29 J VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. FINANCIEEL GEDEELTE. I. Gewone dienst. BATEN 1.263.675,— 1.326.364,08 35.585,83 35.586,— 383,— 383,33 4.562.215,27 4.767.078,— 192.570,— 367.652,48 1.977.038,51 2.045.746,14 ge- 155.788,— 1.729.985,72 147.839,08 1.492,214.— ƒ18.993.037,47 ƒ18.000.000,— 10.920,— 10.920,— Huren Artikel V. Uitkeringen van de Gemeente. 10.311,34 11.040,— 10 i Op dit artikel worden de inkomsten van de Oosten rijkse woningen verantwoord. a. Bouwwerken b. Overige diensten niet in verband staande met het uitvoeren van werken (Be- stuurshulp) c. Diverse werkzaamheden Blijkens de bedrijfsrekening werd ƒ28.271.672,73 in Baten en Lasten geboekt of ƒ1.444.594,22 meer dan na wijziging bij Raadsbesluit van 1 Maart 1954 (Bijlage no. 116) werd geraamd. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de hierna volgende artikelsgewijze behandeling. 168.938,22 602.679,49 kon worden voorzien. Onderdeel c. werd overschreden met ƒ352.679,49. Deze overschrijding werd hoofdzake lijk veroorzaakt door de voortgang van de premiever- lening voor de verbetering van woningen van particu lieren, alsmede ten gevolge van restauratie en herstel- werken aan door de Gemeente aangekochte percelen in een groter omvang dan aanvankelijk kon worden voorzien. In het nadelig saldo ad ƒ10.311,34 wordt door het Rijk 6.430,50 bijgedragen. Aanvankelijk was voor dit artikel 1.512.345,uit getrokken. Bij Raadsbesluit van 1 Maart 1954 (Bijlage no. 116) werd dit artikel verlaagd met f20.131,en geboekt op f. 1.492.214.-. Geboekt werd 1.729.985,72 of f231.n\,22 meer dan werd geraamd. De overschrij ding van dit artikel wordt voornamelijk veroorzaakt omdat voor onderdeel A uitgestelde onderhoudswerk zaamheden werden verricht, waarmede bij de raming geen rekening was gehouden, terwijl voor onderdeel D meerdere werkzaamheden werden uitgevoerd dan kon worden voorzien. Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 Geraamd voor 1953 Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 Geboekt in 1953 Geraamd voor 1953 Geboekt in 1953 Geboekt in 1953 163.000,—; 250.000,— ƒ18.413.000,— ƒ19.764.655,18 Geraamd voor 1953 Artikel II. Opbrengst van de voor rekening van de Ge meente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Artikel 1. Inkomsten terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer”. I 6.899.904,51 6.755.800,49 A. Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” B. Dienst voor het Gemeen telijk Grondbedrijf D. Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling C. Diverse diensten en be- i drijven, woningbouwver- enigingen, particulieren enz a. Inkomsten terzake van de exploitatie c.a b. Nadelig saldo terzake van de exploitatie c.a. c. Beheer van oude meentewoningen Artikel IV. Inkomsten terzake van de exploitatie van de Oostenrijkse woningen. Nadelig saldo Oostenrijkse woningenI Bij Raadsbesluit van 1 Maart 1954 (Bijlage no. 116) werd het aanvankelijk geraamde bedrag adƒ21.688.000 verlaagd met ƒ3.275.000,en gebracht opƒ 18.413.000 De overschrijding bij onderdeel a. wordt veroorzaakt omdat meer werkzaamheden konden worden uitge voerd dan op het tijdstip van de voorgestelde verlaging Het aanvankelijk geraamde bedrag ad ƒ7.026.721,96 werd bij Raadsbesluit van 1 Maart 1954 (Bijlage no. 116) verlaagd met ƒ126.817,45 en gebracht op ƒ6.899.904.51. Geboekt werd ƒ6.755.800,49 zodat met een bedrag ad ƒ144.104,02 beneden de raming werd gebleven. (Zie verder de toelichting op de jaar rekening van de Stichting „Centraal Woningbeheer”.) Artikel III. Opbrengst van de voor rekening van ande ren uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten. Rekening van de Gemeentelijke Woningdienst over het jaar 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 374