27 Diversen. 11 In het gymnastieklokaal, behorende bij het aan het Rijk, voor huisvesting van de Rijkskweekschool voor onderwijzers, verhuurde, in eigendom aan de Gemeente toebehorende schoolgebouw aan de Koningin Emma- kade 36 werden twee kleedkamers en een wasgelegen heid gebouwd. In het Museum voor het Onderwijs aan de Hemster- huisstraat 2e werden een tentoonstellingszaal, een lo kaal voor de automatische telefooncentrale en een lokaal voor de accu-batterij gebouwd, terwijl in de ge hoorzaal een ventilatie-inrichting werd aangebracht en de ten behoeve hiervan nodige bouwkundige voorzie ningen werden getroffen Ten behoeve van de militaire oefening „Drietand” werden verschillende schoolgebouwen ontruimd en door de Dienst in gereedheid gebracht; later werden ze wederom voor het onderwijs ingericht. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van een kinderbewaarplaats op een terrein tussen de Koning straat en de Rijswijksestraat, zomede met een „bouw speelplaats” op een terrein aan de Hooftskade. VIII. WERKTUIGBOUWKUNDIGE EN ELECTROTECHNISCHE WERKEN. behorende speelplaats werd een toegangspad aange bracht. Ten behoeve van het bij het Bijzonder Voorbereidend Onderwijs in gebruik zijnde Oostenrijks schoolpaviljoen aan de Vierheemskinderenstraat werden een afschei ding en een gereedschapskast aangebracht en de speel plaats vergroot; het paviljoen werd tevens van het nodige meubilair voorzien. Ten behoeve van de Bijzondere U.L.O. school aan de Busken Huëtstraat 22/24 werd een bergplaats ge bouwd voor 90 rijwielen. Ten behoeve van de bijzondere scholen aan de Beek- laan 184 (V.G.L.O.), het Verhulstplein (L.O.), Amalia van Solmsstraat 157 (L.O.) en Cypresstraat 5, werden verschillende gymnastiektoestellen geleverd en ge plaatst. met het aanbrengen van soortgelijke installaties een aanvang werd gemaakt. De voorbereiding voor het aanbrengen van dergelijke installaties ten behoeve van de Juliana Kinderbewaar plaats aan de Koningstraat-Rijswijksestraat kwam ge reed. Bliksembeveiligingsinstallaties werden aangebracht aan de torens van de St Jacobskerk en van de Nieuwe Kerk aan het Spui. De electrische- lichtinstallatie werd verbeterd in de hierna te noemen schoolgebouwen. Alberdingk Thijmplein, Doornstraat, Laan 5, Paulus Buijsstraat, De la Reyweg, Prins Willemplein, Ketel- straat, Asstraat en Raamstraat. Een TL-verlichting werd aangebracht in verschillen de openbare gebouwen, waaronder gebouw Haven dienst, Vissershavenweg 21Museum voor het Onder wijs, Hemsterhuisstraat 2e; Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, Mauritskade 9/11; Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilderdijkstraat; Oud-Archief, Rijs- wijkseplein 38; Politieposthuis in voormalige Hoofd wacht aan het Buitenhof enz. Een electrische licht- en krachtinstallatie werd aan gebracht in het Openbaar Slachthuis. De vernieuwing van de electrische-installatie in de Koninklijke Schouwburg kwam gereed. In het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan werd een brandalarminstallatie aangebracht. In het bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen in gebruik zijnde herenhuis op de Buitenplaats „Cromvliet”, Beetslaan 251 (Rijswijk), werd een elec trische installatie aangebracht, terwijl in het mede door deze dienst beheerde verzorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort 112 de liftinstallatie werd vernieuwd en de electr. lichtinstallatie werd verbeterd en uitgebreid. De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van 3 liften in het Tehuis voor Bejaar den in „Moerwijk II” werden beëindigd. Ten behoeve van het gebouw van de visafslag aan de Dr Lelykade werd een telefoon- en een luidspreker- installatie aangebracht, terwijl in verschillende vertrek ken de electrische verlichting werd verbeterd. Ten behoeve van het gebouw van de Duinwaterlei ding aan de Zuid Binnensingel 18 werd de electrische krachtinstallatie uitgebreid. Verschillende voorzieningen werden getroffen aan de electrische installatie voor licht en kracht in het gebou wencomplex van de Gemeenteziekenhuizen aan de Zuidwal. De electrische licht-, kracht- en liftinstallatie in het nieuwe stadhuis aan het Burgemeester De Monchyplein kwam gereed. De voorbereidende werkzaamheden voor het aan brengen van een electrische licht-, kracht- en liftinstal latie ten behoeve van het in aanbouw zijnde Telefoon- gebouw aan de Marnixstraat werden beëindigd, terwijl die voor het in aanbouw zijnde kantoorpand voor Ge meentewerken werden voortgezet; met die voor het te bouwen Hoofdbureau van Politie werd een aanvang gemaakt. Het bijzonder onderhoud van de werktuigbouwkun dige installaties van de rioolgemalen en bruggen werd uitgevoerd, zomede dat van installaties en werktuigen van andere afdelingen, zoals steenbrekers, stoomwal sen motorsleepboten enz. Een aanvang werd gemaakt met de mechanisering van de reiniging van het stadsriolennet. De in de rubriek „Schoolgebouwen en inrichtingen”, vermeld in het hoofdstuk „Bouwkundige werken” ge noemde schoolgebouwen, waarvan de bouw in het verslagjaar gereed kwam, werden voorzien van de no dige centrale verwarmings- en electrotechnische in stallaties, terwijl in de schoolgebouwen Beatrijsstraat, Lockhorststraat, Raaltestraat, Olststraat, Rijnauwen- straat, Tinaarlostraat, Steenwij klaan en Klaverstraat VERSLAG GEMEENTEWERKEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 353