30 7 7 4 De percelen Kemperstraat 36/38, De Lierstraat 11 tot en met 17, 23 tot en met 29, Newtonstraat 134/136, Zuid-Binnensingel 27 tot en met 64 werden met ge bruikmaking van de Premieregeling Woningverbete ring gerestaureerd. Zonder premie werden gerestau reerd de percelen Van Ravesteinstraat 368 tot en met 374, Zuilingstraat 81 tot en met 87, Ammunitiehaven 13/15 en De Lierstraat 45/47. Met het restaureren van de percelen Sirtemastraat 14 tot en met 28 en 72 tot en met 94 is een aanvang gemaakt. Aan de percelen Javastraat 20, 22, 24, 36, Nassau- plein 1b en 2, Nieuwe Haven 1, la, 2,4, Spui 164-164a, Korte Nieuwe Havenstraat 2 tot en met 78 en Trekweg 237 tot en met 288 werden de zinken daken, goten en het zinkwerk aan de aanwezige dakkapellen vernieuwd. In perceel Javastraat 36 werd een nieuwe schoorsteen voor de centrale verwarming gemetseld. Aan perceel Loosduinseweg 149 werd onder andere het door storm schade beschadigde pannendak verdekt en aangesmeerd, Spui 110 mastiekdak en schoorsteen buitendaks ver nieuwd. Turfmarkt 6 nieuwe waterleiding aangelegd en 12 stuks draadglasruiten vernieuwd, N.W.-Buiten- singel 59-59a achtergevel uitgehakt, opnieuw gevoegd en een nieuwe schoorsteen gemetseld, Schedeldoeks- haven 112 betonschutting geplaatst, Nassauplein 2-5 gemetselde tuinmuur vernieuwd. Van de percelen Falckstraat 243 tot en met 285 en Kemperstraat 105 tot en met 121 werden de poortdoorgangen verstraat. Dakreparaties werden uitgevoerd aan de percelen Noordpolderkade 84 tot en met 90, Draaistraat 71 tot en met 101, Cromvlietplein 1 tot en met 20, Stuwstraat 7 tot en met 77 en 10 tot en met 72 deze betroffen Trekweg I verfwerk werd uitgevoerd. Verder werden 32 710 rollen behangselpapier geplakt en 16 978 stuks ruiten ge plaatst. In 50 kamers werden de plafonds met linnen beplakt en geverfd; 127 aanrechten werden van een nieuw granitodekblad met gootsteen voorzien, terwijl van een gedeelte dezer aanrechten tevens de fronten werden vernieuwd; 614 woningen wisselden van bewo ners en werden gerepareerd, gewit en binnen geheel of gedeeltelijk geverfd. Er werden 214 schoorstenen buiten daks geheel of gedeeltelijk vernieuwd; 5 nieuwe schuren werden geplaatstmet het vernieuwen van 24 schuren werd een aanvang gemaakt en er werd begonnen met het herstellen van gemetselde afscheidingen aan de openbare straten in het complex Afvoerkanaal Oost. Aan diverse complexen woningwetwoningen en aan diverse complexen woningen in de oude stad werd het buitenverfwerk uitgevoerd. Behalve de normale onderhoudswerkzaamheden door personeel van de Gemeentelijke Woningdienst, in sommige gevallen uitgebreid met geleende krachten, onder andere van de N.V. Habo, werden verschillende werkzaamheden van grotere omvang onderhands aan besteed. De aanbestedingen betroffen in hoofdzaak zinkwerk, vernieuwen van schoorstenen buitendaks, buitenverfwerk aan de diverse gemeentelijke woning wetwoningen en diverse percelen in de oude stad en het al of niet met premie restaureren van oude woningen, welke door de Gemeente, in verband met saneringsplannen, werden aangekocht. Aan diverse gemeentelijke woningcomplexen en per celen werden reparaties verricht tengevolge van storm schade in de nacht van 31 Januari op 1 Februari 1953. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Stand houtschade op 31 December 1953. Reeds betaald Oninbaar. Complex. tot 1953. 4.496’75 666^90 39,35 131,05 77 63,60 80,80 8.766,45 77 77 >7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 >7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7» 77 77 77 77 Nog te vergoeden door de huurders. 227,95 274,80 822,70 35,10 329,50 111,85 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Afbetaald in 1953. 7,50 12,95 13,50 3.499,40 7.133,55 7.633,40 567,85 2.667,52 1.946,65 3.253,05 9.002,35 6.287,32 1.997,55 1.249,70 18.382,70 312,65 2.748,10 413,50 95,55 530,50 119,50 40,— 1.122,45 2.260,65 1.1 SO- ll 4,75 2.751,97 287,80 221,90 75.790,36 52J0 118,75 412*- 1.780,35 64,80 26,— 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 18- 51’,80 1.072,25 492,50 1.426,10 1.028,25 483,45 288,20 237,70 568,— 1.946,25 1.876,35 622,30 176,25 4.453,80 3,60 337,50 89,50 66,75 137,50 49^— 426,75 1.148,— 28,— 2.027J0 126,70 175,50 18.215,05 4.219,85 8.887,15 9.603,10 1.051,30 2.955,72 2.184,35 3.863,65 11.291,05 8.289,02 2.619,85 1.425,95 28.000,15 316,25 3.256,— 503,— 162,30 668,— 119,50 89,— 2.026,— 5.215,— 1.178,— 114,75 4.860,67 414,50 530,— 103.844,11 77 77 77 Te vergoeden door de huurders. II III IV Spoorwijk I Ha Ilb IIc III IV V 77 77 77 77 77 Laakweg West Uitbreiding Oost Buiten Haag Rustenburg Loosduinseweg Kortenbos Westeinde Vredebest Zomerhof Hoefkade Marktweg Dei manstraat St. Joseph P. de Hooghplein

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 385