I I H 27 8 Haven- en Marktwezen (Gemeentelijke Dienst van In het gebouw voor visafslag aan de Dr Lelykade werden een schaftlokaal, een rijwielbergplaats, een magazijn, een bergplaats voor viskisten, 4 telefoon cellen, zomede een controlekamer ten behoeve van de telefooninstallaties gebouwd. Op het terrein van de Algemene Groente- en Fruit markt werden aan verschillende opstallen de hierna te noemen bouwkundige voorzieningen getroffen: het verbeteren van de administratielokalenhet tot kleine pakhuizen verbouwen van de in de oorlogsjaren door de bezetter gebouwde zogenaamde officierenhuisjes; het bouwen van 10 urinoirs aan de achterzijde van de hallenhet bouwen van een portiersloge aan de Groen- teweg; het wijzigen van het portiersverblijf en het be straten van een terreinstrook. Gasbedrijf. De bouw van een gaspersstation aan de Paets van Troostwijkstraat ten behoeve van de gemeente Delft kwam gereed. Ten behoeve van dit bedrijf werden verschillende meubelen, stalen kaarten- en kleerkasten geleverd. Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Een plan kwam gereed voor de bouw van een me disch centrum aan de Maarsbergenstraat. Voormalige stadhuis Groenmarkt 1 36. Een onderzoek werd ingesteld naar de toestand, waarin de beeldengroep bij de „Weegschaal” verkeert, aangezien was gebleken, dat verschillende delen van deze groep los zaten; aan het leiendak zomede aan de zinken en loden goten werden verschillende voorzie ningen getroffen. Politie. In verschillende gebouwen, in gebruik bij de Politie, werden diverse bouwkundige voorzieningen van ge ringe omvang getroffen. Voorts werd een verplaatsbaar politieposthuis gebouwd, terwijl een aanvang werd ge maakt met het vervaardigen van 35 alarmcellen. Reinigingsdienst. Een plan kwam gereed voor de bouw van een veeg- dienstpost aan de Tannhauserstraat. Openbaar Slachthuis. Aangevangen werd met het moderniseren van de varkenshal en het ketelhuis, in verband waarmede te vens een aanvang werd gemaakt met de bouw van een transformatorgebouw en een schoorsteen. Huisvesting (Gemeentelijk Bureau voor de In het gebouw aan de Hanenburglaan werden 4 spreekboxen en 2 kleine kantoorvertrekken gebouwd. Koninklijke Schouwburg. Aan en in het gebouw van de Koninklijke Schouw burg werden in het verslagjaar verschillende bouwkun dige, electrotechnische en werktuigbouwkundige, zo mede de hierna te noemen voorzieningen getroffen: het verrichten van verf- en behangwerkenhet aanbrengen van ventilatoren; het vernieuwen c.q. opknappen van meubilair, vloerbedekking en stoffering, een en ander ten behoeve van de grote foyer voor dames, de rook- foyer, de foyer bij de derde rang, de vestiaire, de keuken de toiletten en de trappen. Aan de Strandweg werd een aanvang gemaakt met de bouw van een seinstelling, ter vervanging van de verouderde stelling. Oud-Archief. Op de zolder van het gebouw aan het Rijkwijkse- plein 38 werd een gedeelte afgescheiden ten behoeve van het bewaren van enige meubelen van wijlen de dichter Kloos. Begraafplaatsen. Enige voorzieningen werden getroffen aan het pleis terwerk in de wachtkamer ten behoeve van het aan brengen van muurschilderingen; een schoorsteen werd gebouwd en 2 kasten aangebrachteen en ander ten be hoeve van de begraafplaats Kerkhoflaan. Ten behoeve van de pompinstallatie voor de sproei- waterleiding werd een huisje gebouwd; ten gerieve van bezoekers werden 3 urinoirs gebouwdeen an ander ten behoeve van de begraafplaats „Westduin”. Electriciteits- Bedrijf. De bouw van een transformatorhuisje aan de Duin straat en aan de Westduinweg kwam gereed; een aan vang werd gemaakt met de bouw van een dergelijk huisje aan het Fazantplein en aan de Baambrugge- straat; het plan voor een dito huisje aan de St Huber- tusweg kwam gereed, terwijl met de voorbereiding van eon plan voor een huisje aan de Sportlaan een aanvang werd gemaakt. i Gebouwen. De zolderverdieping van het aan de Dr Schroeder van der Kolk-Stichting verhuurde, aan de Gemeente in eigendom toebehorende schoolgebouw aan de Rogge veenstraat werd verbouwd voor werklokalen. School- en Kindertuinen. Aan de bij het gebouw aan de Gouwestraat 64 be- I horende aardappelbergplaats werden verschillende bouwkundige verbeteringen aangebracht. VERSLAG GEMEENTEWERKEN Eigendommen, bestemd voor de publieke dienst en openbare gemeentegebouwen. O Eigendommen, niet bestemd voor de publieke dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 350