27 Voorraden. 15 III. Onderhoudskosten. De werkelijke onderhoudskosten worden doorbe rekend aan de desbetreffende bedrijfsafdelingen en de werken, zodat hier geen verschil kan optreden. gemaakte kosten voor het nieuwe gebouw van G. W., welke kosten eerst na voltooiing van dit gebouw onder de post „Bezittingen” worden opgenomen. Door verschillende maatregelen is bereikt, dat de post „Magazijngoederen” t.a.v. 1952 aanzienlijk is verminderd, hetgeen uiteraard een besparing op de rentelast tot gevolg heeft gehad. e. Rekening-courant met de Gemeente. De verhoging van deze post is voornamelijk het ge volg van de aflossing leningskapitaal, t. w. 189.003,53 aflossing op het kapitaal, dat is verstrekt voor de bezittingen (afschrijving 4- extra afschrijving) en 576.015,17 aflossing op het kapitaal, dat is verstrekt voor de voorraden, omdat de voorraden per 31 December 1953 aanzienlijk lager zijn dan die per 31 December 1952. d. Kapitaal. De toeneming van het kapitaal is een gevolg van de reeds genoemde wijziging van de Beheersverorde- ing, waardoor thans ook voor de voorraden kapi taal is verstrekt. b. Onderhanden kapitaalswerken G. W. Deze post heeft practisch geheel betrekking op reeds IV. Afdelingskosten. De veel betere uitkomst ten opzichte van 1952 (thans een voordelig verschil van rond 60.000,en in 1952 een nadelig verschil van rond 170.000,is het ge volg van de verhoging van de opslag op de lonen en de salarissen van 40 °/o tot 50 welke percentages dienen ter dekking van de sociale lasten (zoals reeds is opge merkt resp. 40 en 35 de kapitaalslasten en de af delingskosten. Het nadelige verschil op de sociale lasten (zijnde 49.000,in aanmerking genomen, kan dus worden geconstateerd dat hier van een, t.a.v. de totale omzet, te verwaarlozen verschil sprake is. f. Het bedrag van bij derden geplaatste orders is met ongeveer 4 millioen toegenomen. D. Balans (bijlage IV V, en VI) a. De reorganisatie van de administratie van de be zittingen is in 1953 voortgezet. De boekwaarde van een aantal bezittingen is aangepast aan de nog reste rende levensduur van die bezittingen, hetgeen geleid heeft tot een extra afschrijving van ruim 100.000, -. Verder werd ook in dit jaar de aanschaffingswaarde van enkele groepen bezittingen in overeenstemming gebracht met die van de nog aanwezige bezittingen. VERSLAG GEMEENTEWERKEN c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 357