30 van 3 In het verslagjaar is door de huurders voor een be drag van 9.588,64 meer aan water verbruikt dan de toegestane hoeveelheid van 18 m3 per kwartaal. Dit hogere verbruik was verdeeld over 11 261 gezin nen. In 1952 bedroeg dit ƒ8.910,34 en in 1951 ƒ8,128.40. Het totaal aantal schuurtjes bedroeg aan het einde van het jaar 2819, het aantal kippenhokken 3 en het aantal berghokken voor rijwielen 33. Aan het einde van het verslagjaar was er een nadelig saldo van ƒ8.804,03. Houtschade. In de tabel op blz. 4 wordt een overzicht gegeven van de inning der vergoedingen voor houtschade tot en met 31 December 1953. Het onderhoud geschiedde evenals in 1952 door of onder toezicht van de Gemeentelijke Woningdienst. In verband met de nog steeds beperkte middelen van het onderhoudsfonds werd alleen het meest noodzake lijke onderhoud uitgevoerd. In het verslagjaar werden 162 keukens, 417 kamers, 192 gangen en portalen, 175 trappen, 58 w.c.’s en 40 trappenhuizen geverfd, terwijl in 2 bewoonde percelen en 5 woningen (nieuwe aankoop) het gehele binnen- Sedert September 1952 wordt van nieuwe huurders van gemeentewoningen een waarborgsom gevraagd van 15,20,of 25Het saldo van deze waar borgsommen bedroeg aan het einde van het verslagjaar ƒ57.593,50. Besmetting met wandgedierte. In het verslagjaar werden 1142 gemeentewoningen op zuiverheid onderzocht; hiervan waren er 30 onzuiver. De woningen werden gezuiverd voor een totaalbedrag van 537,15, dit is gemiddeld 17,90 per woning. Een aantal van deze onderzoekingen vond plaats in complex Trekweg, als systematische controle. Twee gemeentewoningen werden gezuiverd vlooien en één van houtworm. Nog steeds bleef de moeilijkheid de in Zomerhof geplaatste gezinnen binnen redelijke tijd een andere woning te verschaffen, wanneer zij blijk hebben gegeven zich beter bij de maatschappij te kunnen aanpassen. In 1953 konden 19 gezinnen worden overgeplaatst, hierdoor konden 6 gezinnen worden geholpen uit het Het bedrag dat ontvangen wordt voor huurverhoging tengevolge van dubbele bewoning wanneer het inwo nende gezin bestaat uit tenminste 4 personen) bedroeg in het verslagjaar ƒ258,50. noodtehuis, 7 uit onbewoonbaar verklaarde woningen, terwijl de overige 6 nieuwe gezinnen eveneens tevoren zeer slecht waren gehuisvest. Het clubhuiswerk breidde zich uit door de benoe ming van een tweede jeugdleider. De jeugdclubs worden druk bezocht, evenzeer de kooklessen voor jonge meisjes. Het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters zette zijn werkzaamheden voort. Voor de kleuters werd het beter geacht een klasse te vormen van 25 kinderen, waardoor de toestand veel gunstiger werd. Aan de be voegde kleuterleidster werd een kwekelinge toegevoegd. Het Bestuur aanvaardde in beginsel de gedachte tot modernisering van Zomerhof, in die zin dat door ver bouwing van woningen en een radicale wijziging van de indeling van het terrein, alsmede van het hoofdge bouw, uitdrukking zal worden gegeven aan de opvat ting, dat naar grotere vrijheid voor de bewoners moet worden gestreefd. Hiermede zal gepaard gaan de be vordering van een wijziging in de samenstelling der bevolking. Omtrent deze plannen werd in beginsel ook over eenstemming bereikt met de verschillende gemeente lijke diensten en instellingen die bij het werk in Zomer hof betrokken zijn: t.w. de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie, de Gemeentelijke Dienst voor So ciale Belangen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de Stichting Sociale Wijkcentra, en de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. Voorts is er met de betrokken instellingen, onder leiding van de Wethouder van Sociale Zaken, nauw en regelmatig overleg georganiseerd omtrent de verdere ontwikkeling van het sociale werk in Zomerhof. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Dubbele bewoning. Aantal bewoners. Jaar. Totaal. Waterverbruik. Berghokken, kippenhokken, fietsenhokken. Glasverzekering. 1949 1950 1951 1952 1953 Aantal woningen op 31 December. 8 854 9 900 10 308 11 523 12 791 8 820 9 848 10 266 11 503 12 718 Aantal gezinnen. 9 298 10 391 10 846 12 055 13 373 Onderhoud. Aantal percelen. 478 543 580 552 655 In pCt. van het aantal bewoonde percelen. 36 433 41 356 43 317 47 152 51 170 Gemiddeld per woning. Hiervan bewoond op 31 December. 5,76 5,51 5,24 4,79 5,15 4,13 4,19 4,22 4,1 4- Waarborgsommen. Zomerhof.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 384