30 FINANCIEEL OVERZICHT. I 45.635,36 Het nadelig saldo over 1953, dat na tussentijdse wijziging werd begroot op 1.977.038,51 bedroeg j 2.045.746,14 of 68.707,63 meer dan de raming. Deze overschrijding houdt hoofdzakelijk verband met het in exploitatie komen van nieuwe complexen. Het nadelig saldo is het resultaat van de in staat C vermelde nadelige saldi van woningcomplexen ten be drage van ƒ2.025.099,11 en de voordelige saldi van de woningcomplexen Kortenbos, Trekweg I, Hoefkade, Duindorp l/II, Duindorp V en Marktweg tot een totaal bedrag van ƒ26.358,03, benevens het nadelig saldo van de exploitatie van de brandstoffen- en kippenhokken ten bedrage van ƒ1.369,70 en van de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof ad 45.635,36. Het saldo dat ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebegroting komt is als volgt samengesteld: Hierbij komt: A. het nadelig saldo van de exploitatie van de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof B. het nadelig saldo van de exploitatie van de brandstoffen- en kippenhok ken In verband met de omstandigheid, dat ten aanzien van enige complexen nog niet tot definitive vaststelling der stichtingskosten kon worden overgegaan en der halve ook nog niet de definitieve verschuldigde annuï teiten konden worden bepaald, werd ten laste dezer exploitatierekening een annuïteit gebracht, gebaseerd op de zo nauwkeurig mogelijk geraamde stichtings kosten, zodat zo veel mogelijk is gestreefd naar een volledige exploitatierekening. Door het Rijk zal in de nadelige saldi der in de ex ploitatierekening onder A en B voorkomende woning complexen worden bijgedragen tot een bedrag, hetwelk kan worden gesteld op 1.559.043,92, zodat dus 486.702,22 voor rekening van de Gemeente blijft. Het overschot op de exploitatie van het 2e complex van de voormalige Woningbouwverenigng „Die Haghe” overgenomen door de Vereniging voor Volkshuis vesting „Nutswoningen” bedroeg 4.929,62, dat aan de Gemeente wordt afgedragen ter compensatie van het verlies terzake van het le complex „Die Haghe”. Ingevolge art. 29 sub d. van het Woningbesluit zal door de Gemeente een bedrag ad ƒ13.279,82, zijnde een deel van de onder A en B voorkomende voordelige saldi in het Gemeenschappelijk Fonds I moeten worden gestort. ƒ2.045.746,14 Het nadelig saldo der woningcom plexen (zie staat C: totaal A, B, en C) ƒ2.025.099,11 In mindering hiervan komen de voor delige saldi van de woningcomplexen Kortenbos, Trekweg I, Hoefkade, Duindorp I/II, Duindorp V en Markt weg 26.358,03 ƒ1.998.741,08 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 13 1.369,70

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 392