I f 29 29 i i I I I 14 15 - f f - f f ma 1 VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Balans per 31 December 195J II. PASSIVA. ACTIVA. Schulden op lange termijn. 65.644.671,98 65.644.671,98 16.906,84 42.947,93 367.231,70 10.555,78 208.407,64 20.454,56 90.865,11 11.267,18 31.607,28 1.325.512,37 27.230.50 57.696,15 9.212.417,30 6.494,77 134.295.88 141.970,71 290.044,48 41.225,65 31.590,14 9.635,51 307.433, 2.991.077,8» is Verschuldigd: Storting in het Onderhoudsfonds 2.696.259,31 72.306.254,óf Transporteren Transporteren f 79.054.126,96 Overige Activa. Automobielen Afschrijvingen Instrumenten, werktuigen gereedschappen enz. Afschrijvingen Kantoormachines Afschrijvingen Meubelen Afschrijvingen Motorrijwielen, rijwielen enz. Afschrijvingen Reservefondsen. Negatief saldo van het Onderhoudsfonds (Woningwetwoningen) Gedeponeerde effecten bij de Gemeente-Ontvanger. Gedeponeerde effecten Gemeenschappelijk Fonds II Gedeponeerde effecten Woningbouwverenigingen Overige gedeponeerde effecten 2.045.746,14 517.747,41 256.046,40 116.089,96 73.142,03 42.862,59 25.955,75 27.132,47 6.677,91 13.889,50 3.333,72 39.965,41 8.358,13 17.504,95 6.237,77 36.263,92 9.033,42 82.153,98 24.457,83 2.819.539,95 123.280,58 120.759,91 21.210,80 290.044,48 208.407,64 39.046,42 194.017,22 8.979.353,66 81.636,84 230.022,99 22.720,48 591.714,23 28.991,41 114.355,40 47.663,38 443.992,69 1.879.788,65 8.388,35 52.083,07 1.557,34 2.777,82 14.623,03 101.082,66 97.000,— 192.200,— 18.233,76 97.000,— 192.200,— 54.236,32 99.219,15 1.337,22 225.160,99 141.970,71 100,— n Werfgebouwen en dienstgebouwtjes. Werfgebouw Korbootstaat Afschrijvingen Werfgebouw Slachthuisstraat Afschrijvingen Voorraden. Magazijnvoorraden Drukwerken, bureau- en tekenbehoeften en diverse andere voorraden Rekening-courant rekeningen. Woningbouwverenigingen rekening-courant Gemeente ’s-Gravenhage rekening-courant Te vorderen: Nadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” (1953) Opname uit het Onderhoudsfonds Diversen (Algemeen Reservefonds Woningexploitatie (7 jaarhuur) Glasverzekeringsfonds I Fonds voor uitgesteld onderhoud I Extra afschrijvingsfonds Huurverlagingsfonds tTuinfonds Isriiu/tfen op korte termijn. Rekening-courant rekeningen. (Gemeenschappelijk Fonds I Rekening-courant fcemeenschappelijk Fonds II Rekening-courant ■Jienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf Rekening-courant Kedeponeerde gelden enz. bepöt effecten Gemeenschappelijk Fonds II bepót effecten Woningbouwverenigingen •V ^borgsommen diversen baar borgsommen Stichting „Centraal Woningbeheer” poor derden gedeponeerde gelden Gemeente ’s-Gravenhage. Kapitaal, geïnvesteerd in de vaste activa van de Gemeentelijke Woningdienst Kapitaal in verband met voorraden Kapitaal Stichting „Centraal Woningbeheer" Vaste Activa en Kapitaal. Gebouwde eigendommen en erven voor de Volkshuisvesting in beheer bij de Stichting „Centraal Woningbeheer” (Woningwetwoningen) Afschrijvingen Dienstgebouwde Duindorp Afschrijvingen Vlottende middelen. Gezinsvoorschotten wegens tewerkstelling in Duitsland Terugontvangen van tewerkgestelden Gereserveerd op de rekening „Reserve dubieuze Debiteuren” Dienstgebouwtjes Spoorwijk en Trekweg Afschrijvingen 20.403,24 11.186,90 j Gemeente 's-Gravenhage. Kapitaal, geïnvesteerd in woningwetwoningen. Leningsschulden Leningsschulden (oorlogsschade) Rijksvoorschotten Rjjksvoorschotten (oorlogsschade) 79.264.103,50 13.619.431,52 I diverse crediteuren I ngehouden 4% spaarregeling Gemeentelijke Woningdienst en Stichting „Centraal Woning- I beheer” I nningen voor derden enz I e betalen omzetbelasting I verschuldigde salarissen en arbeidslonen I Verschuldigde sociale lasten enz I 'erschuldigde annuïteiten (Woningwetwoningen) Reservefondsen enz. I Reservefonds terzake van de woningbouw en de woningexploitatie (Gemeente ’s-Gravenhage reservefondsen. i Negatief saldo van het Onderhoudsfonds woningwetwonigen i Reservefonds terzake van de woningbouw en de woningexploitatie 50.959.691,01 60.355.87 13.083.087,53 1.541.537,57 10.947,80 4.453,03

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 378