I I 30 30 N1- lil x\ VI. i I :x. 17 16 24.611,94 I VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER December 1953. PASSIVA. ACTIVA. OMSCHRIJVING. Leningsschulden. No. Totaal OMSCHRIJVING. No. Totaal. i Kostende prijs. I. A. Met Rijksvoorschottenge- I. 12.729,40 5.364.393,92 1.218.450,83 55 4.145.943,09 384.616,36 3.749.552,97 11.778,76 55 55 II. Woningen gebouwd of her- I 268.305,03 >5 5» 112.699,56 391.127,95 I 278.428,39 4.077.761,97 5, 55 I ƒ65.644.671,98 Totaal A, B, C, D 79.264.103,50 ƒ13.619,431,52 i Woningen Volkshuisvesting 15.154,42 55 II. 10.039,31 III. 55 641,67 IV. 5» 55 321,64 Exploitatie Glasverzekering V. 55 488,15 Exploitatie Portiekreiniging VI. 55 2.635,61 VII. Algemene Kosten 55 55 41,33 Kleine Kas Zomerhof VIII. 4.625,— Wisselgeld Ambtenaren IX. 55 55 106,90 X. Debiteuren 3.759,66 Diverse voorraden XI. 55 55 Onderhoudsfonds terzake van de Woningexploitatie 290.044,48 XII. 55 55 XIII. 55 55 55 2.521.443.3! 55 55 ƒ2.521.443,39 ƒ68.166.115,3’ j ƒ68.166.115,37 4.077.766,97 619.663,96 ƒ48.582,11 14.301.320,25! I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945. a. Traditionele bouw b. Systeembouw 432.464,68 263.085,43 2.045.746,14 147.839,08 Woningen Volkshuisvesting Woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie dienstgebouwen bij het complex Zomerhof Exploitatie Glasverzekering Exploitatie Brandstoffen- en Kippenhokken Algemene kosten 4% Spaarregeling Waarborgsommen Reserve voor annuïteit Glasverzekeringsfonds Tuinfonds Kapitaal van het extra-afschrijvingsfonds Reservefonds terzake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Fonds voor uitgesteld onderhoud Algemeen Reservefonds Woningexploitatie (7% jaarhuur) Gemeente ’s-Gravenhage, Reservefondsen Gemeentelijke Woningdienst Rekening-courant Gemeente 's-Gravenhage (Gem. Woningdienst); Uitkering wegens: Inkomsten Woningen niet Volkshuisvesting Kapitaal Gemeente 's-Gravenhage bouwd na 31 Dec. 1945. a. Traditionele bouw b. Systeembouw Rëks- voorschotten. RÜksvoorschotten terzake van Oorlogsschade. 619.663,96 „21.967.228,20 I 20.420.054,95 Gezien Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. J. PALTHE, secretaris. De administrateur van de Gemeentelijke Woningdienst, F. C. H. BÖHMERMANN. D. Brandstoffenhokken, kippenhokken, waterleiding- aansluitingen „21.967.228,20 „20.420.054,95 i 238.199,17 100,— II. lil. IV. V. \I. VII. III. IX. X XI 'II. 'III. IX. „21.967.228,20 „20.420.054,95 Gebouwde erven en eigendommen. Afschrijving. Boekwaarde. 555- 1.541.537,57 Woningen niet Volkshuisvesting Exploitatie van de dienstgebouwen bij het complex Zomerhof 4.077.761,97 619.663,96 I 1.156.921,21 „22.399.692,88 „20.683.140,38 55 J ƒ60.355,87 Lenings schulden ter zake van Oorlogsschade. A. Met Rijksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen ƒ23.797.109,90 9.495.789,65 14.301.320,25 B. Overige woningen waarvoor door het Rijk bijdrage wordt ver- leend. B. Balans p Gemeente ’s-Gravenhage (Gem. Woningdienst) Uitkering wegens a. Nadelig saldo exploitatie woningen Volkshuisvesting b. Kosten woningen niet Volkshuisvesting 112.699,56 ƒ50.959.691,01 D. Brandstoffenhokken, kippen hokken, waterleidingaanslui- tingen Totaal A, B, C, D. I 13.083.087,53 B. Overige woningen waarvoor door het Rijk bijdrage wordt j verleend. I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 £12 699^56 65 671 >98 314.200,30 2.756,97 6.683,10 277,06 197,84 1.381,39 99.219,15 101.082,66 22.720,48 47.663,38 28.991,41 208.407,64 591.714,23 230.022,99 81.636,84 521.576,84 bouwde of aangekochte wo ningen ƒ13.083.087,53 5.740.669,48 1.662.907,51 887.968,99 C. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt ver leend Gemeentesteuncom- plexen). I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 II. Woningen gebouwd of her- bouwd na 31 Dec. 1945. C. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt ver ver leend Gemeentesteuncomplexen) I. Woningen gebouwd vóór 31 Dec. 1945 II. Woningen gebouwd of herbouwd na 31 Dec. 1945. 4.145.943,09

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 395