29 4 Het volgende overzicht geeft de cijfers van het huur- lies wegens leegstaan over de laatste 4 boekjaren: Door opschorting van de aflossingen op de bouw- voorschotten, verstrekt door het Rijk en de Gemeente, kwam dit jaar weliswaar een bedrag vrij van ƒ244.698,18 voor de financiering van het achterstallige onderhoud, doch wederom moet worden vastgesteld, dat de door de opschorting van de aflossingen vrijgekomen bedragen geenszins toereikend zijn om de kosten van het achter stallige onderhoud te dekken. De onderhoudsreserves van deze complexen zijn ge daald van ƒ402.721,36 per 30 November 1952 tol ƒ391.602,37 per 30 November 1953, of van gemiddeld 60,49 per woning tot 58,82 per woning. De reserves van 21 complexen zijn uitgeput. De gemiddelde onderhoudskosten van de complexen, gebouwd na 1946, bedroegen per woning en per jaar 37,35 tegen f 34,63 over het vorige boekjaar. De onderhoudsreserves van deze complexen bedroe gen in totaal ƒ270.903,54 per 30 November 1953 of ƒ47,80 per woning per jaar tegen ƒ168.775,88 per 30 November 1952 of ƒ45,30 per woning per jaar, terwijl de reserves van 4 complexen waren uitgeput. Vergelijking van saldi enz. over de boekjaren 1951/1952 en 1952/1953 I Met ingang van het exploitatiejaar 1952/1953 is het voorschrift tot het vormen van een huurverlagings fonds ingetrokken. Voor die complexen, waarvan de nadelige exploitatiesaldi geheel of gedeeltelijk uit dit fonds werden gedekt, zal de rijksbijdrage worden ver hoogd. De belangrijke stijging van de nadelige exploitatie saldi, in totaal en per woning, wordt, evenals in vorige jaren, veroorzaakt door de voortgang van het in ex ploitatie nemen van nieuw gebouwde woningcom plexen. De totale onderhoudskosten, met inbegrip van het achterstallige onderhoud, bedroegen voor de woningen gebouwd voor 1946, ƒ555.791,86. De gemiddelde onderhoudskosten bedroegen der halve per woning en per jaar ƒ83,48 tegen ƒ74,87 in het vorige boekjaar. De plannen voor bouw volgens de premieregeling werden op hun doelmatigheid beoordeeld. De afwikkeling der aanvragen geschiedde voor het overige door de Dienst voor het Gemeentelijk Grond bedrijf. Aangezien in de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen om voor de premie in aanmerking te komen geen verandering is gebracht, is dezelfde onbe vredigende toestand als in het jaarverslag over 1952 geschetst blijven bestaan. De geldende voorschriften maken het mogelijk om in een ruime prijsklasse een woning te bouwen, waarin verschillende redelijke woontechnische wensen niet worden vervuld, terwijl daarvoor toch overheidsgelden beschikbaar worden gesteld. Dit is echter een zaak van regeringsbeleid. De 12 325 woningen werden bewoond door 12 632 gezinnen, zodat per 30 November 1953 307 gevallen van dubbele bewoning voorkwamen, tegen 278 gevallen per 30 November 1952. Het aantal bewoners bedroeg 45 967 of gemiddeld 3,73 per woning (vorig jaar gemiddeld 3,74). Het laagste gemiddelde 2,77 werd aangetroffen in het Ie complex van de Vereniging voor Volkshuis vesting „Nutswoningen”; het hoogste 5,24 in het Ve complex der R. K. Woningbouwvereniging „Verbe tering zij ons Streven”. In 1953 werden 19 aanvragen voor 19 woningen tot een bedrag van ƒ2.816,23 uitbetaald, terwijl op 31 De cember nog 2 aanvragen in behandeling waren, 86 aan vragen werden ingetrokken en 299 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie: VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Bedragen 1 Dec. 1952 1 Dec. 1951 30 Nov. 1952 30 Nov. 1953 Hiervan gedekt uit het Huurverlagingsfonds Per saldo nadelig Per woning Aantal woningen 1949— 1950 1950— 1951 1951— 1952 1952— 1953 0,124 0,222 0,149 0,184 Totaal nadelige saldi Totaal voordelige saldi Huurverlies. In pCt. van de bruto-huur Financiële uitkomsten. Zie tabel V. ƒ2.718,25 6.699,— 5.491,04 8.250,41 HOOFDSTUK VI. Bemoeiingen met particuliere bouw. 1Nieuwe bouw. 2 aanvragen. 86 299 n 1 694 aanvragen. Boekjaar 1 Dec. t/m 30 Nov. 68 won. bedrag 1 015 343 90 61 19 1 596 35.959,82 531.235,90 175.987,5' 50.850,1 50.923,27 2.816,23 847.772,8» 2. Woningverbetering (V.-premie). In 1948 uitbetaald 1949 1950 1951 1952 1953 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 67 aanvragen voor 892 294 19 16 19 1 307 1.953.471,31- ƒ2.422.947,10 96.394,67 92.000,17 1.857.076,64 ƒ2.330.946,93 114.430,45! 1.742.646,19 ƒ2.330.946,93 156,95 189,12 11 103 12 325

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 368