Commissies. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Beheer. HOOFDSTUK II. WONINGWETBOUW. A. Algemeen. Prijsvraag „Wijkcentrum Morgenstond". 1 GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Personeel. Het bij de Gemeentelijke Woningdienst werkzaam zijnde personeel bestond op 31 December 1953 uit: 71 ambtenaren in vaste dienst (waarvan 3 gedetacheerd bij de Stichting „Centraal Woningbeheer”), 35 ambte naren in tijdelijke dienst, 7 ambtenaren op arbeids overeenkomst, 82 werklieden in vast verband, 10 werk lieden in tijdelijke dienst, 3 werklieden op arbeidsover eenkomst en 9 werkvrouwen in dienst van de beheer der van de dienstgebouwen. Dienstgebouwen. In de eerste helft van dit jaar kwam de verhuizing naar het nieuwe stadhuis tot stand; het tegenwoordige adres van de Dienst is Burg. De Monchyplein 12. Dank zij de voortreffelijke organisatie door Gemeente werken, heeft de Dienst geen stagnatie van de verhui zing ondervonden. De oude dienstgebouwen aan de Van Speykstraat en de Laan van Meerdervoort ver keerden ten tijde van de verhuizing in goede staat. De gecentraliseerde huisvesting komt de efficiënte werk wijze van de Dienst zeer ten goede. Studiereizen. De hoofdarchitect-afdelingschef F. Ottenhof nam in September deel aan het congres van de Union Inter nationale des Architectes te Lissabon; waarschijnlijk is mede daaraan te danken dat het volgende congres in 1955 te ’s-Gravenhage zal worden gehouden. In November bracht hij in zijn hoedanigheid van supervisor over het plan Meer en Bos een bezoek aan Kopenhagen; de studie betrof de hoge bouw. De Gemeentelijke Woningdienst werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Com missie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen. Rondleiding. Nog steeds blijkt een grote belangstelling te bestaan oor de nieuwe wijken; behalve Nederlandse belang- tellenden werden bezoekers uit Amerika, Brazilië, Duitsland, Engeland en Zweden rondgeleid. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders dd. 8 April 1953 werd ingesteld de „Adviescommissie voor de woningbouw” ter voorlichting van het College van Burgemeester en Wethouders inzake de eisen, welke uit een oogpunt van huishoudelijk gebruik aan de inrichting van woningen moeten worden gesteld. Behalve 7 niet-ambtelijke damesleden hebben in de genoemde commissie zitting: de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst als voorzitter en de hoofdinspectrice van de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Het secretariaat wordt door de afdeling Secretariaat van de Dienst waargenomen. Vele problemen werden door de Commissie bespro ken; aan het einde van het werkjaar zullen de resultaten van deze besprekingen in het verslagjaar van de Com missie ter kennis van het College van Burgemeester en Wethouders worden gebracht. Na het verstrijken van de sluitingsdatum voor de inzending van ontwerpen voor het wijkcentrum Mor genstond 20 Maart 1953 bleken 39 inzendingen te zijn binnengekomen. Op 1 Mei 1953 bracht de jury haar rapport uit. Overeenkomstig het in dit rapport vervatte advies, werden door het College van Burgemeester en Wet houders de le en 2e prijs samengevoegd en in twee ge lijke prijzen verdeeld, aangezien de twee beste ontwer pen ieder voor zich bijzondere kwaliteiten bezaten, die voor gelijk waardige bekroning in aanmerking kwamen de derde prijs en de vijf premiën, die beschikbaar ge steld waren, werden omgezet in negen gelijke premiën Bouw van nieuwe woningen door Gemeente en toegelaten verenigingen en stichtingen. In 1953 werden 2403 woningen opgeleverd (tegen 2764 in 1952); in uitvoering waren op 31 December 1953 3225 woningen (tegen 3569 woningen op 31 De cember 1952). Het aantal woningen, waarvoor de plannen in het stadium van voorbereiding verkeren (waarvoor op dracht tot het maken van het schetsplan, maar nog geen bouwvergunning werd verleend) bedraagt op 31 De cember 1953 2915. BIJLAGE 29

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 365