28 Ter toelichting van de balans diene het volgende: s ’s-Gravenhage, 17 Maart 1954 |a- 2 I N. V.Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) De Directeuren: Hieronder zijn begrepen de vorderingen op verschil lende diensten en bedrijven, alsmede waarborgsommen. De vennootschap is in het bezit van een aantal effec ten, rijks- en gemeenteleningen. Deze zijn opgenomen tegen parikoers. Dit bedrag geeft aan de baten, welke uit het bedrijf en door de verschillende werken zijn vei kregen, voor zover deze geheel werden afgesloten, nadat algemene kosten, werfkosten enz. aan deze werken toeberekend zijn. Het onder dit hoofd opgenomen bedrag dient ter dekking van aangegane verplichtingen ten opzichte van de oud-directeur en een der tegenwoordige direc teuren. Onder dit hoofd zijn geboekt de verschillende nog te verrichten betalingen voor ontvangen facturen van overlopende en afgesloten werken, schuld aan de Ne- derlandsche Handelmij., alsmede verschuldigde sociale lasten over het afgelopen jaar. Het bedrag geeft het verschil aan tussen de tot dusver in het fonds gestorte bedragen en de door de vennoot schap betaalde bijdragen ten behoeve van een ouder domsvoorziening voor een gedeelte van het personeel. Een bedrag bleef gereserveerd om in de jaren waarin de winst zulks niet toelaat of niet geheel toereikend is, toch nog een uitkering te kunnen doen. F. G. VAN BALEN J. VAN ZON. I Het hieronder opgenomen bedrag vertegenwoordigt de in de loop van jaren gevormde reserve. Onder dit hoofd zijn de uitgaven, rekeningen, lonen en andere kosten opgenomen, welke ten laste van de verschillende onderhanden werken zijn geboekt, onder aftrek van de hiertegenover uitgezonden rekeningen. Deze post omvat de beschikbare saldi in kas be nevens het tegoed bij de Postcheque- en Girodienst. Hieronder is opgenomen het hulpmaterieel van de afdelingen bouwbedrijf en kabels en buizen, hetwelk zich in het magazijn en op de verschillende werken bevindt. De waardering is geschied naar de aanschaf- fingskosten, verminderd met een aanzienlijke - en wat de kleine gereedschappen betreft, een volledige - afschrijving. Bovendien zijn onder dit hoofd de bouw materialen geboekt, welke per balansdatum de maga- zijnvoorraad vormden. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Vorderingen. Effecten. Saldo exploitatierekening. Reserve voor diverse verplichtingen. Crediteuren. Reserve voorzieningsfonds personeel. Reserve winstaandeel arbeiders. Algemene reserve. Onderhanden werken. Beschikbare middelen. Hulpmaterieel en magazijngoederen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 363