30 5 zwaluwstraat werden voor het dagelijks onderhoud opgenomen in de onderhoudsafdeling van de Gemeen telijke Woningdienst. Op 1 Januari 1953 bedroeg het aantal percelen in de stad 695 woningen, 46 winkels, 18 dagwinkels, 128 pak huizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 894 percelen en in Scheveningen 20 woningen, 1 winkel en 3 pakhuizen, totaal 24 percelen. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal percelen in de stad 875 woningen, 49 winkels, 19 dagwinkels, 138 pakhuizen en 7 bedrijfsruimten, totaal 1088 per celen, en in Scheveningen 29 woningen, 1 winkel en 8 pakhuizen, totaal ,38 percelen. Hieronder ressorteren op 31 December 1953 96 wo ningen, 10 winkels, 10 dagwinkels en 9 pakhuizen (garages) behorende tot in het Grondbedrijf inge brachte eigendommen (opstallen op voormalige erf- pachtsgronden). het vernieuwen van alle zinken legeringen, dakkapel- platten en loketten en het voetlood van schoorstenen, het repareren of geheel of gedeeltelijk vernieuwen van schoorstenen en luchtkokers buitendaks en waar nodig het aanbrengen van betonnen afdekplaten. In de com plexen Trekweg II en III werden die schoorstenen welke in plaats van voetlood een bitumenweefsel als waterdichte aansluiting aan het dak hebben, met teer- vilt beplakt en ingestrooid met leislag. De luchtkokers op het dak van de percelen Molenaarstraat 138 tot en met 228 en 135 tot en met 225 werden van betonnen afdekplaten voorzien. In de complexen Trekweg II en Deimanstraat 2e gedeelte werden de door roestvor- ming van het bewapeningsijzer beschadigde betonla- teien, na af bikken en vooraf schoonborstelen en meniën van het zichtbare betonijzer, afgepleisterd met water dichte cementspecie waaraan sika was toegevoegd. Eveneens werden de betonkolommen in het laatst genoemde complex met waterdicht beton, waaraan sika was toegevoegd, omstort. Een aanvang werd gemaakt met het aanstrijken en teren van het pannendak van de percelen Korte Nieuwe-Havenstraat 2 tot en met 78. Gedeelten van bouwvallige gevels in het complex Laak-Oost moesten worden gesloopt en opnieuw wor den opgemetseld. In dit complex werden de zinken stroken onder de dakkapellen vernieuwd. Er werden ±40 nieuwe draaibare gedeelten in de tuinafscheidin- aangebracht; ±60% der ramen en diverse keuken- en voordeuren moesten worden vernieuwd. Met het ver beteren van het braakliggende open terrein achter de woningen aan de Zeekant en de Vuurbaakstraat werd een aanvang gemaakt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de G. S. W. ((-regeling. De percelen Houtrustweg 260-262, waarin gevestigd het consultatiebureau voor zuigelingen, werden voor rekening van genoemd bureau verbouwd en gemoder niseerd. Het buitenverfwerk en het daarmede verband hou dende repareren van ramen, deuren enz. werd uitge voerd aan de complexen: Heemskerckstraat(L.), Hoef- kade, Vredebest, Tuinderslaan, Buiten Haag, Laak West, Kolenwagenslag I-II-III, Beton- en proefwonin- gen, Afvoerkanaal III, Spoorwijk IV, Laak-West, Trekweg Ha en Ilb., 13 zogenaamde Oostenrijkse wo ningen te Kijkduin en aan de percelen Laan van N.O. Indië 289/291, Zwarteweg 25,72, 72a, Laan Copes van Cattenburch 61, Nassauplein 1, la, 1b, 2 tot en met 5, Javastraat 16, 20 22, 24, 30, 32, 34, 36, Zuilingstraat 79-79a, Loosduinseweg 267, 269, 275, 277, Mackay- straat 2b tot en met 40, Parallelweg 71 tot en met 74, 76a, 76b, Koningstraat 242, Wilhelminastraat 251 (L.) en Zuilingstraat 17 tot en met 23a. Aan laatstgenoemde percelen werd alleen de voorgevel geverfd. Aan het complex Erasmusweg werd de achtergevel geverfd, alsmede de raam- en deurfronten aan de binnenzijde. De gereedgekomen nieuw gebouwde woningcom plexen Middachtenweg, Van Ruysbroekstraat, Weer- selostraat, Wildenborgstraat, Guntersteinweg en Zee- Wijzigingen. In het verslagjaar werden 7 woningen, 1 winkel- woning en 5 pakhuizen aan de Elsemoerstraat, Hekkelaan, Maasstraat, Zieken en Zuilingstraat ont ruimd en aan het beheer van de Stichting onttrokken, daar deze panden bestemd waren voor afbraak. Drie woningen werden in beheer overgedragen aan de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf en één aan de Gemeentelijke Woningdienst. Voorts werden in de Maasstraat 2 woningen tot 1 verbouwd, terwijl in de Zuilingstraat een woonhuis tot pakhuis werd bestemd. Aangekocht door de Gemeente en in beheer over gedragen aan de Stichting werden 193 woningen, 4 winkelwoningen, 1 dagwinkel en 14 pakhuizen (waar van er 1 werd afgebroken), gelegen aan de 3e v. d. Boschstraat, Bezuidenhoutseweg, Helenastraat, Adel- heidstraat, Paulinastraat, De Lierstraat, Hekkelaan, Spui, Ammunitiehaven, Koningstraat, Van Rave- steinstraat, Van Speykstraat, Korte Vleerstraat, Sirte- mastraat, Korte Nieuwe Havenstraat, Kemperstraat, Z.O. Buitensingel, Z. O. Binnensingel, Zuilingstraat. In de oude stad moest een totaalbedrag van ƒ228.151,96 aan huur worden geïnd, in Scheveningen ƒ10.047,21. De huurschuld aan het einde van het jaar bedroeg in de oude stad ƒ7.547,64 of 3,31 het verlies aan oninbaar ƒ448,16 of 0,19%, het bedrag aan on verhuurd was ƒ4.270,32 of 1,87%. Ook nu weer komt een deel van deze huurschuld op rekening van enkele gemeentelijke of rijksbureaux, die de huur per kwartaal achteraf voldoen. III. EXPLOITATIE DER WONINGEN, NIET VALLENDE ONDER HOOFDSTUK II. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 1) G.S.W. Gemeentelijke Sociale Werkverschaffing. Algemeen overzicht. Inning der huren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 386