28 I f 3 De Raad van Commissarissen, L. J. M. FEBER, Voorzitter J. KUNST, Secretaris. AAN de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N. V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habd) Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden de verlies- en winstrekening over 1953 alsmede de balans per 31 December 1953 onzer vennootschap. Deze stukken hebben wij, terzijde gestaan door onze accountant, onderzocht en accoord bevonden. Wij stellen U voor aan deze stukken Uw goedkeuring te hechten. Overeenkomstig het door de directie in haar jaarverslag, dat mede hierbij gaat, vervatte voorstel geven wij U in overweging het dividend over 1953 vast te stellen op 5 pCt, 16.727,22 toe te voegen aan de reserve en het restant, zijnde 43.245,64 te bestemmen voor extra afschrijving op nieuwbouw kantoorpand Fruitweg. VERSLAG VAN DE N.V. HAAGSCHE BOUWMAATSCHAPPIJ (HABO). Balans per 31 December 1953. 308.272,78 6.769,83 ƒ2.671.037,28 ƒ2.671.037,28 Verlies- en Winstrekening per 31 December 1953. Saldo exploitatie-rekening 108.722,86 108.722,86 108.722,86 Dotatie voorzieningsfonds Winstaandeel arbeiders Winst Reserve voor div. verplichtingen Crediteuren Winst Kapitaal Algemene reserve Reserve voorz. fonds pers, 43.141,18 Reserve winstaandeel arbei- vorige jaren 49.911,01 70.521,76 1.176.108,87 66.222,86 N. V. Haagsche Bouwmaatschappij (Habo) De Directeuren: F. G. VAN BALEN J. VAN ZON 875.000,— 98.762,40 1,— 1,— 347,412.84 51.910,27 376.680,31 882.113,34 17.000,— 22.156,12 25.000,— 17.500,— 66.222,86 ƒ1.000.000,— Aandeelhouders nog te storten Nieuwbouw Fruitweg Opstal pand Lulofdwarsstraat Inrichting kantoor Hulpmaterieel en magazijngoederen Verbruiksmaterialen Onderhanden werken Vorderingen Effecten Beschikbare middelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 364