29 5 De directeur, H. G. C. COHEN STUART. aanvragen waren er op 31 December nog 41 in behan deling, 9 aanvragen werden ingetrokken en 5 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie. In 1953 werden 7 aanvragen voor 35 woningen tot een bedrag van ƒ22.390,48 uitbetaald en 2 aanvragen werden afgewezen, terwijl op 31 December nog 4 aan vragen in behandeling waren. In 1953 werden 49 aanvragen voor 137 woningen tot een bedrag van ƒ132.311,20 uitbetaald aan verbe- teringspremie, terwijl bovendien een bedrag groot ƒ21.118,05 aan D.U.W.-subsidie werd uitbetaald; er werden 53 nieuwe aanvragen gedaan, zodat het totaal ingekomen aanvragen opliep tot 104. Van deze 104 Recapitulatie. Met deze premieregeling heeft de Gemeentelijke Woningdienst alleen bemoeienis gehad, omdat de in diening van de aanvragen via de dienst moet gebeuren, evenals de uitbetaling van de premie, welke slechts bestaat uit Rijksgeld en waarbij, voorzover het de win ter 1952/1953 betrof, ook nog 1/6 van het kostenbedrag aan D.U.W.-subsidie werd toegekend. In 1953 werden 38 aanvragen ingediend, waarvan 20 aanvragen werden uitbetaald tot een bedrag van filS,aan premie en ƒ769,85 aan D.U.W.-subsidie. Op 31 December waren nog 17 aanvragen in behan deling 1 aanvraag werd ingetrokken. Recapitulatie. In 1953 werden 21 aanvragen voor 28 woningen tot een bedrag van 60.060,uitbetaald, terwijl in de loop van het jaar 12 nieuwe aanvragen werden gedaan, waardoor het totaal-aantal aanvragen op 192 werd ge bracht. Van deze 192 aanvragen waren op 31 December nog 17 aanvragen in behandeling, 35 aanvragen werden ingetrokken en 11 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie. In 1953 is de enige aanvraag, welke op 31 December 1952 nog in behandeling was, ingetrokken, zodat het aantal vervallen aanvragen tot 12 is gestegen. Het saldo ad 4.974,24 van het Terlingenaandeel in het fonds groot ƒ113.251,48 is in de loop van het jaar teruggestort. Recapitulatie. De premieregeling voor woningverbetering 1953 is in de plaats gekomen van het Terlingenfonds en is een voortzetting van de premieregeling woningverbetering van 13 Maart 1948 echter met dien verstande, dat het maximum-premie bedrag 50% van ƒ2800,- is 1400.- kan bedragen; van dit bedrag komt 2/3 voor rekening van het Rijk en 1/3 voor de gemeente. Er werden in 1953 in totaal 45 aanvragen ingediend, waarvan 17 aanvragen moesten worden afgewezen, omdat het verbetering betrof van in het oranje sane- ringsgebied liggende woningen; op 31 December waren nog 28 aanvragen in behandeling. In 1953 werden 51 aanvragen tot een bedrag van 19.412,79 uitbetaald, terwijl het totaal der aanvragen steeg tot 683, doordat 61 nieuwe aanvragen werden in gediend. Op 31 December waren nog 34 aanvragen in behandeling; 66 aanvragen werden ingetrokken en 171 aanvragen werden afgewezen. Recapitulatie V.B.-premie. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. 113.251,48 bedrag Saldo gemeentelijk aandeel Uitbetaald Teruggestort saldo Terlingenaandeel ƒ106.236,31 4.974,24 133.913,71 176.164,70 92.769,31 42.490,65 60.060,— ƒ5057398,37 In 1949 uitbetaald 1950 1951 1952 1953 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen 18.400,97 49.834,27 38.187,40 31.727,94 19.412,79 157.563,37 111.210,55 2.040,93 58.374,29 17.022,02 30.840,— TTÖ6.236.31 In 1953 uitbetaald In behandeling Vervallen Afgewezen Totaal inkomen 5. Terlingenfonds 1951 (T.-premie '51; 50 pCt. van f 2.800, 56 W'on. bedrag 72 38 20 28 ~2Ï4 59 aanvragen voor 13 2 74 12 86 aanvragen. 12 aanvragen voor 7 Ï9 4 2 25 6. Terlingenfonds 1952 (T.-premie '52; 50 pCt. van f 2.800, Vó van kostenbedrag als D.U.W. subsidie). D.U.W. Dienst Uitvoering Werken 72 won. bedrag 23 71 166 In 1952 uitbetaald 1953 Totaal In behandeling Afgewezen Totaal ingekomen 38 aanvragen voor 33 22 15 21 129 17 35 11 w 192 aanvragen. 39 won. bedrag 19.405,35 35 22.390,48 74 ƒ41.795,83 Totaal ingekomen 683 aanvragen. 9. Verbetering Tonnenstelsel (V.T.-premie; rijkspremie I 25,— per closet). In 1953 uitbetaald 20 aanvragen bedrag 875,(D.U.W.-subsidie ƒ769,85) In behandeling 17 Vervallen 1 Totaal ingekomen 38 3. Woningsplitsing (S.-premie). In 1949 uitbetaald 1950 1951 1952 1953 Totaal In behandeling Vervallen Afgewezen Totaal ingekomen 4. Terlingenfonds 1949/1950 (T.-premie; 60 pCt. van f 2.400,-). In 1950 uitbetaald 1951 1952 Totaal Vervallen Totaal ingekomen Terlingenaandeel gemeentelijk aandeel 49 aanvragen voor 137 won. bedrag ƒ132.311,20 41 9 5 104 7. Woningverbetering 1953 (V.-premie '53; 50 pCt. van f 2.800, 8. Vrijwillige beschikbaarstelling van woonruimte (V.B.-premie). 49 aanvragen 132 98 82 51 412 34 66 171

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 369