I -1 -j ■I si so 1 N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). VERSLAG OVER HET JAAR 1953. De samenstelling van genoemde Raad was aan het einde van 1953 als volgt: Ir L. J. M. Feber, voorzitter; D. W. Dettmeijer; Dr Ir F. Bakker Schut; J. W. G. Bolomey; Ir P. J. Ott de Vries; J. W. van den Akker; L. Barnhard; Dr Ir B. Bölger; Ir A. J. Gurck; P. Sanders; W. Verhage; Mr J. Kunst, secretaris. Gelijk in het hieraan voorafgaande jaarverslag reeds werd opgemerkt, was in de Raad van Commissaris sen door het overlijden van de heer Ir P. Bakker Schut en het bedanken als lid van deze Raad door de heer Ir J. F. A. Slothouwer, aan het einde van dat jaar een tweetal vacatures. Hierin werd in het begin van het onderhavige boekjaar voorzien door de benoeming tot Commissaris van de heren Dr Ir F. Bakker Schut en J. W. G. Bolomey. In verband met het bedanken als lid van de Raad van Commissarissen door de heer Drs C. A. A. van Lutter- velt, werd tot Commissaris benoemd de heer D. W. Dettmeijer. Hiermede hebben wij de eer U het jaarverslag aan te bieden over 1953, het 33ste jaar der vennootschap. De Habo nam, zoals gebruikelijk, deel aan nagenoeg alle met geldelijke steun van de Gemeente uitgeschreven aanbestedingen, voor zover deze op haar gebied lagen. In totaal waren dit 305 aanbestedingen tot een to taalbedrag van rond 23.000.000,Hiervan werden 71 opdrachten in concurrentie met particuliere aan nemers verkregen, waarbij haar cijfers in totaal 133.467,lager waren dan die van haar opvolgers. Zoals uit bijgaande balans blijkt, sluit het boekjaar met een winstsaldo van 66.222.86, zulks nadat o.a. een storting in het voorzieningsfonds, een bedrag be stemd voor uitkering van een winstaandeel aan de ar beiders en de nodige afschrijvingen ten laste van de bruto-winst zijn aangebracht. Dit resultaat stelt Uw college in staat aan aandeel houders voor te stellen, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, een dividend van 5 pCt uit te keren over het gestorte kapitaal ad 125.000,16.727,22 aan de algemene reserve toe te voegen en het restant zijnde 43.245,64 te bestemmen voor extra afschrijving op nieuwbouw kantoor pand Fruitweg. De gunstige bedrijfsresultaten geven ons aanleiding U voor te stellen genoemd bedrag in het in 1945 ge vormde voorzieningsfonds te storten. Het ligt in het voornemen dit bedrag te besteden voor ouderdoms voorziening voor een gedeelte van het personeel. Als toelichting op de verlies en winstrekening diene het volgende Ingevolge de statuten zal jaarlijks, indien de winst zulks toelaat, een uitkering plaats hebben aan perso neel, hetwelk gedurende een bepaalde tijd onafge broken in dienst der vennootschap werkzaam is. Voor dit doel zal worden bestemd 20pCt van de overwinst of zoveel meer als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toestaat. De overwinst bedraagt dit jaar, zonder de aftrek van deze uitkering, rond 77.500,zodat beschikbaar gesteld zou moeten worden 20 pCt van ƒ77.500,ƒ15.500, Voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen tot 17.500,—. Eerstgenoemde vijf Commissarissen zijn tevens lid van de Raad van Toezicht. De bedrijfsactiviteit was in het jaar 1953 aanzienlijk groter dan in de voorafgaande boekjaren, terwijl boven dien aan het einde van het jaar nog een aantal omvang rijke opdrachten in uitvoering was. De verwachting omtrent het verloop van deze nog in uitvoering zijnde werken kan bevredigend genoemd worden. De omvang van werken in regie was naar verhouding gering. De omzet bedroeg 7.300.000,tegenover ƒ4.600.000,— in 1952 en ƒ4.350.000,— in 1951. De vennootschap voerde wederom het leggen en her stellen van buizen en kabels voor de nutsbedrijven hier ter stede uit. Het resultaat der afgesloten werken was over het algemeen bevredigend. Aangaande de omzet in 1954 kunnen wij opmerken, Jat deze in verband met de in uitvoering zijnde en enkele tegen het einde van het jaar ontvangen opdrach ten vermoedelijk gelijk zal zijn aan die van het afge sloten boekjaar. Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) a Voorzieningsfonds. Uitkering winstaandeel arbeiders. I BIJLAGE 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 362