31 1 A an de Raad van Commissarissen der Haagse Woningbouwmaatschappij HawomaN. V. in liquidatie. HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. IN LIQUIDATIE. VERSLAG OVER 1953. Hierbij hebben wij de eer U aan te bieden de resultaten rekening over het boekjaar 1953 (tijdvak 1 Januari 1953 t./m. 28 Februari 1954) alsmede de balans per 28 Februari 1954 onzer Vennootschap. Tijdens deze periode hebben zich in onze Vennoot schap grote veranderingen voltrokken. Nadat eind 1952 de heer Ir N. J. Rengers tot Gedelegeerd Commissaris was benoemd, werd al spoedig duidelijk, dat de financiële toestand van de N.V. niet zo rooskleurig was als algemeen werd aange nomen. Begin Januari 1953 werd door het Accoun tantskantoor Dijker en Belt een eerste rapport uitge bracht, waaruit bleek, dat de financiële resultaten zeer sterk afhankelijk waren van de te behalen resultaten bij het verrekenen der correctiefactoren van K 1 en K 2. Dit rapport heeft aanleiding gegeven tot een dieper gaand onderzoek door de accountant, die hierover in Mei een uitvoerig rapport uitbracht. Naar aanleiding van de conclusies in dit rapport werd door de Raad van Commissarissen besloten ter assistentie van de directeur een van de directeuren van de N.V. Habo als adviseur aan te stellen. De onder- handelingen met de Habo hebben ertoe geleid, dat begin Juni de heer J. van Zon als zodanig in functie trad. Een door hem ingesteld onderzoek had tot gevolg, dat de heer Ir P. Stempels per 17 Juli 1953 zijn ontslag aanbood, hetgeen door de Raad van Commissarissen werd aanvaard. Op 7 Augustus 1953 werd door de aandeelhouders be sloten de heer J. van Zon tijdelijk met de directie der N.V. te belasten. Onmiddellijk na deze overneming van de directie is. getracht door het instellen van een zo uitge breid mogelijk onderzoek een overzicht van de werke lijke toestand te verkrijgen. Hieruit bleek, dat het dringend noodzakelijk was op zo kort mogelijke termijn de grootte der risicoregelingen vast te stellen van de werken K 1 en K 2 en het bedrijf grondig te reorganiseren. De risicoverrekening van K 1 en K 2 werd zeer bemoeilijkt door het feit, dat deze op individuele basis moest geschieden, terwijl de gehele administratie er op ingesteld was dat dit via een correc- tiefactor zou plaatsvinden. De reorganisatie in het bedrijf heeft zich enerzijds gekenmerkt door het verminderen van de personeels sterkte, anderzijds door het vervangen van een aantal niet geschikte arbeidskrachten. De onderhandelingen met de N.V. Van Wijnen over de octrooienkwestie vonden haar beslag door het teke nen van een acte van dading, waarbij o.m. werd vast gelegd, dat de Hawoma aan Van Wijnen een licentie van 125,per woning moest betalen. Ij De moeilijkheden bij de N.V. Hawoma hebben het onderwerp uitgemaakt van een uitgebreid debat in de Haagse Gemeenteraad, die in haar zitting van 8 Februari 1954 het besluit nam de aandeelhouders op te dragen de N.V. in liquidatie te doen gaan. In haar vergadering d.d. 16 Februari 1954 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten deze toe stand per 1 Maart 1954 te doen ingaan. In dezelfde vergadering werden de heren T. Korf en J. van Zon tot liquidateuren benoemd. In het onderhavige verslagjaar was de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld: Ir L. J. M. Feber, voorzitter; Ir J. K. Tromp; Ir N. J. Rengers; Mr M. v. d. Feen; Dr Ir F. Bakker Schut; Dr E. J. Tobi; F. G. v. d. Ham. Eerstgenoemde vier heren zijn tevens lid van de Raad van Toezicht. Het liquidatiebesluit van de gemeente ’s-Gravenhage was voor de heer Tobi aanleiding per 16 Februari 1954 zijn functie als Commissaris der N.V. neer te leggen. Per 1 October 1953 deden wij U een overzicht van de financiële en technische stand van zaken der N.V. toekomen. Dit overzicht gaf een globaal beeld van de toestand waarin de Hawoma kort na de overname verkeerde en sprak verwachtingen uit omtrent de afwikkeling van de inmiddels uitgevoerde werken K 1, K 2 en K 3, benevens het vermoedelijke verloop van de onderhanden werken T 1-2, K 4 en K 5-6. In genoemd overzicht werden tevens extra afschrij vingen voorgesteld o.a. op kantoorinventaris, keet- inventaris, inrichting werf, hulpmaterieel (algemeen), betonijzer, bouwmateriaal, puin. BIJLAGE Kosten Winst 316.693,— 360.000,— Nog te verwachten kosten REST VERLIES 47.500,— 43.307,— 4.193,— 170.000 190.000,— Ter toelichting op de resultatenrekening moge dienen: Resultaat op werken ad 477.533,47. Deze post omvat: Werk K 1Totale ontvangst: Aanneemsom Meerderwerk Risicoregeling 2.786.497,— 38.862,83 318.622,03 3.143.981,86 2.827.288,86 Af: Winstopnemingen boekjaar 1950: boekjaar 1951:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 398