29 2 De bouwkosten waren in 1953 vrijwel stabiel. De werken hebben geen belangrijke stagnatie onder vonden. Tabel 1 geeft een overzicht van de stand van de woningbouw in de 4 grote steden Amsterdam, Rotter dam, ’s-Gravenhage en Utrecht. Een overzicht van de op 31 December 1953 beschik bare bouwterreinen is opgenomen in het verslag van de dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf. Voor 1311 woningen waren op 31 December 1953 de plannen in voorbereiding. Overwogen werd de ontwerpers van de twee be kroonde inzendingen een gesplitste opdracht in samen werking te geven, namelijk de een voor wat betreft het ontwerpen van de woningen, winkels en overige be drijfsruimten, de ander voor het maken van een ont werp voor het complex tezamen vormende het wijk- gebouw. Bij het einde van het verslagjaar was een voorstel aanhangig voor de verwezenlijking van het wijkcentrum Morgenstond; het punt is in behandeling bij het ge meentebestuur. 972 woningen werden in 1953 opgeleverd en op 31 December 1953 waren 1868 woningen in uitvoering. 714 woningen, waarvoor bouwvergunning was ver leend, waren nog niet in uitvoering. Voor 1604 woningen waren op 31 December 1953 de plannen in voorbereiding. Evenals in 1952 werd ook in dit verslagjaar voor de winkelverdeling in de nieuwe wijken regelmatig overleg gepleegd met de Commissie voorde Bedrijfsruimten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gra- venhage. 1431 woningen werden in 1953 opgeleverd; op 31 December 1953 waren 1357 woningen in uitvoering. 854 woningen, waarvoor bouwvergunning was ver leend, waren nog niet in uitvoering. HOOFDSTUK III. GEMEENTELIJKE PREMIEBOUW. In 1953 werd door het Rijk premie op de voet van de regeling 1950 verleend voor de bouw door de Ge meente van 360 woningen. Voor 132 woningen 3 garages) van de 504 wo ningen, voor de bouw waarvan in 1952 door het Rijk aan de Gemeente premie op de voet van de regeling 1950 werd verleend, werden door de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf onderhandelingen over ver koop gevoerd met de verzekeringsmaatschappij „De Eerste Nederlandsche”. De vereiste machtiging voor deze verkoop was aan het einde van dit verslagjaar nog niet door de Raad verleend. De materiaalvoorziening voor het onderhoud van de woningbouwvereniging „’s-Gravenhage” geschiedde, evenals in 1952, door het magazijn van de Gemeente lijke Woningdienst. a. Andere objecten. Ten bedrage van ƒ36.840,09 werd onderhoudswerk verricht aan de woningen van de „Stichting Braam- straat”. In 1953 kwam geen verandering in de financierings- regeling voor woningwetbouw. De premieregeling wo ningbouw 1950 werd in 1953 vervangen door de „Pre mie- en bijdrageregeling Woningbouw 1953". HOOFDSTUK IV. Het onderhoud van de bij de Stichting „Centraal Woningbeheer” in exploitatie zijnde woningen ge schiedde door of onder toezicht van de Gemeentelijke Woningdienst. Voor het overzicht van deze werkzaam heden moge worden verwezen naar het jaarverslag van 1953 van de Stichting „Centraal Woningbeheer”. Opgemerkt kan worden, dat de in andere opzichten zo fatale storm in de nacht van 31 Januari op 1 Febru ari, geen buitensporige schade aan het gemeentelijk woningbezit heeft aangericht. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. B. Gemeentelijke Woningwetbouw (tabel II). Bouwkosten. Stagnatie bij de uitvoering. Woningvoorraad. Beschikbaar bouwterrein. Plannen in voorbereiding. Opgeleverde (tabel III). Plannen in voorbereiding. Winkelverdeling in de nieuwe wijken. Opgeleverde (tabel III). en in uitvoering zijnde woningen Woningen van stichtingen. C. Bouw door toegelaten verenigingen en stichtingen (tabel II). en in uitvoering zijnde woningen Diversen. Beschikkingen betreffende de nieuwe bouw. toegelaten verenigingen en Wijzigingen, vernieuwingen en onderhoudswerk zaamheden aan verschillende objecten. Gemeentewoningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 366