27 FINANCIEEL OVERZICHT. 's-Gravenhage over 1953. A. Rekening van Baten en Lasten (bijlage I). 13 B. Rekening van kapitaalontvangsten en -uitgaven (bijlage II en III). De rekening geeft aanleiding tot de volgende op merkingen De uitkomst is dus in totaal rond 690.000,hoger dan de begroting, hetgeen als volgt kan worden toege licht: C. Toelichting op de indirecte kosten. a. Vergelijking tussen begroting en uitkomst. Van de begrote en werkelijke indirecte kosten kan onderstaand overzicht worden samengesteld II. Kapitaalslasten. De overschrijding hiervan bedraagt rond ƒ78.000, en is veroorzaakt door de hierboven vermelde extra af schrijving ad 100.112,97 op enkele gebouwen, welke nodig was om de boekwaarde in overeenstemming te brengen met de nog resterende levensduur. Verder valt er een belangrijke verschuiving te consta teren tussen de rente bedrijfsvoorschot en de rente le- ningskapitaal, welke een gevolg is van de wijziging in de Beheersverordening per 1 Januari 1953, waardoor per die datum voor de voorraden leningskapitaal is verstrekt. Overigens bleven de uitkomsten van de verschillende onderdelen iets beneden de raming. Het totaal van deze rekening is rond 80.000, hoger dan de oorspronkelijke begroting, zodat de over schrijding slechts bedraagt. De uitkomst van Artikel I is rond 350.000,lager dan de raming. Op de verschillende onderdelen van dit artikel is dus gemiddeld bijna 5 minder verwerkt dan is begroot. De uitkomsten van de Artikelen II t./m. VIII, in totaal rond 25.140.000,liggen rond 240.000, hoger dan het begrote bedrag ad 24.900.000,De verschillen op de afzonderlijke artikelen zijn aanzienlijk groter, hetgeen een gevolg is van de omstandigheid, dat de begroting voor deze artikelen niet nauwkeurig is op te stellen, omdat bij de samenstelling daarvan nog niet met zekerheid bekend is, welke werken ter uitvoering aan Gemeentewerken zullen worden opgedragen. I. Sociale lasten. De overschrijding hiervan bedraagt rond 314.000, of wel bijna 19% en is veroorzaakt door: 1de uitbetaling van salarissen en lonen tot een rond 12% hoger bedrag dan daarvoor is begroot, hetgeen een ongeveer even hoge overschrijding van de sociale lasten tot gevolg heeft; 2. de verhoging van de uitkering ingevolge de „Tijde lijke Ziektekosten ver ordening” en de vacantiegra- tificatie na het opstellen van de begroting; 3. de kosten van de „Werkloosheids- en Wachtgeld- verzekering”, waarmede bij de samenstelling van de begroting geen rekening kon worden gehouden; 4. een stijging t.o.v. de begroting van de salarissen en lonen bij ziekte. de Dienst van Gemeentewerken van Rekening van Van het totaal beschikbare bedrag voor aanleg en uitbreiding van kapitaalsgoederen ad 3.616.000, (Artikel I) is in 1953 rond ƒ343.000,— verwerkt. Van het resterende crediet dient 3.216.300,te worden overgebracht naar de kapitaaldienst van 1954 in ver band met reeds aangegane verplichtingen, terwijl in dit bedrag tevens is begrepen het crediet ad 3.026.000, voor de bouw van het eerste gedeelte van het nieuwe kantorencomplex voor Gemeentewerken aan het Groe- newegje. De beschikbaar gekomen middelen door afschrijving bedragen 189.003,53, terwijl daarvoor is geraamd een bedrag van ƒ98.665,(Artikel II). In het eerstgenoem de bedrag is begrepen een extra afschrijving van 100.112,97, waartoe B.en W.bij hun missive nr. 348369 dd. 6 Maart 1954 afd. F. machtiging verleenden, terwijl nog 3.233,68 werd afgeschreven onder andere als ge volg van vervreemding van enkele bezittingen. De nieuwe artikelen III, IV en V, genoemd in deze bijlage, zijn een uitvloeisel van enkele wijzigingen per 1 Januari 1953 in de Algemene Verordening op het Be heer van Bedrijven en Fondsen der Gemeente ’s-Gra venhage. VERSLAG GEMEENTEWERKEN Begroting Uitkomst Verschil 78.045,43 ƒ4.828.526,31 D. 689.226,31 1.655.000,—1.968.491,44 D. 313.491,44 332.300 410.345,43 D. I. Sociale lasten II. Kapitaals lasten III. Onderhouds kosten IV. Afdelings- kosten L 1.900.000, 252.000,—L 218.620,17 c. 33.379,83 2.231.069,27 D. 331.069,27 Totaal ƒ4.139.300,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 355