29 e. 1 222 woningen te zamen. d. Gevorderde percelen. In opdracht van de Directeur van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting werd in 152 woningen een onderzoek ingesteld naar de staat van onderhoud van de gevorderde woonruimte. Aan 2 percelen werden, in opdracht van de Hoofd directeur van de Gemeentelijke Dienst van de Weder opbouw en de Stadsontwikkeling, diverse werkzaam heden uitgevoerd. Voorzieningen aan percelen van particuliere eigenaren. In opdracht van Burgemeester en Wethouders en door bemiddeling van de Directeur van het Gemeen telijk Bouw- en Woningtoezicht werden aan 86 percelen voorzieningen uitgevoerd tot een totaal bedrag van ƒ20.132,40, ingevolge artikel 70 van de Woningwet, terwijl 90 aanschrijvingen werden beoordeeld. Aan de objecten van de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf en van de Gemeentelijke Hypotheekbank werden de nodige onderhoudswerken verricht en wel ten bedrage van 115.498,42 voor de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, 25.733,68 voor de Ge meentelijke Hypotheekbank. Door het systeem van opschuiving kwamen, ondanks het woningtekort, nog regelmatig gedurende korte tijd woningen leeg te staan. het werk was aanbesteed, kon op 1 Mei met de verbou wing worden begonnen, welke met zodanige spoed is uitgevoerd dat de 2e Chr. h.b.s. op 7 September 1953 haar lessen in dit gebouw kon aan vangen. Behalve de verbouwing van het bovenvermelde he renhuis werden drie, nabij dit perceel gelegen, bijge bouwtjes ingericht onderscheidenlijk tot stookruimte annex kolenopslagplaats voor de centrale verwarming, ruimte voor de propaangasapparatuur en gascylinders en tot rijwielbergplaats. c. Beplanting. Het onderhoud van de beplantingen bij de gemeente lijke woningcomplexen alsmede het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen werd door Gemeenteplant- soenen verzorgd. In het complex Zeearendstraat kwamen twee ge meenschappelijke tuinen en in de complexen Schoon- hetenstraat en Assumburgweg 5 gemeenschappelijke tuinen gereed. Deze tuinen werden in de loop van het seizoen in gebruik genomen. Onderhoudsposten. De onderhoudspost aan de Hildebrandstraat 22a werd uitgebreid. De uitbreiding betrof hoofdzakelijk het vergroten van de werkplaats en het schaftlokaal. De werkzaamheden waren aan het einde van dit ver slagjaar nog niet geheel gereed. g. Buitenplaatsen. In zijn vergadering van 26 Januari 1953 stelde de Baad een crediet beschikbaar van ƒ98.000,voor het erbouwen van het herenhuis „Overvoorde”, Van Vre- denburchweg 172 te Rijswijk, tot jeugdcentrum. Een gedeelte van het jeugdcentrum werd tijdelijk erhuurd aan de 2e Chr. h.b.s. Nadat de nodige vergunningen waren ontvangen en b. Verlichting. Het onderhoud van de buiten- en portiekverlichting in de diverse complexen werd door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf verricht. In tabel IV wordt het gebruikelijke overzicht geboden van het aantal woningen, gezinnen en bewoners in de complexen der woningbouwcorporaties. Deze tabel geeft een totaal van 12 325 woningen tegen 11 103 woningen in de overeenkomstige tabel per 31 December 1952, een toeneming derhalve met 1222 woningen. In het tijdvak van 1 December 1952 tot en met 30 November 1953 werden in exploitatie genomen: 576 woningen van de Algemene Woningbouwvere niging; 280 woningen van de Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage” 366 woningen van de R. K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”. Het onderhoud kon op normale wijze worden uit gevoerd. De fondsen waaruit het onderhoud bestreden moet worden, raken uitgeput; de van rijkswege toege- stane bedragen voor het onderhoud stonden in geen verhouding tot de werkelijke kosten. Uiteraard is te verwachten, dat het beeld met de per 1 Januari 1954 in gegane huurverhoging en de daarmee verband houden de verhoging der toegestane onderhoudsnormen gron dig gewijzigd zal worden. De woningbouwverenigingen voerden ook dit jaar het dagelijks onderhoud in eigen beheer uitwerkzaamheden van grote omvang werden, zoals gebruikelijk, na onderhandse aanbesteding aan kleine aannemers opgedragen. Het toezicht werd uit geoefend door de afdeling Technische Controle Wo ningbouwverenigingen van de Gemeentelijke Woning- dienst. De samenwerking met de woningbouwcorpo raties was zeer goed. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. HOOFDSTUK V. 3 Leegstaande woningen. van de woningen der Bewoning. Samenstelling gezinnen. Bemoeiingen met de exploitatie van toegelaten verenigingen en stichtingen. Controle op het onderhoud woningbouwcorporaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 367