I I Ij £i W1 ii II II pi P ilh n- |1 - h - I g s 3 31 Drankwet. Het aantal vergunningen ingevolge de Drankwet bedroeg op 31 December 1953 500, het maximum aantal vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 De cember 1950, vermeerderd met 3 vergunningen inge volge artikel 8, eerste lid, dier wet en 25 hotelvergun- ningen. Het vergunningsrecht bleef bepaald op 12,50 van iedere 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het vergunnings- jaar, geëindigd op 30 April 1953 208.735,waar in aan hotelvergunningsrecht 1.128,75 is begrepen. De opbrengst van het verlofsrecht over het verlofs- jaar, geëindigd op dezelfde datum, was 19.383,75. De hiernaast opgenomen staat bevat de opgaven, per 30 April 1953, bedoeld in de artt. 35 en 51 der Drankwet. 5 5 a> T5 K c _o o O 8 6 2 8 g I I11 Haags Centraal Drankweercomitésecretariaat Marcelisstraat 27. Het aantal leden der aangesloten organisaties be droeg per 1 Januari 1954 1 392 (per 1 Januari 1953 1 347). Tijdens de Landelijke Blauwe-Week Actie werden 45 000 exemplaren van de courant „Alarm” ver spreid. Het Comité belastte zich met de straat- en huiscol- lecte, die 3.113,74 opleverde (in 1952 2.758,13). Het Comité voerde in het verslagjaar een krachtige actie tegen de in de pers door enkele firma’s gevoerde reclamecampagne voor het drinken van bier. Er werd een „bierfolder” uitgegeven, waarvan 20 000 exemplaren in Den Haag werden verspreid. In ver scheidene Haagse bladen werden advertenties ge plaatst, waarin werd gewezen op de gevaren van drankgebruik. Het Comité ontving in 1953 van de Gemeente een subsidie van 900, Het „Martinusfonds” voor financiële steun aan slachtoffers van het alcoholisme bedroeg op 1 Januari 1954 1.400, Sr v .2, os •=<27 ƒ8 5 aS-E^ Ml b io G I— Vereniging Consultatiebureau voor Alcoholisme, Wagenstraat 38 A. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal patiën ten 318, waarvan 112 ter reclassering. In het verslagjaar ondergingen 70 patiënten een zg. refusalkuur. Het aantal uitgebrachte voorlichtingsrapporten aan de rechterlijke macht en de Reclasseringsraad bedroeg 37, waarvan 35 in strafzaken. -.s. Aan de ajd. ’s-Gravenhage van de Volksbond tegen Drankmisbruik, secretariaat Daguerrestraat 89, was ook in het verslagjaar de exploitatie van de drie can- tines op het terrein van het Openbaar Slachthuis toe vertrouwd. 00 o o w> fl U3AO|J9A rn V UOAOpOA m 00 g U9AOJJ9A U9qüAJ9A CM r«-) V U9AO[J9A U9||EAJ9A g UOAOJJOA uaq^ojpSui 3 V U9AOJJ9A Ua^qOJpSUI CM oo ri OO 'O ir, CM 3 ■uaSuiuungjOAjfijs •uo8uiuun3jaAÜE£ O' 00 SC >r> CM O 'D J91P{ Os •P!l 3PZ ‘8 >JB suaiqoejq 00 SD uoSinuunSjOASjpjapos uoSujuu n8j9A)ft(s •ua8uiuun8J9AdBj CM •uaSuTuunSiöA aSrpsgoA CO 'oo’ r*"l •ua8uiuun8j9A aSipaqoA •ua8uiuun8j9A aaapuozfiq ua8uiuun8j9A sjapuozfig uaSinuunSjaASjpjapos •y IPAOJPA pnuev lunuiixBiu puappS £$6I PW l dO iqoajsSuiuunSjaA app?Epq £$6I-ZS6I jBBfs8inuun8j9A isq ui pq uea SEJpag •o JU P!I 3>sl ‘L9 'UB SU3iqOEJ5{ •pij 9)sj ‘g jje suajqovjq •uinunxBiu puappS pq uea su3j8 op uauuiq uaSuiuunSjsApjoq 4> Cb -□ jü _Q "ro 5 O J c 2 Q c O in m ■c o “D .E 32 0) o "O 0) -D O) Q. rn CM CM CM S’ 4» .E trf rn oo •uo8uiuun8j9Apjoq uinuiixEui pq jooa apusjppaui ‘uaSuiuunSPA q J9JPI oo CM OO Cb «n I r-, w> Os CM «n Os c5 a '3? c I cc •E ‘£Z— 81 uoiuujojoq op uba pvjox uaSuiuunSjaApioH les Drankbestrijding. O' V U9AOJJOA •uaSuiuunSPApjoq •puasjPA ‘uaSuiuunSjaA •pq aisj ‘g 'jje suajqoEJ>| •lununxEiu pq jooa apuajppauj ‘ua8uiuun8jOA ua8uiuun8j9A ajapuozfiq g U9AOJJ9A rt K, E b a - c "°.E ïi 11 O. E b o ag-o S s hto U CC.X m V C -.tn c - 4> c w o| ‘pq 3)sj ‘9 -pc aSfOAaSui ‘ïi - 3§ I •g ‘JJE a8|O.A98uj S <M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 38