29 29 I I f ft 16 17 I f I VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE WONINGDIENST. Vervolg Balans per 31 December 195], j ACTIVA. PASSIVA. 72.306.254.60 Transport Transport 79.054.126,96 2.194.951,65 7» 119.138,86 5» 12.219.230,93 Te vorderen en vooruitbetaalde sociale lasten 324.115,27 82.634,04 Saldo bedrijfskosten 91.716.612,021 91.716.612,02 Gezien 4» I Debiteuren. Gemeente ’s-Gravenhage Gemeentebouw Bouw Woningverenigingen Diversen Gemeentelijke Diensten en Bedrijven Overige Debiteuren Liquide middelen. Kasmiddelen Kleine kas Zomerhof Postcheque- en Girodienst 7.067.693,73 7.553.336,10 596.286,80 15.217.316,63 120.727,89 1.461.213,97 1.904.190,44 290.761,21 2.547,30 41,33 220.205,31 285,72 12.849,17 55.988,85 15.154,42 10.039,31 641,67 321,64 488,15 16.799.258,49 16.562,92 222.793,94 70.725,74 Nog te betalen kosten. Exploitatie woningen volkshuisvesting Exploitatie woningen niet volkshuisvesting Exploitatie dienstgebouwen Zomerhof. Exploitatie glasverzekering Exploitatie brandstoffen- en kippenhokken Gemeente ’s-Gravenhage. Gemeente-ontvanger rekening-courant I I i 314.200,30 2.756,97 6.683,10 277,06 197,84 De directeur, H. G. C. COHEN STUART De administrateur, Th. M. GUNDLACH. 13.134,89 1.770.- 8.525,75 80.000,— 19.000,— 1.734,25 928,97 155,20 7.338,— 5.852,60 2.009,06 2.120,78 Vooruitbetaalde en te vorderen kosten Te vorderen rente enz Exploitatie woningen Volkshuisvesting Exploitatie woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie dienstgebouwen Zomerhof. Exploitatie glasverzekering Exploitatie portiekreiniging Verschuldigde onderhoudskosten, onkosten, enz. Huisvesting van de Gemeentelijke Woningdienst in het Nieuwe Raadhuis Huisvesting van de Stichting „Centraal Woningbeheer” in het Nieuwe Raadhuis II Onkosten werfgebouwtjes Kosten inspectrice-kantoren Onderhoudskosten Drukkosten jaarverslagen Vergoeding gebruik eigen auto’s door ambtenaren Rente 11 Overige kosten Depótrekeningen. Depót erfpachten Woningbouwverenigingen Depót annuïteiten Woningbouwverenigingen Geldlening van het Extra-afschrijvingsfonds Voorschotten Reeds uitgevoerde werken nog aan de Gemeente in rekening te brengen Reeds uitgevoerde werken nog aan derden in rekening te brengen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 379