27 J 10 veste Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken werden aan dit gebouw verschillende bouwkun dige voorzieningen getroffen en een gasverwarming aangebracht, terwijl voorts vloerbedekking werd gelegd en behang- en verfwerken werden uitgevoerd. Een tweede (vereenvoudigd) plan voor de herbouw van de ten gevolge van oorlogshandelingen vernielde monteurswoning aan de Vissershavendwarsweg 13 kwam gereed. Openbaar Buitengewoon Lager Onderwijs. Na het slopen van de resten van het in de oorlogs jaren vernielde schoolgebouw aan de Hooftskade 194a werd ter zelfder plaatse een aanvang gemaakt met de bouw van een semi-permanent schoolgebouw. In het schoolgebouw Majubastraat 2c (voor moeilijk opvoedbaren) werden op de gangen van de le en 2e verdieping, zomede in een opslagplaats afscheidingen aangebracht. Bij het schoolgebouw Nieuwe Schoolstraat 226/24 werd een zandspeelbak aangebracht. Bijzonder Onderwijs. Een overdekte rijwielbergplaats werd gebouwd en enige raamventilatoren aangebracht ten behoeve van de Juliana Kinderbewaarplaats aan de Doggersbank- straat 5. In het schoolgebouw aan de Naarderstraat 100 werd een houten vloer op de zolder aangebracht. Naar de bij het schoolgebouw Rooseboomstraat 2 Openbaar Uitgebreid Lager Onderwijs. Op de zolderverdieping van het schoolgebouw aan de Spionkopstraat 9 werden 4 leslokalen gebouwd. Ten behoeve van het gebouw Zonnebloemstraat 70 werden 2 overdekte bergplaatsen voor in totaal 140 rijwielen verstrekt. Een plan kwam in bewerking voor de bouw van een „Dalton-U.L.O.” aan de Renswoudelaan (met schuil kelder). Openbaar Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs. Een aanvang werd gemaakt met het herbouwen van het Grotius-lyceum aan de Klaverstraat. In het Van Maerlant-lyceum aan de Bildersstraat werden enige bouwkundige voorzieningen getroffen, onder andere het verhogen van de podiumvloer in de aula en het wijzigen van een gang, kleedvertrek en bergplaats. In de H.B.S. aan de Beeklaan werd een portaal ge formeerd. Ten behoeve van de Gemeentelijke Middelbare School voor Werktuigbouwkunde en Electrotechniek aan de Sneeuwbalstraat werden verschillende gymnas tic ktoestellen verstrekt c.q. geplaatst. Ten behoeve van het schoolgebouw Wouwerman- straat 7 werd een overdekte bergplaats verstrekt voor 31 rijwielen. Ten behoeve van de in het schoolgebouw Laan van Poot 351 gevestigde Kweekschool „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding” werden in het gymnastie klokaal bij dit gebouw doucheruimten ingericht. De zolderverdieping van het gebouw van de Open luchtschool aan de Leyweg werd verbouwd voor 2 les lokalen. Openbaar Gewoon Lager Onderwijs. Aan de Dovenetelweg, de Kokosnootstraat en de Pieter Langendijkstraat kwam de bouw gereed van een school met onderscheidenlijk 17, 8 en 27 leslokalen, terwijl.deze gebouwen tevens van het nodige meubilair werden voorzien. De schoolgebouwen aan de Baambruggestraat en aan de Van Diepenburchstraat met de bouw waar van in 1952 een aanvang werd gemaakt kwamen in het verslagjaar gereed en werden voorzien van het nodige meubilair. Aan de Beatrijsstraat, de Cannenburglaan en de Douwes Dekkerstraat werden uit Oostenrijk afkomstige schoolpaviljoens gebouwd en de bijkomende werken uitgevoerd. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van 2 schoolgebouwen, waarvan één met souterrain, aan de Steen wij klaan, zowel als aan de Tinaarlostraat. Aangevangen werd met de bouw aan de Lockhorst- straat, de Amerongenstraat en de Beatrijsstraat van een schoolgebouw met onderscheidenlijk 17, 25 en 17 klassen en gymnastieklokaal (de Lockhorststraat hiervan uitgezonderd). Een plan kwam gereed voor de bouw van een school met 8 leslokalen aan het Dr de Visserplein. L Openbaar Voorbereidend Gewoon Lager Onderwijs. Aan het Daltonplantsoen 6 werd een schoolgebouw met 8 leslokalen gebouwd en tevens van het nodige meubilair voorzien. Bij het schoolgebouw aan de Appelstraat 322 werd een spreekkamer gebouwd, zomede een tochtfront aan gebracht. Bij de schoolgebouwen aan de Tasmanstraat 1436 en Tesselsestraat 114 werden zandspeelbakken aange bracht. Ten behoeve van het schoolgebouw Janssoniusstraat werden een portaal en 2 W.C.’s gebouwd. De bij het schoolgebouw aan de Scheepersstraat 188 behorende overdekte speelplaats werd verbouwd voor leslokaal. Het schoolpaviljoen met 4 lokalen aan de Hillenraad- weg werd voorzien van het nodige meubilair, evenals dit het geval was met het schoolgebouw Weldamstraat. Ten behoeve van het inrichten van 5 bedrijfspanden aan de Ruijsbroeckstraat voor 5 leslokalen werden deze vertrekken van het nodige meubilair voorzien. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Schoolgebouwen en inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 352