ALGEMEEN. I. 1 Werkwijze. In het verslagjaar vergaderde het Algemeen Bestuur driemaal, het Dagelijks Bestuur tienmaal. Personeel. Het personeel bestond op 31 December 1953 uit: 37 vaste anbtenaren, waarvan 20 mannelijke en 17 vrouwelijke; 10 tijdelijke ambtenaren, waarvan 2 man nelijke en 8 vrouwelijke; 2 vrouwelijke ambtenaren, werkzaam op arbeidsovereenkomst. Bovendien waren door de Gemeentelijke Wo- ningdienst bij de Stichting gedetacheerd: 3 vaste amb tenaren, waarvan 1 mannelijke en 2 vrouwelijke. Voorts waren werkzaam: 1 vast aangestelde werk man en 2 werklieden op arbeidsovereenkomst. In de loop van het verslagjaar werd 1 vrouwelijke ambtenaar bevorderd tot de in dit jaar voor het eerst in de salarisgroepen opgenomen rang van adjunct- hoofdinspectrice. Kantoorruimten. Op 16 Maart vond de verhuizing plaats van het hoofdkantoor in de Van Speykstraat naar het nieuwe stadhuis, hetgeen als een aanzienlijke verbetering in de huisvesting te beschouwen is. Voor de inspectrices van Morgenstond en Moerwijk II werden tijdelijk inspectricekantoortjes in directie- keten, respectievelijk aan de Meppelweg en Gunter- steinweg, ingericht. Ten aanzien van de bestaande inspectricekantoren waren er geen wijzigingen. Algemeen overzicht. Op 1 Januari 1953 bedroeg het aantal in het belang van de volkshuisvesting gebouwde, verbouwde, over genomen en aangekochte woningen 11 399, het aantal winkelwoningen 124, het aantal dagwinkels 22 en het aantal pakhuizen, werkplaatsen, stallen en garages 204. In de loop van het verslagjaar zijn aan de woning voorraad toegevoegd 51 woningen en 1 winkel in de Zeezwaluwstraat en omgeving, 64 woningen, 2 winkel woningen en 2 dagwinkelsin MoerwijkI, 541 woningen, 12 winkelwoningen, 24 dagwinkels en 3 garages in Moerwijk II en 596 woningen, 2 winkelwoningen, 4 winkels en 24 garages en bedrijfsruimten in Morgen stond, zodat de woningvoorraad aan het einde van het jaar bedroeg 12 651, het aantal winkelwoningen 140, het aantal dagwinkels 53 en het aantal pakhuizen, garages en bedrijfsruimten 231 Huuropzegging. In het verslagjaar werden 9 huurders gedagvaard tot ontruiming van de woning, allen wegens huurschuld, In 6 gevallen werd een regeling getroffen tot afbetaling van huurschuld en kosten, in 1 geval vertrok het gezin vrijwillig na het vonnis, in 2 gevallen werd overgegaan tot uitzetting. II. EXPLOITATIE DER NIEUWE, AANGEKOCHTE EN OVERGENOMEN WONINGEN (VOLKSHUISVESTING). STICHTING „CENTRAAL WONINGBEHEER” TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. BIJLAGE 30 Woningaanvragen en verhuring. Het aantal nieuwe inschrijvingen voor een gemeente- woning bedroeg in 1953 in totaal 6 604, waarbij inbe grepen 137 aanvragen voor bedrijfsruimten. Behalve voor eerste inschrijving meldt men zich vaak meermalen op het hoofdkantoor om nadere inlichtingen; in totaal werden 11 570 bezoekers te woord gestaan. Uit het vorenstaande blijkt, dat de vermeerdering van de woningvoorraad met 1 268 woningen bij lange na niet voldoende is om de jaarlijkse toeneming van het aantal woningzoekenden bij „Centraal Woningbeheer” te dekken. In het verslagjaar werden uit de oude woningvoor raad 836 woningen opnieuw verhuurd, het aantal nieuw gebouwde woningen dat verhuurd werd bedroeg 1268. De verhuring van de 51 nieuwe woningen aan de Zeezwaluwstraat was uitgangspunt voor een aantal op schuivingen in Scheveningen, waardoor een deel van de noodgevallen aldaar geholpen kon worden. Samenstelling van het Bestuur. Op 1 Januari 1953 bestond het Bestuur van de Stichting uit Wethouder Ir L. J. M. Feber, voorzitter, Ir H. G. C. Cohen Stuart, Directeur van de Gemeente lijke Woningdienst, gedelegeerd lid, mevrouw R. van der Harst-De Koe, mevrouw N. Platteeuw-v. d. Eyk, mevrouw A. Treurniet-Wiersma, M. Keus, P. Stegman, H. de Kraa, K. J. Nieukerke, Dr Mr J. A. M. van Staay, mej. Mr L. W. van Lindonk, leden en J. Palthe, secretaris. In de vergadering van 7 September benoemde de Gemeenteraad de heer N. F. A. Vugts in plaats van Dr Mr J. A. M. van Staay. De hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, Dr Ir F. Bakker Schut, werd in de gelegenheid gesteld de ver gaderingen van het Bestuur bij te wonen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 382