buitenwijken. Tijdens het zomerseizoen deed de brigade tevens dienst op het strand voor surveillance langs de water lijn. In 1953 werden 175 „gewone” en 8 oproepingen- processen-verbaal opgemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 34