I 27 7 b. Vergelijking tussen de uitkomst en de doorberekening. f Nadelig saldo van de bedrijfsrekening 14 II. Kapitaalslasten. Het overschot op dit onderdeel bedraagt rond 39.000,terwijl het tekort in 1952 rond 88.000, bedroeg. Toelichting. I. Sociale lasten. De doorberekening van deze kosten geschiedt door de productieve bruto-lonen en -salarissen te verhogen met resp. 40 en 35 Deze percentages blijken ach teraf ongeveer 1 te laag te zijn geweest als gevolg van de reeds eerder genoemde onvoorziene stijging van deze kosten. f IV. Afdelingskosten. De overschrijding hiervan bedraagt rond/331.000, Voor een belangrijk deel is deze veroorzaakt door de omstandigheid dat in het bedrag van salarissen en lonen een post is begrepen van rond/. 232.000,welke niet in de begroting is opgenomen. Dit bedrag bestaat uit salarissen van een aantal toezichthoudende ambtena ren van de bouwkundige onderhoudsafdeling, welke salarissen voorheen direct ten laste van de werken wer den geboekt. Dit stuitte echter op grote practische be zwaren, zodat deze salarissen thans op indirecte wijze worden verrekend. In de begroting van 1954 is met deze wijziging rekening gehouden. De overschrijding van rond 96.000,— op de overige onderdelen is voornamelijk het gevolg van de omstan digheid dat de begroting bijna een jaar voor de aan vang van het desbetreffende jaar moet worden samen gesteld, waardoor het schattingselement een niet te verwaarlozen rol speelt. 99.250,— III. Onderhoudskosten. Op dit onderdeel bedraagt het overschot rond ƒ33.000,—. Dit bedrag is bijna geheel overgehouden op de posten „Gebouwen” en „Houten loodsen” nl. rond ƒ30.000, als gevolg van de omstandigheid, dat een gedeelte van het begrote onderhoud achterwege kon blijven i.v.m. de bouw van een nieuw gebouwencomplex aan het Groenewegje. Daarnaast is op enkele onderdelen tot een totaal be drag van rond 17.000,minder verwerkt dan is be groot, terwijl de post „Onderhoud auto’s en motor rijwielen” met rond 14.000,is overschreden als ge volg van de hoge ouderdom van een aantal vervoer middelen, waardoor meer onderhoud heeft moeten plaats hebben dan was begroot. 2. een wijziging in het systeem van factureren .waar door een belangrijke rentebesparing is verkregen. Dit gunstige resultaat is ontstaan als gevolg van: 1. de daling van de rekening-courant-rente. In 1952 be droeg het rentepercentage gemiddeld4, in 1953 gemid deld 3,25 Het hieruit ontstane voordeel is gedeelte telijk verloren gegaan doordat in 1953 zoals reeds is vermeld de financiering van de voorraden ge schiedde met leningskapitaal, waarvoor een rente percentage geldt van 3,7 Met betrekking tot de indirecte kosten kan de volgende samenvatting worden opgesteld VERSLAG GEMEENTEWERKEN Uitkomst 39.363,95 1) Betreft extra afschrijving. V. Overige bijzondere lasten VI. Overige bijzondere baten Totaal van resp. de bijzondere lasten en de bijzondere baten (Artikel IX) 151.946,48 40.860,73 I. Sociale lasten. II. Kapitaalslasten III. Onderhoudskosten IV. Afdelingskosten Doorberekend in de werken c.a. 48.924,40 103.022,08 9 192.807,21 176.663,98 16.143,23 59.886,05 1.968.491,44 410.345,43 218.620,17 2.231.069,27 4.828.526,31 f 1.919.567,04 346.687,30 218.620,17 2.290.955,32 4.775.829,83 77.413,98 176.663,98 Verschil Bijzondere lasten Bijzondere baten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 356