I) k ff I 1. b. f. 2. 3. c. d. 28 4. 5. Parkeerregeling automobielen. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal bewaakte parkeerterreinen 7 1). Het aantal autobewakers be droeg toen 35; 435 900 motorrijtuigen werden bij deze bewakers in bewaring gegeven. De bruto-op- brengst voor de Gemeente bedroeg 32.808, Stationnerende voertuigen. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal taxi's 284. Het aantal huurauto’s voor luxe-verhuur was 39. Nachtverblijf. In het jaar 1953 werd aan de bureaux aan 203 personen nachtverblijf verleend. Toezicht bioscoop- en toneelvoorstellingen. Gedurende het verslagjaar werden 395 speciale controles gehouden. Vuurwapenwet. In 1953 werden terzake van overtreding der Vuur wapenwet 39 processen-verbaal opgemaakt. Voorts werd gedurende het verslagjaar door de zorg der Politie een grote hoeveelheid springstoffen, munitie e.d. vernietigd, welke was gevonden, inbeslaggenomen of gedeponeerd. Arbeidswet. In het jaar 1953 zijn 2 585 controles uitgevoerd met betrekking tot de naleving van de Arbeidswet. Hierbij werden 692 processen-verbaal opgemaakt ter zake van overtreding van deze wet. Bewaking rijwielen. Het aantal rijwielbewakers bedroeg in het verslag jaar 80. Er werden 1 639 200 rijwielen in bewaring gegeven. De bruto-opbrengst voor de Gemeente be droeg 25.209,90. d. e. Verstoringen openbare orde. Tussen de Kerstdagen en Nieuwjaar deden zich in de omgeving van de Boekhorststraat enige incidenten voor. Hierbij moesten enige charges met sabel en gummistok worden uitgevoerd, gericht tegen baldadige leeglopers die met rotjes en andere sooreen vuurwerk voorbijgangers lastig vielen. In deze periode werden 28 personen gearresteerd; tegen enkelen hunner werd proces-verbaal opgemaakt. Tijdens de jaarwisseling daarentegen was het in de gehele stad uitermate „rustig”. Openbare zedelijkheid. Terzake van zedenmisdrijven werden 566 proces sen-verbaal opgemaakt, waarvan 6 terzake van be roving. In 431 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van artikel 299 der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage. 305 gevallen van onhandelbaarheid (144 jon gens en 161 meisjes); 118 gevallen van onzedelijk gedrag (59 jongens en 59 meisjes); 177 gevallen van oneerlijkheid (geen misdrijf) (134 jongens en 43 meisjes); 562 gevallen van schoolverzuim; 347 gevallen van zwerven, bedelen, dobbelen, dronkenschap en algemeen slecht gedrag (niet in een der vorige rubrieken onder te brengen); 1 634 gevallen van baldadigheid. 450 gevallen van vermogens- en andere misdrij ven, in 84 waarvan proces-verbaal werd opge maakt. 682 verzoeken tot opsporing van minder jarigen (hieronder niet begrepen de verzoeken om opsporing van verdwaalde kleuters, die veelal dezelfde dag terechtkomen); 117 gevallen van minderjarigen die van huis of uit inrichtingen waren weggelopen en op transport werden gesteld naar de plaats hun ner inwoning; 70 gevallen van minderjarigen, aangehouden op last van de Officier van Justitie. 145 klachten over kinderverwaarlozing. In tegenstelling met vorige verslagjaren kunnen in verband met de op 1 Juni 1953 in werking getreden „Pleegkinderenwet” cijfers met be trekking tot: c. Kinderpolitie. In 1953 werden o.a. behandeld: 3 143 gevallen van zich misdragende minderjari gen, w.o.: a. Criminaliteit. Gedurende het verslagjaar kwamen bij de Politie 10 175 aangiften van misdrijf in. Aan de Justitie werden 2 120 terzake van misdrijf opgemaakte processen-verbaal toegezonden, waar- onder 670 terzake van diefstal en 236 wegens zeden delicten. Aangehouden als verdacht van misdrijf werden 2 545 personen, waarvan er 1010 in verzekering werden gesteld; 573 personen werden aan de Officier van Justitie voorgeleid. het aantal pleegkinderen, het aantal pleeggezinnen, het aantal klachten over pleeggezinnen en pleegkinderen en het aantal gevallen van overplaatsing van een pleegkind, niet meer worden verstrekt, aangezien de be handeling van deze materie thans door de Voog dijraad geschiedt. a. b. a. b. i) In 1953 werd de bewaking van 13 parkeerterreinen opgeheven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 35