s was 30 met 2 autospuiten aan de gemeente Rotterdam hulp verleend bij het leegpompen van de electriciteitscen- trale aan de Marconistraat, welke door de hoge wa terstand van de Maas was ondergelopen. Verder werd in het tijdvak van 9 Februari tot en met 16 April met een viertal motorspuitjes met bemanningen hulp ver leend aan de door de Gemeente geadopteerde ge meenten Stellendam en Goedereede. Op 11 Juni had in de aula van het Gemeente museum de commandowisseling plaats, in verband met de pensionnering van de commandant, de heer C. W. P. Otten. Door de Burgemeester werd hem dank gebracht voor de vele diensten, aan de Ge meente bewezen. Daarna werd door de Burgemeester de nieuwe commandant, de heer H. J. van Oost- veen, geïnstalleerd. In het verslagjaar werd begonnen met de opleiding van bloknoodwachters-brandweerlieden van de orga nisatie Bescherming Burgerbevolking en met de op leiding van personeel van overheidsinstellingen en particuliere ondernemingen in het kader van de zg. bedrijf szelfbescherm ing 'ft Malieveld werden in totaal 411 wachtdiensten ver richt, terwijl bij de af gestoken vuurwerken op het Malieveld, het strand, het A.D.O.-terrein en het Burg. De Monchyplein (Alexanderveld) 29 wachtdiensten werden verricht. In verband met tijdelijke opheffing van het rook verbod in één van de Grafelijke Zalen had 116 maal controle plaats. Voor bijzondere gebouwen, waarin of waarop loodgieters- of laswerkzaamheden werden verricht, werden 884 maal wachtdiensten ingesteld. Er werden 361 vergunningen voor publieke ver makelijkheden, bazars, fancy-fairs en tentoonstel lingen behandeld. Verder werden in het verslagjaar vergunningen uit gereikt aan loodgieters en schilders en vergunningen tot het houden van kampvuren en het verbranden van vuil, tot een totaal van 129. In verband met de preventieve brandbeveiliging van gebouwen, fabrieken en werkplaatsen werden 3 458 adviezen gegeven. De operateursbewijzen welke vereist zijn voor het uitoefenen van het beroep van operateur in een bioscooptheater zijn met ingang van 1 Januari 1954 vervallen. Hiervoor zijn in de plaats gekomen de zg. werkboekjes, welke worden afgegeven door de Stichting Instituut voor de opleiding van technisch bioscooppersoneel. Overeenkomsten voor regelmatige inspectie van brandblusmiddelen bestonden met het Rijk voor 58 en met particulieren voor 110 gebouwen. De Gemeente had de brandveiligheidsmaatregelen voor 110 gebou wen aan de Brandweer opgedragen. Hierbij werden 2 725 brandkranen en 52 902 meters slang gecontro leerd. Voorts werden 84 brandpompen beproefd, waaronder de permanente brandblusinstallatie van het Huis ten Bosch en die van de Nieuwe Kerk aan het Spui. Enige delen van het rollend materieel werden ge revideerd. Een nieuwe autoladder en een grote kraan- wagen, welke in de eigen werkplaatsen werden ver vaardigd, werden in gebruik genomen. In het kader van de Bescherming Burgerbevolking werden in de loop van het verslagjaar 32 Diesel- motorspuiten en 5 benzinemotorspuiten ontvangen; van het Rijk werden 3 trekker-manschappenauto’s in bruikleen ontvangen. De grote verplaatsbare muziektent werd 41 maal en de kleine 22 maal geplaatst voor het geven van con certen of jeugdvoorstellingen. Bij het onderhoud van de gebouwen, hetwelk zo veel mogelijk in eigen beheer geschiedt, werden in de loop van het jaar in enige brandweerkazernes in de slaapzalen naadloze vloeren aangebracht; in de ka zerne aan de Laan Copes van Cattenburch werd de zg. telefoonwacht naar de eerste verdieping verplaatst, hetwelk een grote verbetering betekende. Als gevolg van de stormramp, welke op 1 Februari 1953 plaats had, waardoor het Zuidwestelijk ge deelte van ons land ernstig werd geteisterd, werd Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Dren kelingen, secretariaat Paets van Troostwijkstraat 111. De brigade beschikte in 1953 over 4 „Tom”-lood- sen en 8 piketposten. Door de dienstdoende leden werden 12 drenkelingen uit zee en 2 uit binnenwater gered. In 378 gevallen werd eerste hulp verleend. De samenwerking met de Gemeentelijke instel lingen was uitstekend. Door het Algemeen Haags- Comité werd, indien „water-bewaking” bij feestelijk heden nodig was, mede een beroep gedaan op de brigade. Tijdens de watersnood in begin Februari begaf zich een 16-tal leden van de brigade voor hulpverlening naar het rampgebied, met medeneming van 2 vol ledig uitgeruste Tomboten. Het aantal leden steeg gedurende het verslagjaar met 14 en kwam daardoor op 31 December 1953 Jot 277; het aantal donateurs was per dezelfde datum 143. De ontvangsten beliepen in 1953 een bedrag, van 4.011,23; de uitgaven een bedrag van 4.630,76. In het verslagjaar werd van de Gemeente een sub sidie van 960,ontvangen. Noord- en Zuidhollandse Redding-Maatschappij kantoor Herengracht 545, Amsterdam (C.). In 1953 werd in totaal 7 maal een beroep gedaan op de diensten van de motorreddingboot „Arthur”. Verscheidene malen werd hulp geboden aan vis sersvaartuigen, die op zee in de omgeving van de Vissershaven in moeilijkheden verkeerden. De „Arthur” is in 1953 eenmaal uitgevaren om hulp te verlenen bij de redding van een piloot van een vliegtuig van de Koninklijke Marine, dat tussen Noordwijk en Zandvoort in zee was gestort. De motorstrandreddingboot „Prins Bernhard” in het boothuis gestationneerd. Redding van drenkelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 37