27 9 Stichting „Centraal Badbeheer". Bij het zwembad Zuiderpark werd een toilet gebouwd. Sociale Belangen Gemeentelijke Dienst voor In het gebouw aan de Roggeveenstraat werden ver schillende bouwkundige voorzieningen getroffen, onder andere het bouwen van een kantoorlokaal met loketten. Het herenhuis, behorende bij de buitenplaats „Crom- vliet”, werd verbouwd en bestemd voor verzorgings huis. In de deur van de tuin, behorende bij het verzorgings huis aan de Morsestraat 9, werd een voetgangers- deurtje aangebracht. In het gebouw Kortenbos 157 werden 2 lokalen sa mengevoegd tot één lokaal en werd de ingang ver plaatst. Ten behoeve van de samenvoeging van de huizen Laan van Meerdervoort 110 en 112 werden beide pan den verbouwd en de liftinstallatie vernieuwd. In het verzorgingshuis aan het Westeinde 58 werden de waslokalen verbeterd, een toilet gebouwd en ver schillende wasbakken aangebracht. In het gebouw van het wijkcentrum aan de Jan van Gojenstraat 99 werd de toneelzaal verbeterd. In het gebouw aan de Dibbetsstraat 75 werd de koffie- keuken verplaatst en een toilet verbeterd. Stichting „Haagse Jeugdverblijveri" Met de restauratie van het pand aan de Laan 28 werd in het verslagjaar een aanvang gemaakt. Een gedeelte van het pand aan de Driehoekjes 3 van de begane grond werd verbouwd en van het nodige meu bilair voorzien ten behoeve van de Haagse Taxi-Tele- fooncentrale. Ten behoeve van het in het verslagjaar gehouden „Holland-Festival” werden verschillende werkzaam heden verricht, onder andere het aanbrengen van een versiering aan het oude Stadhuis, Groenmarkt. Medewerking werd verleend aan de totstandkoming van het toeristisch evenement „Den Haag-Bloemen-Zee” De volkszeebaden Scheveningen en Kijkduin waarvan de door de storm van 1 Februari aan het strand aangerichte schade inmiddels was hersteld werden wederom ten gebruike van het publiek inge richt. In verband hiermede werden aan de opstallen verschillende voorzieningen getroffen. Tevens werden tijdelijke politieposthuizen geplaatst op „Strand Noord”, aan de Kwartellaan, de De Savornin Lohman- laan en aan de Palacestraat. Ten behoeve van de afdeling B.V.B. van de gemeente secretarie werden 300 stemhokjes vervaardigd. Medewerking werd verleend (in de vorm van het ver vaardigen, aanbrengen en te zijner tijd verwijderen van aanplakborden, richtingwijzers, spandoeken en derge lijke) aan de totstandkoming van stands voor B.B.B. op de Damesbeurs in de Houtrusthallen; idem aan de in het Gemeentemuseum gehouden tentoonstelling „Vaticaan” en „Van Gogh”. Ten behoeve van het in het voormalig kantoor van de gemeenteontvanger aan de Alexanderstraat gehuis- Aan de Ary van der Spuyweg werd het standbeeld van Constantijn Huijgens herplaatst. Op het bij de Rijkskweekschool aan de Koningin Emmakade 36 behorende terrein werden verschillende bouwkundige voorzieningen getroffen ten behoeve van het vanwege het G.E.B. in aanbouw zijnde omvormers- station. In het gebouw van de Openbare Leeszaal en Biblio theek aan de Bilderdijkstraat werden ruimten ingericht ten behoeve van de administratie en expeditie. De schoorsteen van het Zeefgebouw aan de Hout- rustweg 600 werd verhoogd en tegelijkertijd verbeterd. Op de buitenplaats „Overvoorde” werden 2 bunkers ingericht ten behoeve van „Bescherming Burgerbe volking”. In het pand aan de Molenstraat 27 werden, ten be hoeve van de huisvesting van echtparen van het Inter nationaal Academisch Instituut, 2 cabines voor tolken, een W.C. en een douchecel gebouwd en enige kamers verbouwd, terwijl deze laatste van het nodige meubi lair, stoffering, vloerbedekking en dergelijke werden voorzien. De muur om de tuin, behorende bij het voormalig Koninklijk Paleis aan het Noordeinde, werd aan de zijde van de Prinsessewal verlaagd; in de tuin werden verschillende afscheidingen aangebracht, terwijl ten be hoeve van het Koninklijk Huis-Archief een rolluik en stalen platen op 2 deuren werden aangebracht. Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Bij het openluchttheater in het Zuiderpark werd een afdak gebouwd om als schuilplaats te dienen voor het publiek bij slechte weersomstandigheden. Ziekenhuizen Gemeente- Ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen werden in de gebouwencomplexen aan de Zuidwal diverse in terne bouwkundige werken uitgevoerd, onder andere het verbouwen van een Röntgenkamer ten behoeve van het 2 500 V-apparaat; het verbouwen van een lavabo op de operatieve afdeling; het aanbrengen van een con structie ter ondersteuning van een Röntgeninstallatie, zomede het inrichten van een Röntgenafdeling ten be hoeve van de afdeling diagnostiek; tevens werden ver schillende meubelen geleverd. Diversen. Met de bouw van een telefoongebouw op een terrein, begrensd door de Marnixstraat, de De Perponcher- straat en de De Constant Rebecquestraat ten behoeve van de Plaatselijke Telefoondienst ’s-Gravenhage en voor rekening van het Rijk (P.T.T.) werd voortgegaan. In het verslagjaar kwamen gereedhet gehele beton- skelet; het metselwerk tot aan het dak, inclusief het stellen van het natuursteen, de sierbetonnen omrandin- gen, de stalen kozijnen met de ramen in alle gevels. VERSLAG GEMEENTEWERKEN 1) Bureau Bescherming Burgerbevolking

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 351