27 F CENTRALE WERKPLAATSEN. K J. vaste werklieden tijdelijke werklieden losse werklieden vaste werkvrouwen tijdelijke werkvrouwen losse werkvrouwen De directeur, G. W. BOLOMEY. op 31 Dec. 1952 319 41 79 29 4 2 474 op 31 Dec. 1953 308 63 145 27 4 559 IX. Tot het uitvoeren van werkzaamheden door de afde ling Centrale Werkplaatsen (machinale houtbewerking en metaalbewerking; timmer-, loodgieters-, schilders-, electrotechnische-, behangers- en stoffeerderswerk- plaats, zomede de onderafdelingen verwarming en schoonmaak) werden 18 750 zogenaamde kleine- en 4 200 opdrachten van grotere omvang verstrekt. De bruto-omzet van de Centrale Werkplaatsen be droeg 5.400.638,34 (hierin begrepen een bedrag van ƒ760.138,55 voor schoonmaakwerkzaamheden). Hoofdzakelijk door derden werd voor een bedrag van 2.028.134,40 uitgevoerd. In totaal werden voor de ontwerpbegroting 1954 rond 2 500 ramingen vastgesteld voor in die ontwerp begroting op te nemen „met name genoemde werken”, alle de instandhouding van gebouwen en het daarin voorkomende meubilair en stoffering betreffende. Met betrekking tot de stand van het aantal werklie den en werkvrouwen bij de Centrale Werkplaatsen diene het navolgende overzicht: VERSLAG GEMEENTEWERKEN Specificatie van de bezetting. 12 12 Omzet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 354