30 I 12.194,51 Op een totaalbedrag van 3.708.245,89 aan ver schuldigde huur moest dit jaar ƒ220,25 of 0,006% als oninbaar worden afgeschreven, terwijl de huurschuld aan het einde van het jaar 5.061,28 of 0,13 bedroeg. In het verslagjaar werd de bouw van de gemeente- woningen in Moerwijk nagenoeg voltooid. In Moerwijk II werden de winkels aan het Heeswijkplein in gebruik genomen. In Morgenstond werd een zestal buurtwin- kels aan de Maartensdijklaan geopend. Aan het einde van het verslagjaar werd de eerste verhuring van de middenstandswoningen aan de Mep- pelweg voorbereid. Door Burgemeester en Wethouders werd aan „Centraal Woningbeheer” voorlopig het be heer van deze woningen opgedragen. 0,44% 0,32% 0,46% 0,32% zingen en lege woningen in Scheveningen dan normaal het geval is. In Moerwijk II en Morgenstond is vaak na ruim een jaar reeds verhuizing nodig wanneer de jonge ge zinnen uit een twee-kamerwoning gegroeid zijn. Der halve neemt ook het aantal regelmatig leegkomende woningen in de nieuwe wijken toe. De volgende tabel geeft een overzicht van de be woning gedurende de laatste vijf jaren. 2 1 2 7 6 8 8 1 2 2 23 Van de 2 onafgedane zaken uit het vorige verslag jaar werd in één geval een regeling getroffen en vertrok in het andere geval het gezin vrijwillig. Bij dit laatste geval en tevens na een ander vonnis uit het vorige jaar bleek het mogelijk de schuld en kosten nog te verhalen op het loon door middel van loonbeslag. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal leegstaande woningen aan het einde der verschillende maanden, per complex verdeeld Onderstaand staatje geeft een overzicht van de ver deling van dit bedrag over de verschillende wijken. Dit jaar waren er in verband met de verhuring van de 51 nieuwe woningen in de Zeezwaluwstraat en de daaruit voortvloeiende verschuivingen meer verhui- Het gemiddelde aantal lege woningen op het einde van de maand bedroeg in 1949 21 of 0,24% 1950 44 1951 1952 1953 Scheveningen-Duindorp-Afvoerkanaal 3.601,80 Trekweg-Deimanstraat-Binckhorst 1.382,73 Spoorwijk2.412,34 Laakweg 415,45 Zomerhof651,85 Hoefkade, Hofjes enz687,25 Moerwijk, Morgenstond3.043,09 Pakhuizen (Aan vooruit betaalde huren was er op dat tijdstip 4.272,87 ontvangen.) Het bedrag aan verlies wegens leegstaan was ƒ12.194,51 of 0,33%. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 57 Aantal leegstaande woningen in het complex Maanden Totaal 2 2 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Huurinning, huurschuld, huurschade. Nieuwe wijken. 33 52 41 9 4 4 6 7 13 17 10 27 24 20 13 7 5 6 7 5 8 14 10 12 8 10 15 Dubbele bewoning. 5 3 1 1 2 2 2 7 5 6 5 2 5 4 4 6 4 3 3 2 4 2 2 6 1 2 1 3 7 9 10 24 21 21 23 29 37 49 39 64 66 52 73 Schev. Duindorp Afvoer kanaal 3 2 2 3 3 4 2 4 4 10 5 10 Leegstaande woningen. Spoorwyk Zomerhof i Moerwijk Morgen- 1 Pakhuizen stond Hoefkade Hofjes Laakweg enz. Trek weg Deiman- straat Binckhorst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 383