i I I Ih K ■ESi if’ I I 1--^— t S s s s s s s s s j s s s s s s s s 29 I I 5 lil? 13P I I s s "3 KJ 2 s a 1 s Hi« ?il r r r 1'f r r< 1 i'sï r rt en 04’ -==ï>»e-sï a r§ I I I SA2298SS3 88322522 323392 2525 3 5A23S R SSSg xt Tf 04 Tf (N N 04 04 m --CN ’T -< v 9 WS& 8 s o. I. m g) A r? I. o\ 15 2 8 <n 00 O' en 5 5 s Ir 2 V© 8 I. 1.5 I. 1.8.8. I SS g I o E •b o3 PU =11351 g r r** -.£2.5 5 en v© O' O' ^°A2 119 1 r a r 5 I I I s© ass 15 i i i s I s a r r a s L IA. L I. It 852SS2 FOSSES O'" s© of O'* 00 oc O Tt 04 'C en Ln IA 1 s 1 s as 5 S S 3 V) en O' en asz •8a3 oeS gh I I I s I I I I r r rs r r r r s SI I I S I V I'S9 04 O' o I 12 1 I 5S I. r F? i K'" s - 1112 r r i>' S22X2S I S; s'S§Srss|S oó o’ \O O\ QÓ o eo O'. 0 4 O' 04 Tt 2 RS I 9 1'55 I' if-s i c§~ |s33 SI II I S I I I I I I 3 rs r r r r r rs s L A. 1^2 S5S: i lYs'd' l sis S I I 2 I I I 9 5' I' 1'3 I' I' 1'2' I I 8 I I I r 15 r 1 r 04’ 12 I I I 9 I I I s r 11 s 111 'C I I I 18 1 s ss 1 1. A m' <N rf Tt f X O>' o' 'O 00 o\ ej I I JS 1.55 1.1.8 I «X en I I o~ I en en I Is© 23 1.839 as.P 1. IPS I I >r> rn r4 I O\- S88 1 8 04 'D O' en 04 API A BIS I 1 ass I 33 I lA'K I' •s gss 822358235 \©oo"©enenoo"'© rt 883852338 882355588 82 Ln I®. I I 5*«9‘r 06 v> en Tf 04 04 Tf g -a A ■O-'> j2 S. 1.2 I. I—" |*<n O\ I O' 00 00 I I 2.28 1.2 I. I. 1 1 1 s 1 s I 1 - 5 9 1 3 1 1 - E I 98 A5 I IS i'soso j4 I 1 5 1 9 2 en Tt in r— 04 I S3 I I I 1'39 r 1' r 8 I A s' I' '2' I I I I A I I. I. Ill's As1 I 5 ^2 n 8 J 8SPSS 3 50.5.3 3 04" 00" rt" o" O' in O'" Tt SEE I 3 2 3 1*8 sssasïïes "SRSRSS^ SS 18 8 SSSS S slSSslPaSs sïs?ss sssS ASS2T522S ---3 l"’^8 I I A I 2S5 I n n -2s-T SS9S Tt O' VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. rj R R 2 r O R R co R R R R R R •-N R R R C4 HM I— s i s s {O r. «X 1 04 O TJ- C- OO 'O VI OO OO o ■o 'S O H w o <u TJ E CO «j z •n oo" ei O' rT O' in m •n of ei 00 00 en en m O' en r<c a Tt -*1 en in C4 04 Cn en N s© en o 04 in Tt in i© •n CO oi m OO of O »n \o 04 in en oo o^ i© Tfren f O' 00 04 OO Tf VJ V) I© I© I© O'’ en s© \o 04 O' R R R R m O I I, S I OO O' 04 O' OC O' Tfr l© 00 O' O4~ —T of in Tt Tt 04 Tf OO O' O' 'O t» m s- v-> 5 O' 5 2 m in in s s s C - sg w 04 04 Tt 04 04 en O'" 04 O' o- tt «n «ri vS .s 5 Tt OO O' 04 R R R R en ■3 0=- O'" 04" \o" r R R R S©\©»0 00 010- s© eo s© O- IO. Tt R R R R R R R “K2>>;ss *2 u fn O' - en O' «o> o 04 6 N 8 8 I O- Tf 04 O' »n oo O' oo O s© "rt en Tt IO. O- V~. v-> O' Tf 04 en O' OO oo en - - -_r_- s 1 1 00 R R O-" I vf I I 04 en en tt oj rf 04 RRRRRRRR R R I X<* O- V) 04 tt oc' en’ V> I V) O' 'O en I O' oo O'" Tt" l" O'" Tt O' I 04 O S© 04 'C »n vS O' - 'O en en en S "SS 04 »O) en en I O'© oo 1 04 00 I I I *o> 04 O' oc R R R lofoo'© O'" en I loort© en Tt 'C I V© OO O'© Tt 00 O' in 00 oc «r‘> 04 en Tf R R R R R R R R R R R R R R R X0'0'0'’t O' O' V") 00" en 04" O' '©0G Tt 00 en OC 00 s© O' 04 04 >n rf r— -t Q sc f 35 1 I 00 04 I O' 04 O' I I O' O' 04 x© I i s s s s s s s s 0 a, SO f f roT3''O 1' finef-T I x 1 I 00 tt cr ri m c - o ♦2 3 z R R R R R R R R O' m I en Tf in »n OO S© o en O' 04 04 en 04 en en en m en o- i© en oo oc o- oi 04 »n in >n 04 en o- R R R R R 04 R R R rt-'©'©o4O4enA- O' oo Tt rt o-’ O' en «n in en 04 Tf 04 O' in o~ O' (Nj m 04 i© Tf 04 04 O'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 372