b. 29 Terzake van overtreding van het souteneursverbod werd 1 maal proces-verbaal opgemaakt. In verband met overtreding van artikel 186 der Algemene Politieverordening voor ’s-Gravenhage wer den 239 processen-verbaal opgemaakt. Geslachtsziektenbestrijding. Aan de Geneeskundig-Inspecteur voor de Volks gezondheid werd 3 maal medewerking verleend. Hotels, tapperijen en logementen. Op 31 December 1953 waren voor het verschaffen van nachtverblijf aan personen in gebruik: 26 hotels, 74 logementen, 12 volkslogementen, 5 pensions die per nacht verhuren en 2 jeugdherbergen. Het aantal aangemelde gasten bedroeg 188 674. Door vergelijking van de namen van deze gasten met die voorkomende in het gesignaleerdensysteem, alsmede door controle in hotels en logementen, wer den 183 gesignaleerden en 9 minderjarigen, wier terugbrenging was verzocht, aangehouden. Aan 25 verzoeken om opsporing van de verblijfplaats kon worden voldaan. Uit het hotelkaartensysteem werden 344 inlich tingen verstrekt; van 222 personen kon op deze wijze de verblijfplaats worden vastgesteld. De beide kraanwagens of een der andere voertui gen verleenden 7 maal hulp bij een tramongeval, 14 maal bij het op het droge brengen van een paard of een koe, 3 maal bij het overeind zetten van een paard, 215 maal bij stormongevallen, 109 maal bij verkeers- belemmeringen veroorzaakt door aanrijdingen en 631 maal voor andere gevallen. Ingevolge klachten over rook en gevaarlijke schoor stenen is 28 maal een onderzoek ingesteld. Bij toneelvoorstellingen en andere publieke ver makelijkheden werd toezicht gehouden; op ongeregel de tijden werden de gebouwen gecontroleerd. Een dergelijke controle werd 2 685 maal uitgevoerd. Bij 1 643 voorstellingen in verschillende theaters werden 2 876 wachtdiensten verricht. Bij een tentoonstelling in het nieuwe Stadhuis, bij de Damesbeurs in de Houtrusthallen, bij een zuiveltentoonstelling eveneens in de Houtrusthallen en bij het Lunapark op het met paleizen, ziekenhuizen, schouwburgen en waren huizen, werd met één uitgebreid en bedroeg op 31 De cember van het verslagjaar 20. Het aantal alarmeringen was in 1953: 1 168, waar van 238 voor geruchten van brand en 43 uit baldadig heid. Er werd 2 338 maal met een brandweervoertuig uitgerukt. Het grootste aantal brandalarmeringen op één dag bedroeg 16. Verzoeken van andere gemeen ten voor hulpverlening bij brand zijn in het verslag jaar niet ingekomen. Het totale aantal branden bedroeg 887 (in 1952: 880), te weten 260 schoorsteenbranden, 372 kleine binnenbranden, 5 zware binnenbranden, 6 uitslaande branden, 5 scheepsbranden en 239 buitenbranden. Door electriciteit werd 7,78 pCt. der branden ver oorzaakt, door gas 3,15 pCt. en door benzine of petroleum 7,66 pCt. De in totaal door brand veroorzaakte schade be draagt naar schatting 571.024,dat is ongeveer 0,96 per inwoner. Bij de plaats gehad hebbende branden liepen 47 personen verwondingen op. Bijzondere vermelding verdienen: de uitslaande branden in een tuindersschuur aan de Kijkduinsestraat, Loosduinen, in een leeg staande woning aan de Bezuidenhoutseweg 79, in paardenstallen aan de Rijswijkseweg 14a, in een woning aan de Wassenaarsestraat 146a, in een garage van de Nieuwe Alexander-kazeme aan de Van Alkemadelaan, in een woning aan de Piet Heinstraat 127; de binnenbranden op het terrein van een timmer fabriek aan de Binckhorstlaan 153 en in een gas houder op het terrein van de Gemeentelijke Rei nigingsdienst aan de Newtonstraat; c. de zware binnenbranden in het zg. onderstation van de Nederlandse Spoorwegen aan de Loolaan 9, in het kantoor van de Duinwaterleiding aan de Zuid-Binnensingel 18, in een woning aan de Laan van Meerdervoort 189/z en in een kurkfabriek aan de Stille Veerkade 31. Het personeel van de Brandweer was op 31 Decem ber 1953 als volgt samengesteld. 1 commandant, 1 commandeur-waarnemend com mandant, 2 commandeurs, 4 hoofdbrandmeesters, 1 adjunct-hoofdbrandmeester 1ste klas, 12 brandmees ters, 16 onderbrandmeesters, 36 hoofdbrandwachts, 135 brandwachts, 5 adspirant-brandwachts, 1 bureau chef en 1 steno-typiste. In totaal 215 personeelsleden. In de loop van het verslagjaar werden 196 brand kranen bijgeplaatst en 89 weggenomen, zodat op 31 December 1953 het totale aantal brandkranen 6 886 bedroeg. Het aantal toegangskokers, die in verbinding staan met open water werd uitgebreid tot 105 stuks. In het aantal der gepulste putten en brand putten systeem „Stang”, onderscheidenlijk 28 en 13, kwam geen verandering; 2 brandputten worden ge voed door de Duinwaterleiding. In het aantal alarmkiosken kwam in het verslagjaar geen verandering; op 31 December 1953 waren er 129 in gebruik. Het aantal directe lijnen, zoals die Vreemdelingen. In 1953 werden 4 169 mannelijke en 5 248 vrou welijke personen ingeschreven, terwijl 4 115 manne lijke en 5 294 vrouwelijke personen werden afge schreven. Uitgeleid werden 14 vreemdelingen. a. 1) In dit aantal zijn ook opgenomen de gasten, die in de volkslogementen en pensions hebben overnacht. Er is derhalve afwijking van het door het Ge- meentelijk Bureau voor Statistiek vastgestelde totaal mogelijk (zie blz. 35). Brandweer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 36